Ασφαλιστικές εταιρίες: Μείωσαν καταθέσεις, αύξησαν τοποθετήσεις σε χρεωστικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 17.717 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019, έναντι 17.042 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.287 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 66 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 48 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 7,3% το α΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 7,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10.669 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019, έναντι 10.318 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται σε καθαρές αγορές τίτλων εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 60,2%, έναντι 60,5% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.890 εκατ. ευρώ, έναντι 2.668 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,3%, έναντι 15,7% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 536 εκατ. ευρώ έναντι 510 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,0%, αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε άνοδο των τιμών των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 60 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2.832 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 535 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.128 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 494 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ έναντι του προηγουμένου τριμήνου. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 70,2% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 69,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2018Δ΄ τρίμηνο32019Α΄ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις1.3051.287
Εσωτερικό917851
Εξωτερικό388436
Χρεωστικοί Τίτλοι10.31810.669
Εσωτερικό4.1344.444
Εξωτερικό6.1846.225
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων2.6682.890
Εσωτερικό858904
Εξωτερικό1.8101.986
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων510536
Εσωτερικό371395
Εξωτερικό139141
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)616625
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα510
Δάνεια178176
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι454449
Λοιπά στοιχεία9881.074
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού17.04217.717
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια2.7722.832
Ασφαλιστικές προβλέψεις12.59313.128
Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής9.56510.059
εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων840841
Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών3.0283.069
Δάνεια9697
Λοιπά στοιχεία1.5811.659

Πίνακας 2: Καθαρές ροές(2) τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις2018Δ΄ τρίμηνο32019Α΄ τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι18597
Εσωτερικό15153
Εξωτερικό170-56
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων-106155
Εσωτερικό-5-3
Εξωτερικό-101158
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων-8-2
Εσωτερικό-17-2
Εξωτερικό

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» με στοιχεία β’ τριμήνου 2019 θα δημοσιευτεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

(1)Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

(2)Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

(3)Τα στοιχεία είναι αναθεωρημένα.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *