Ανάλυση της νέας σσε των υπαλλήλων στις ασφαλιστικές εταιρίες (Πίνακες μισθών- επιδόματα)

Ανάλυση  της νέας κλαδικής σύμβασης  πραγματοποίησαν και παρέχουν ουσιαστική ενημέρωση η ΟΑΣΕ και ο ΣΥΑΕ.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι από τις  24/12/2020, στο κλάδο  ισχύει νέα Κλαδική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) με αναδρομική ισχύ από  6 Φεβρουαρίου 2019. Βάσει αυτής, όσοι αμείβονται με κατώτερα ποσά από την παρούσα κλαδική ΣΣΕ ή δεν τους καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από αυτή επιδόματα, οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται θα πρέπει αφενός να τους  επαναπροσδιορίσουν τους μισθούς βάσει των οριζόμενων στην 3/2020 απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, να τους καταβάλλουν τα επιδόματα και να τους δώσουν την διαφορά που προκύπτει από τον νέο μισθό και τα επιδόματα αναδρομικά από τον Φεβρουάριο του 2019!!!

Προκειμένου να γίνει εύκολα κατανοητή η εφαρμογή της νέας κλαδικής ΣΣΕ της ΟΑΣΕ με την ΕΑΕΕ, η ΟΑΣΕ και ο ΣΥΑΕ εκπόνησαν το παρόν σημείωμα, με τα βασικά σημεία.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΑΕΕ- ΓΔΕ- ΤΕΑΕΑΠΑΕ κλπ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

ΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  €ΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  – Β.Μ. –ΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  – Β.Μ. –
1956151110291229
2959161113301232
3961171130311236
4964181136321246
5967191150331256
6970201158341267
7988211165351279
8991221168361289
91021231177371298
101030241180381299
111078251196391300
121078261203401301
131094271215411302
141097281223421303

Ένταξη στο κλιμάκιο του ΒΜ (Βασικός Μισθός) την 6/2/2019 και την 6/2/2020 :

Για να υπολογιστεί σε ποιο μισθολογικό κλιμάκιο βρίσκεται ο εργαζόμενος την 6.2.2019, δηλαδή την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας    (ΣΣΕ), υπολογίζονται τα πλήρη έτη που έχει εργαστεί σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέχρι και την ημερομηνία αυτή (δηλαδή την 6/2/2019).

Εάν κάποιος/α έχει εργαστεί συνολικά στον κλάδο 15 ολόκληρα έτη, τότε εντάσσεται στο 16ο κλιμάκιο και ο Βασικός Μισθός που δικαιούται είναι 1.113 €. Επί αυτού του Β.Μ. εφαρμόζονται και όσα επιδόματα δικαιούται. Αντίστοιχα την 6/2/2020, που ξεκινά το δεύτερο έτος εφαρμογής της σύμβασης, θα βρίσκεται στο 17ο κλιμάκιο με Βασικό Μισθό 1.130 €. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, κατά την 6/2/2019, κάποιος/α εργαζόμενος/η  μπορεί να έχει προϋπηρεσία (όπως προαναφέραμε)  14 συμπληρωμένα έτη και 8 μήνες. Αυτός θα «ενταχθεί» στο Μισθολογικό κλιμάκιο 15.

Μετά από 4 μήνες, δηλαδή την 6/6/2019, όταν πλέον θα έχει συμπληρώσει τα 15 χρόνια προϋπηρεσίας, θα ενταχθεί στο μισθολογικό κλιμάκιο 16. Αντίστοιχα την 6/6/2020 θα ενταχθεί στο Μισθολογικό κλιμάκιο 17.  

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Γενικά, ο «συντελεστής» (το ποσοστό) που ορίζεται για κάθε επίδομα, εφαρμόζεται επί του κάθε φορά ισχύοντος Βασικού Μισθού. Έτσι π.χ. το επίδομα Γάμου (10%) για κάποιον/α που βρίσκεται στο Μισθολογικό κλιμάκιο 16 θα είναι ίσο με :  1.113 € *10% = 111,3 € .

Επίδομα Πολυετίας

Για να υπολογιστεί το ποσοστό (συντελεστής) του επιδόματος πολυετίας,  ο οποίος εφαρμόζεται στον εκάστοτε Β.Μ.,  λαμβάνονται υπόψη τα συμπληρωμένα χρόνια προϋπηρεσίας που έχει ο/η εργαζόμενος/η μέχρι 14/2/2012 στον ίδιο εργοδότη που εργάζεται σήμερα και επιπρόσθετα τα  έτη προϋπηρεσίας (και μέχρι 5) που είχε σε άλλους, προηγούμενους, εργοδότες.

Το εκάστοτε ποσοστό του επιδόματος αυτού («συντελεστής»), παραμένει σταθερός (διότι υπολογίζεται μόνο με βάση την προϋπηρεσία μέχρι το 2012) και εφαρμόζεται επί του εκάστοτε Β.Μ. όπως αυτός διαμορφώνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Εργαζόμενοι οι οποίοι μέχρι την 14/2/2012 δεν είχαν συμπληρώσει προϋπηρεσία (σε έναν ή περισσότερους εργοδότη/ες) τριών (3) ετών, δεν δικαιούνται με βάση τα οριζόμενα στην κλαδική ΣΣΕ να λάβουν, από 6/2/2019 επίδομα πολυετίας.

Υπολογισμός Επιδόματος Πολυετίας

Το επίδομα πολυετίας ισούται με Α*Β*Γ , όπου:

Α = Βασικός μισθός Κλιμακίου

Β = Τα συμπληρωμένα  Έτη Προϋπηρεσίας μέχρι 14/2/2012

Γ = Ο σταθερός συντελεστής 1,3 % για κάθε συμπληρωμένο έτος

Παραδείγματα εφαρμογής

Α.   Ο/η εργαζόμενος/η εργάζεται σήμερα στον ίδιο εργοδότη από 10/1/2005.

Α.1. ΔΕΝ ΕΙΧΕ προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη του κλάδου: Τότε, τα συμπληρωμένα έτη από 10/1/2005 μέχρι την 14/2/2012 είναι επτά (7).

Άρα ο συντελεστής του επιδόματος πολυετίας που δικαιούται είναι : 7*1,3% = 9,1% (αυτός εφαρμόζεται επί του εκάστοτε  Β.Μ. του)

Η προϋπηρεσία του την 6/2/2019 (έναρξη ΣΣΕ) είναι 14 έτη και 27 μέρες. Άρα βρίσκεται στο μισθολογικό κλιμάκιο 15 με Β.Μ.  1.110 €.

Αυτό σημαίνει ότι την ημέρα έναρξης εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ (6.2.2019), το επίδομα πολυετίας που δικαιούται είναι : 1.110 € *9,1 %= 101 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Την 10/1/2020 που συμπληρώνονται τα 15 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας, οπότε ο/η εργαζόμενος/η αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο, το οποίο είναι πλέον το 16ο με αντίστοιχο Β.Μ. 1.113 €. Οπότε την 10/1/2020 το αντίστοιχο επίδομα πολυετίας θα διαμορφωθεί σε : 1.113€ *9,1% = 101,3.    

Α.2. ΕΙΧΕ προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες του κλάδου πριν την 10/1/2005, (ημ/νία που προσλήφθηκε στον σημερινό εργοδότη του). 

Τότε στον υπολογισμό για τα έτη που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του «συντελεστή» πολυετίας, θα προστεθεί και ο χρόνος της προϋπηρεσία του σε άλλους εργοδότες, με όριο τα 5 έτη.

Έτσι αν π.χ. η προϋπηρεσία του, σε άλλους εργοδότες,  ήταν 8 έτη, τότε ο συντελεστής πολυετίας του προηγούμενου παραδείγματος διαμορφώνεται σε (7+5) 12 έτη* 1,3% = 15,6% και εφαρμόζεται επί του Β.Μ του κλιμακίου που βρίσκεται  την 6/2/2019.

Αντίστοιχα βέβαια και το κλιμάκιο του/της είναι πλέον το (15ο + 823ο με Β.Μ. 1.177 €.

Άρα τελικά αυτός/ή  εργαζόμενος/η θα λαμβάνει, από την 6/2/2019,  επίδομα πολυετίας  1.177 € * 15,6 % = 183,6 € 

Β. Ο/η εργαζόμενος/η προσλήφθηκε στον σημερινό εργοδότη του την 10/1/2014 .

Ο Εργαζόμενος/η αυτός/ή, όσον αφορά στο Μισθολογικό κλιμάκιο, εντάσσεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω για τα κλιμάκια.

Όσον αφορά στο επίδομα πολυετίας, υπολογίζονται μόνο τα μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας του σε διαφορετικούς εργοδότες που είχε υπηρετήσει μέχρι την 14/2/2012.

Έτσι αν π.χ. είχε προϋπηρεσία 4 έτη και 3 μήνες σε κάποιους άλλους εργοδότες μέχρι την 14/2/2012, τότε ο «συντελεστής» πολυετίας διαμορφώνεται σε 4*1,3% = 5,2% και εφαρμόζεται στον εκάστοτε Β.Μ. που δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι  περιπτώσεις που εργάζονταν πριν τον ΦΕΒ 2012 στον ίδιο εργοδότη, και μετά την λήξη της προηγούμενης κλαδικής ΣΣΕ ο εργοδότης τους άλλαξε την ατομική τους σύμβαση ή άλλαξε εταιρικό σχήμα, με τον ίδιο όμως  εργοδότη, και τους ξαναπροσέλαβε  με νέα ατομική σύμβαση, λογίζονται ως κανονική συνέχεια της σχέσης με τον ίδιο εργοδότη όσον αφορά τον υπολογισμό των ετών που λαμβάνονται υπόψη για το επίδομα πολυετίας. Έτσι αν π.χ. κάποιος εργαζόταν στον ίδιο εργοδότη από το 2005 και το 2014 του άλλαξε την ατομική του σύμβαση ή τον απέλυσε το 2014  και τον ξαναπροσέλαβε το 2015 τα επτά έτη προϋπηρεσίας του, (2005-2012),  δεν εμπίπτουν στον «περιορισμό» της αναγνώρισης των ετών προϋπηρεσίας : «μέχρι 5 έτη σε προηγούμενο εργοδότη». Άρα στην περίπτωση αυτή για το επίδομα πολυετίας, λαμβάνονται υπόψη 7 έτη (και όχι 5).

Επίδομα Γάμου = Β.Μ. * 10%

Το λαμβάνουν όλοι οι Παντρεμένοι/ες  με Θρησκευτικό-Πολιτικό  Γάμο ή Σύμφωνο Συμβίωσης, οι Διαζευγμένοι/ες και οι Ανύπαντροι Γονείς. Το δικαιούνται και τα δύο μέλη του ζεύγους ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι στην ίδια εταιρία.

Επίδομα Τέκνων = Β.Μ. * αριθμός τέκνων * 7%

Για κάθε τέκνο και οι δύο γονείς ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι στην ίδια εταιρία δικαιούνται επίδομα τέκνων ίσο με : Β.Μ. *7% * αριθμό τέκνων του γονέα.

Επίδομα Πτυχίου : Ανάλογα την βαθμίδα εκπαίδευσης (Πτυχίου) : 10% , 18%, 23%, 28%.

Επίδομα Ασφαλιστικών  ΣπουδώνΠτυχίο ΕΙΑΣ : Β.Μ. * 8% και ΔΑΣ : Β.Μ. * 10%

Οδοιπορικά:  20 € για κατά κύρια απασχόληση εκτός γραφείου

Έξοδα Βρεφονηπιακού Σταθμού : 180 € /μήνα (12 μήνες/έτος)  με Αποδείξεις.

Επίδομα Τέκνων και Προστατευόμενων Μελών με ειδικές ανάγκες: Β.Μ. * 16%  για κάθε τέκνο ή προστατευόμενο μέλος.  Ελάχιστο ποσό επιδόματος (1143*16%)= 182,88 €

Σημείωση: Με ανάλογο τρόπο εφαρμόζεται και η κλαδική ΣΣΕ στους εργαζόμενους στις ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, οι οποίοι διαφέρουν στους Β.Μ. των κλιμακίων και έχουν επιπλέον των παραπάνω επιδομάτων, και ένα  εφάπαξ Επίδομα Τοκετού 1.000 €  

Τέλος , οι συνάδελφοι που οι μισθοί και τα επιδόματα που λαμβάνουν είναι παραπάνω από τα οριζόμενα  στην  παρούσα  Κλαδική, είτε από ατομικές είτε από επιχειρησιακές συμβάσεις ,  ΔΕΝ   επηρεάζονται   αλλά  παραμένουν  ως  έχουν !!!

Π.χ. όποιος έπαιρνε επίδομα πτυχίου ΑΕΙ : 23% συνεχίζει και το παίρνει με 23% και δεν τροποποιείτε λόγω της παρούσης σε 18%

Αυτό το προβλέπει η ΣΣΕ στο Κεφάλαιο 5 : Τελικές διατάξεις, που αναφέρει ότι : «Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, δεν θίγονται από τη παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.». Όπως επίσης: «Για τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αδειών, επιδόματος αδείας και επιδομάτων εορτών. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.».Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *