Αγροτική Ασφαλιστική : Σημαντική αύξηση κερδών σε €31,9 εκατ. κατά το 2012

Κέρδη προ φόρων ύψους €31,9 εκατ. έναντι ζημιών €265,9 εκατ. προ φόρων της χρήσης 2011 παρουσίασε για το 2012 η Αγροτική Ασφαλιστική.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της, παρουσίασε κέρδη προ φόρων για το 2012, ύψους €31,9 εκ. έναντι ζημιών €265,9 εκ. προ φόρων της χρήσης 2011. Υπενθυμίζεται ότι η ζημία κατά την χρήση του 2011 οφείλεται στις σημαντικές απομειώσεις συνολικού ύψους €310 εκ. λόγω κυρίως της συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI).
Όπως είναι γνωστό, για την κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων συνεπεία της συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.9.2012, προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με το ποσό των €172 εκ., στις 8.3.2013.
Τα μετά φόρων κέρδη της Εταιρείας για το 2012 ανήλθαν στο ύψος των €26,5 εκ. έναντι ζημιών €235 εκ. την περυσινή χρήση.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το 2012 ανήλθε στο ύψος των €150,6 εκ. έναντι €187,7 εκ. του 2011, μειωμένη κατά 19,8 %. Η μείωση της παραγωγής προήλθε κυρίως από τη συγκυρία του μικροοικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και από την εξορθολογιστική πολιτική της Εταιρίας στον Κλάδο Αυτοκινήτων
Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των €122,8 εκ. έναντι €159,5 εκ. κατά το 2011, μείωση κατά 23 %.
Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 27,9% σε σχέση με το 2011 και ανήλθαν στο ύψος των €32,5 εκ. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού κατά το 2012 μειώθηκαν σε ποσοστό 20 %.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου αντίστοιχα διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων ύψους €31,9 εκ. ενώ τα μετά από φόρους σε κέρδη ύψους €26,5 εκ.
Με την πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρίας και την κερδοφορία που προβλέπεται να συνεχισθεί και κατά το τρέχον έτος, η ΑΤΕ Ασφαλιστική προσυπογράφει τη δυναμική της παρουσία και στη νέα εποχή όπου εισέρχεται η Ασφαλιστική Αγορά. Εποχή στην οποία θα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί με σταθερή συνέπεια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση του θεσμού της ασφάλισης, παρέχοντας στους συνεργάτες σταθερές και σύγχρονες υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους ολοκληρωμένη και αξιόπιστη προστασία.

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *