Ανανέωση ταυτότητας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με ισχύ έως 31.12.2012

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές Συνδεδεμένους ή μη, των οποίων η ισχύς της ταυτότητας (αδείας), που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο, λήγει την 31η.12.2012

Για την ανανέωση της ταυτότητας (αδείας) και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως και 31.3.2013, όπως προβλέπει ο Ν. 1569/85, ως ισχύει και το ΠΔ 190/06, θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη μόνο την αίτηση ανανέωσης της ταυτότητας (αδείας) σας:

Ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση asfalistes@eea.gr

Ή με τηλεμοιότυπο (fax) στους αριθμούς 210-3380260 ή 210-3380217

Στη συνέχεια και μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία θα αναζητηθούν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, θα ειδοποιηθείτε για την παραλαβή της ταυτότητας (αδείας) σας.
Παρακαλείσθε, για την άμεση ενημέρωσή σας, να συμπληρώσετε ευκρινώς την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι τα συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης έχουν ετήσια διάρκεια και θα πρέπει, άμα τη λήξει τους, να προσκομίζετε άμεσα στο Επιμελητήριο τα νέα συμβόλαια σε πρωτότυπη μορφή, στην αντίθετη δε περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία είναι ιδιαιτέρως επαχθείς και αφορούν την διαγραφή σας από τα τηρούμενα μητρώα του Επιμελητηρίου.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *