Αποζημιώσεις 353, 8 εκατ. ευρώ κατέβαλε η INTERAMERICAN κατά το 2012


Εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στην έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωση κάθε απαίτησης των ασφαλισμένων της, η INTERAMERICAN κατά τη χρονιά που έκλεισε κατέβαλε συνολικά σε 426.337 περιπτώσεις 353,8 εκατ. ευρώ, αποζημιώνοντας κατά μέσο όρο 1.168 δικαιούχους ημερησίως.
Πρόκειται για αδιαμφισβήτητο τεκμήριο αξιοπιστίας της εταιρείας, που σε συνδυασμό με την υπερκάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έρευνα ικανοποίησης πελατών που διεξήχθη κατά το 2012 έδωσε ποσοστό ικανοποίησης 81%, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2010, 75%). Οι πληρωμές της INTERAMERICAN υπό το μετοχικό καθεστώς ολλανδικών συμφερόντων –του κοινοπρακτικού οργανισμού ACHMEA- σε βάθος ενδεκαετίας φθάνουν τα 3,24 δισ. ευρώ.

Οι επιμέρους αποζημιώσεις
Ειδικότερα, πέρυσι στον κλάδο ζωής αποζημιώθηκαν 82.267 περιπτώσεις με ποσόν που έφθασε τα 163,7 εκατ. ευρώ, με τις λήξεις συμβολαίων να ξεπερνούν τα 37 εκατ.
Στην υγεία, που αποτελεί τομέα αιχμής για τις δραστηριότητες της εταιρείας, καλύφθηκαν 205.341 περιπτώσεις με 64,3 εκατ. ευρώ, ποσόν από το οποίο τα 36,8 εκατ. αντιστοιχούν σε καλύψεις των προγραμμάτων του συστήματος Medisystem.
Στις γενικές ασφάλειες η INTERAMERICAN κατέβαλε σε πλήθος 57.975 περιπτώσεων 79,8 εκατ. ευρώ, με τον κλάδο αυτοκινήτου να φθάνει στα 68,6 εκατ. Η εταιρεία έχει ελαχιστοποιήσει τις επίδικες υποθέσεις ζημιών αυτοκινήτου παρά την αύξηση του χαρτοφυλακίου της, ενώ διακανονίζει με άμεση πληρωμή της αναγγελλόμενες ζημίες σε αρκετά υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο της ασφαλιστικής αγοράς.
Στον κλάδο των ομαδικών, η INTERAMERICAN σε 80.754 περιπτώσεις πλήρωσε 46 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα, 32,8 εκατ. σε συνταξιοδοτικά, 9,6 εκατ. σε συμβόλαια ζωής και ζημιών και 3,6 εκατ. σε συμβόλαια Medisystem.
Αναφερόμενος στης καταβληθείσες αποζημιώσεις, ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN, επισήμανε: «Ακολουθούμε μία συνολικά πελατοκεντρική κατεύθυνση, αναδεικνύοντας σε στρατηγική προτεραιότητα κάθε λειτουργική δραστηριότητα και πρακτική που συνδέεται με τους ασφαλισμένους μας. Από την απλοποίηση των διαδικασιών, τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία και την τυποποίηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων μέχρι την πολυκαναλική διανομή και την εξυπηρέτηση, αποζημιωτική ή άλλη, όλες οι κινήσεις μας συγκλίνουν στη δημιουργία και απόδοση αξίας στον πελάτη, με εύλογο το αντίκρισμα στην αξιοπιστία της εταιρείας».
Αποζημιώσεις 2012
Κλάδος Πλήθος Ποσόν (εκατ. €)
Ζωής 82.267 163,7
Υγείας 205.341 64,3
Γενικές 57.975 79,8
Ομαδικές 80.754 46,0
Σύνολο 426.337 353,8

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *