Αίτημα της Fairfax στην DG Comp για έλεγχο του συνόλου της Eurolife FFH

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις “Ανακοινώσεις και Πληροφορίες” στις 4 Ιουνίου 2021 αναφέρεται: 

“Στις 27 Μαΐου 2021, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου ( 1 ). 

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

— Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax», Καναδάς), 

— Eurolife FFH Insurance Group Holdings S.A. («Eurolife», Ελλάδα). 

Η Fairfax αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της Eurolife. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών. 

2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι:

 — Fairfax: εταιρεία χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται στους τομείς των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και της διαχείρισης επενδύσεων. 

— Eurolife: εταιρεία χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται στους τομείς των ασφαλίσεων ζωής και ζημιών, της αντασφάλισης και της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. 

3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου ( 2 ), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση. 

4. Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση. Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Εδώ το σχετικό link 

Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της Eurolife FFH 

Οπως προκύπτει από την “Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης” της Eurolife FFH για το 2020 η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής: 

Η Εταιρεία Συμμετοχών είναι θυγατρική της εταιρείας Costa Luxembourg Holding S.a r.l. (“Costa”), η οποία κατέχει το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Εurobank Ergasias Α.Ε. (“Εurobank Ergasias”) και της Fairfax Financial Holdings Limited για την πώληση του 80% της συμμετοχής της Eurobank στην Εταιρεία Συμμετοχών (η «Συναλλαγή»), ακολουθώντας μια ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών. 

Σε συνέχεια αφού ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, στις 4 Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Συμμετοχών στην Costa Luxembourg S.à r.l. η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. 

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο έλεγχος της Εταιρείας Συμμετοχών μεταφέρθηκε στην εταιρεία Costa, η οποία ελέγχεται από κοινού από την Colonnade Finance S.à r.l., μέλος του Ομίλου Fairfax, και την εταιρεία OPG Commercial Holdings (Lux) S.à r.l., ενώ η Eurobank διατήρησε το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Συμμετοχών και παραμένει συνδεδεμένο μέρος. Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *