Από την Ιδιωτική Ασφάλιση το πρώτο Επαγγελματικό Ασφαλιστικό Ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης

Ως ταμείο «πιλότος», για την δημιουργία Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να χαρακτηριστεί το Επικουρικό Ταμείο ασφάλισης των εργαζόμενων στην ιδιωτική ασφάλιση και των ασφαλιστών, που εξαιρέθηκε της ενοποίησης των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και μετεξελίχθηκε σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Πρόκειται για το πρώην ταμείο ΤΕΑΑΠΑΕ που μετονομάστηκε σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)
Η νέα δομή του ταμείου είναι ΝΠΙΔ υποχρεωτικής όμως επικουρικής ασφάλισης, (υπαγόμενο στα άρθρα 7 και 8 του ν.3029/2002) και μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΑΠΑΕ ανεξάρτητα από την περίοδο ασφάλισής τους, όπως επίσης και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού αυτού.
Στη διοίκηση του ταμείου συμμετέχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες , οι εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές και εκπρόσωποι των επαγγελματιών ασφαλιστών , που επίσης ασφαλίζονται στο ταμείο.
Το Ταμείο θα λειτουργεί κατ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας περί Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης εφαρμόζοντας το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων, μη εγγυημένων παροχών.
Σύμφωνα με το καταστατικό του νέου ταμείου που αποτελεί συνέχεια όμως του παλιού επικουρικού οι πόροι του θα είναι οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, οι εισφορές αναγνώρισης γάμου, οι εισφορές όσων συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλιση, κάθε είδους πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου, χαριστικές ή μη καταβολές προς το Ταμείο και εν γένει κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Οι εισφορές (εργοδοτικές και εργαζομένων) επί των αποδοχών των έμμισθων ασφαλισμένων καταβάλλονται για αποδοχές 14 μηνών κατ’ έτος, ενώ οι εισφορές των μη έμμισθων καταβάλλονται για αποδοχές 12 μηνών κατ’ έτος.

Οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις ηλικίας και χρόνου ασφάλισης που προβλέπει η νομοθεσία αυτού.
Το Ταμείο καταβάλλει στους ασφαλισμένους του επικουρική σύνταξη (14 μηνιαίες συντάξεις κατ’ έτος) που αποτελείται από τόσα τριακοστά πέμπτα του συνταξίμου μισθού, όσα τα έτη της συντάξιμης υπηρεσίας τους. Για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας πέραν των 35 ετών η σύνταξη προσαυξάνεται με 0,5% του ποσού της σύνταξης των 35 ετών. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται για χρόνο ασφάλισης μέχρι και 40 ετών κατ` ανώτατο όριο.

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *