Αλλαγές στον έλεγχο των ΕΠΥ προτείνει η EIOPA ενόψει της επανεξέτασης του Solvency II

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) υπέβαλε την περασμένη Πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη γνώμη της σχετικά με την επανεξέταση Solvency II 2020.

Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στο να διατηρήσουν το καθεστώς κατάλληλο για τον σκοπό του , εισάγοντας μια ισορροπημένη ενημέρωση του κανονιστικού πλαισίου, αντανακλώντας καλύτερα την οικονομική κατάσταση και συμπληρώνοντας τα στοιχεία που λείπουν από την κανονιστική εργαλειοθήκη. Η EIOPA είναι της άποψης ότι, συνολικά, το πλαίσιο Solvency II λειτουργεί καλά και δεν απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές αυτή τη στιγμή, αλλά απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές για να διασφαλιστεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο θα συνεχίσει  να είναι λειτουργικό.

Οι προτάσεις της EIOPA περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Προσαρμογές στην αντιμετώπιση του κινδύνου επιτοκίου, που αντικατοπτρίζει την απότομη πτώση των επιτοκίων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια και την ύπαρξη αρνητικών επιτοκίων. Η EIOPA προτείνει επίσης αλλαγές στις καμπύλες επιτοκίου που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις υποχρεώσεις τους, ειδικά όσον αφορά τη μέθοδο παρέκτασης των επιτοκίων χωρίς κίνδυνο για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα της αγοράς.

Βελτιώσεις στην προσαρμογή μεταβλητότητας για καλύτερη ευθυγράμμιση του σχεδιασμού με τους στόχους του, αύξηση της αποτελεσματικότητάς του για τον περιορισμό της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας και ιδίως επιβράβευση των  εταιριων για την κατοχή ρευστότητας.

Βελτιώσεις στον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναγνωρίζοντας τη διαφοροποίηση με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας έτσι την αστάθεια και το μέγεθός της, ιδίως για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Αναθεώρηση των κριτηρίων για την ικανότητα μακροπρόθεσμης διακράτησης ιδίων κεφαλαίων, συνδέοντας τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ρευστότητας με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση των κινδύνων και την περαιτέρω ενθάρρυνση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων με έναν υγιή και συνετό τρόπο.

Η EIOPA συνιστά επίσης να εισαχθεί μια νέα διαδικασία εφαρμογής και εποπτείας της αρχής της αναλογικότητας.  Προτείνονται σαφή ποσοτικά κριτήρια βάσει κινδύνου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων χαμηλού κινδύνου που είναι επιλέξιμες για εφαρμογή μέτρων αναλογικότητας. Αυτά θα αποτυπώνουν  όχι μόνο το μέγεθος αλλά και τη φύση και την πολυπλοκότητα των διαφόρων κινδύνων και θα παρέχουν ιση ασφάλεια σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Οι επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τέτοια κριτήρια θα είναι σε θέση, μετά από κοινοποίηση, να εφαρμόζουν αυτόματα ορισμένα μέτρα αναλογικότητας. Τα μέτρα αυτά εστιάζονται κυρίως στο σύστημα διακυβέρνησης και υποβολής εκθέσεων. Για παράδειγμα, η υποβολή της Τακτικής Εποπτικής Έκθεσης κάθε τρία χρόνια θα είναι η προεπιλεγμένη προσέγγιση για επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου.

Περαιτέρω προτάσεις αφορούν τις διασυνοριακές επιχειρήσεις ( Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών) , ιδίως για την υποστήριξη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών κατά τη διαδικασία έγκρισης και σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Η πρόταση αντικατοπτρίζει επίσης την ανάγκη να συμπληρωθεί το τρέχον πλαίσιο μικροπροληπτικής εποπτείας με μια μακροπροληπτική προοπτική, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ειδικών εργαλείων και μέτρων για τον εξοπλισμό των εποπτικών αρχών με επαρκείς εξουσίες για την αντιμετώπιση όλων των πηγών συστημικού κινδύνου.

Τέλος, η EIOPA προτείνει επίσης τη θέσπιση ενός ελάχιστου εναρμονισμένου και ολοκληρωμένου πλαισίου ανάκτησης και εξυγίανσης και την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών συστημάτων εγγύησης ασφαλίσεων που θα πρέπει να πληροί ένα ελάχιστο σύνολο εναρμονισμένων χαρακτηριστικών με πρωταρχικό στόχο την προστασία των αντισυμβαλλομένων, καταβολή αποζημίωσης όταν απαιτείται ή εξασφαλίζοντας τη συνέχιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Αυτή η εκτεταμένη γνώμη είναι αποτέλεσμα σχεδόν δύο ετών εργασίας της EIOPA, συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας διαβούλευσης και μιας ολιστικής εκτίμησης επιπτώσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η EIOPA διαβουλεύτηκε στενά με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

Ο Gabriel Bernardino, Πρόεδρος της EIOPA, δήλωσε: «Η γνώμη της EIOPA σχετικά με την επανεξέταση του Solvency II 2020 επιτυγχάνει όλους τους καθορισμένους στόχους: προσαρμόζει το καθεστώς στη νέα πραγματικότητα της αγοράς επιτοκίων. δημιουργεί προϋποθέσεις για πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις · φέρνει μια αλλαγή παραδείγματος στην εφαρμογή της αναλογικότητας · και συμπληρώνει το ευρωπαϊκό ασφαλιστικό πλαίσιο με μια μακροδιάσταση και προτάσεις για συστήματα ανάκτησης και εξυγίανσης και ασφάλισης. Το πιο σημαντικό, αυτές οι προσαρμογές θα διασφαλίσουν ότι το Solvency II θα εξακολουθήσει να είναι ένα αξιόπιστο και κατάλληλο για το σκοπό καθεστώς, ικανό να προστατεύει τους αντισυμβαλλομένους και να συμβάλλει στη σταθερότητα της αγοράς ακόμη και σε καταστάσεις στρες . “Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *