Ασφαλιστικές Εταιρίες :Υψηλός δείκτης φερεγγυότητας και συγκέντρωση των μεριδίων της αγοράς στους μεγάλους «παίκτες»

Τα εποπτικά κεφάλαια των 48 ασφαλιστικών εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχονται σε 2,6 δισεκ. ευρώ, έναντι απαιτούµενων 0,8 δισεκ. ευρώ, διαµορφώνοντας το δείκτη φερεγγυότητας σε επίπεδο τριπλάσιο του απαιτουµένου.

728 410
Την διαπίστωση αυτή περιέχει η ετήσια εκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Ελληνική οικονομία και για τις ασφαλιστικές εταιρίες.
Στο θέμα της συγκέντρωσης των μεριδίων αγοράς η έκθεση διαπιστώνει ότι οι 5 και 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλίσεις ζωής κατέχουν το 76,6% και 92,8% της συγκεκριµένης αγοράς και οι 5 και 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών το 38,0% και 63,0% αντίστοιχα.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης για τις ασφαλιστικές εταιρίες έχει ως εξής :

Ακολουθήστε μας στο Google News

Η ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδος δραστηριοποιούνται εξήντα επτά (67) ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε καθεστώς εγκατάστασης. Σαράντα έξι (46) εξ αυτών έχουν έδρα στην Ελλάδα, δύο (2) είναι υποκαταστήµατα τρίτων χωρών και δεκαεννέα (19) υποκαταστήµατα κρατών-µελών της ΕΕ-ΕΟΧ η φερεγγυότητα των οποίων εποπτεύεται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.
Για τέταρτη χρονιά συνεχίστηκε η µείωση της παραγωγής των συνολικών ασφαλίστρων, η οποία όµως το έτος 2014 ήταν οριακή (-0,5%).
Σε αντίθεση µε την παραγωγή του κλάδου ζηµιών η οποία εξακολούθησε να υποχωρεί (-9,3%), η παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής ανέκαµψε για πρώτη χρονιά, µετά από τρία συνεχόµενα έτη πτώσης, µε εντυπωσιακό ρυθµό ύψους 11,8%.
Η σηµαντική άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αποδίδεται στις ασφαλίσεις του κλάδου ΙΙΙ (ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις – unit linked), οι οποίες το 2014 αυξήθηκαν κατά 65%, κυρίως χάρη στις ασφαλίσεις εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν (129,8%). Επίσης, οι ασφαλίσεις του κλάδου IV (ασφαλίσεις υγείας) παρουσίασαν σηµαντική άνοδο και το 2014 (30,1%), αναδεικνύοντας τη στροφή της ασφαλιστικής αγοράς στις βραχυχρόνιες ασφαλίσεις υγείας και νοσοκοµειακών καλύψεων.
Η πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων ζηµιών αποδίδεται κυρίως στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (αστική ευθύνη, ίδιες ζηµίες οχηµάτων), οι οποίες εµφάνισαν διπλάσιο ποσοστό µείωσης (-11,6%) σε σχέση µε τις ασφαλίσεις των λοιπών κλάδων ζηµιών (-5,8%).
Το 2014 η παραγωγή ασφαλίστρων διαµορφώθηκε σε 4,0 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων το 46,5% προήλθε από ασφαλίσεις ζωής και το 53,5% από ασφαλίσεις κατά ζηµιών.
Όσον αφορά το βαθµό συγκέντρωσης και την κατάταξη της αγοράς σε όρους ασφαλίστρων δεν υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές. Οι 5 και 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλίσεις ζωής κατέχουν το 76,6% και 92,8% της συγκεκριµένης αγοράς και οι 5 και 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών το 38,0% και 63,0% αντίστοιχα.
Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µε βάση τον εποπτικό ισολογισµό, ανήλθε σε 15,5 δισεκ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (τεχνικών αποθεµάτων) διαµορφώθηκε σε 11,8 δισεκ. ευρώ, παρουσιάζοντας ελαφρά άνοδο. Εξ αυτών, 8,4 δισεκ. ευρώ αφορούν ασφαλίσεις ζωής, εκ των οποίων τα 2,2 δισεκ.ευρώ αφορούν ασφαλιστικές προβλέψεις συµβολαίων unit linked, ενώ τα υπόλοιπα 3,4 δισεκ. ευρώ αφορούν τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά ζηµιών.
Τέλος, τα εποπτικά κεφάλαια ανέρχονται σε 2,6 δισεκ. ευρώ, έναντι απαιτούµενων 0,8 δισεκ. ευρώ, διαµορφώνοντας το δείκτη φερεγγυότητας σε επίπεδο τριπλάσιο του απαιτουµένου.
Όσον αφορά τις ενέργειες προετοιµασίας για το νέο εποπτικό πλαίσιο (Φερεγγυότητα II) το οποίο θα εφαρµοστεί από 1.1.2016, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη ενσωµατώσει στιςΝοµισµατική Πολιτική 124 2014-2015
Οι 48 ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων η φερεγγυότητα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατέχουν µερίδιο αγοράς 94,0%, εκ του οποίου το 41,9% αφορά θυγατρικές ευρωπαϊκών οµίλων, 36,6% αφορά θυγατρικές ελληνικών τραπεζών και το υπό λοιπο 15,5% λοιπές επιχειρήσεις.
Η Φερεγγυότητα II βασίζεται σε ένα σύστηµα τριών πυλώνων, που αποτελείται από τις (i) ποσοτικές απαιτήσεις, (ii) τις ποιοτικές απαιτήσεις, οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε τις απαιτήσεις διακυβέρνησης και εποπτείας, και (iii) την εποπτική αναφορά και τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικές της πρακτικές τα ενδιάµεσα µέτραεφαρµογής της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – ΕΙΟΡΑ) και τα έχει αναρτήσει στο δικτυακό της τόπο, σηµατοδοτώντας την αρχή της µετάβασης στο νέο εποπτικό πλαίσιο. Τα µέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην υποχρέωση των επιχειρήσεων για καθιέρωση κατάλληλου συστήµατος διακυβέρνησης και ελέγχου (Πυλώνας ΙΙ) καθώςκαι στη διαµόρφωση των εποπτικών αναφορών (Πυλώνας ΙΙΙ).
Με σκοπό την ολοκλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για την εφαρµογή της Φερεγγυότητας ΙΙ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) 2015/35 της 10ης Οκτωβρίου2014 για τη συµπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης. Έκτοτε, η ΕΙΟΡΑ έχει εκδώσει σειρά Κατευθυντήριων Γραµµών, ούτως ώστε να διασφαλίσει τη συνεπή και οµοιόµορφη εφαρµογή της Φερεγγυότητας ΙΙ.
Για την αξιολόγηση του βαθµού ετοιµότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αναφορικά µε τις απαιτήσεις διακυβέρνησης, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από καθεµία από αυτές την αυτοαξιολόγησή της σχετικά µε το βαθµό ετοιµότητάς της, καθώς και τη δέσµευσή της σχετικά µε καθορισµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των απαιτούµενων ενεργειών. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης παρακολουθείται και επικαιροποιείται σε τακτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση υποβολής των εκθέσεων των βασικών λειτουργιών (αναλογιστική λειτουργία, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συµµόρφωσης).
Σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα ΙΙ, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναµένεται να προβαίνουν σε ίδια αξιολόγηση του κινδύνου και της φερεγγυότητάς τους σε περιοδική βάση, τα δε αποτελέσµατα θα υποβάλλονται στην εποπτική αρχή. Η σχετική έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει την εκτίµηση της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης για τις συνολικές κεφαλαιακές της απαιτήσεις, την αξιολόγησή της για τη δυνατότητα συµµόρφωσης µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις τεχνικές προβλέψεις, καθώς και για το βαθµό απόκλισης του προφίλ κινδύνου της από τις παραδοχές στις οποίες έχει βασιστεί ο υπολογισµός της κεφα λαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σύµφωνα µε την τυπoποιηµένη µέθοδο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, µε σκοπό την παρακολούθηση της προετοιµασίας της ασφαλιστικής αγοράς, έχειζητήσει την υποβολή ενδιάµεσων δοκιµαστικών εκθέσεων.
Για την αξιολόγηση του επιπέδου συµµόρφωσης της ασφαλιστικής αγοράς, έχει διευρωπαϊκά καθοριστεί η 3.6.2015 ως η ηµεροµηνία κατά την οποία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έπρεπε να προβούν στην υποβολή των προβλεπόµενων από το νέο πλαίσιο ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σε ατοµική βάση µε ηµεροµηνία αναφοράς τις 31.12.2014.
Τα ποσοτικά στοιχεία θα προωθηθούν στην ΕΙΟΡΑ. Η αντίστοιχη ετήσια υποβολή σε επίπεδο οµίλων αναµένεται µέχρι τις 15.7.2015.
Στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιµασίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις ανωτέρω υποβολές στοιχείων, η ΕΙΟΡΑ δηµοσιεύει, από τον Ιανουάριο του 2015 και σε µηνιαία βάση, τη σχετική χρονική “καµπύλη απόδοσης των επιτοκίων άνευ κινδύνου” και της “συµµετρικής προσαρµογής” της βάσει τυποποιηµένης µεθόδου επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω µετοχών. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλούνται να χρησιµοποιούν την πληροφόρηση αυτή κατά τους σχετικούς υπολογισµούς.
Τέλος, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προετοιµασία τους για το νέο πλαίσιο το συντοµότερο δυνατόν ώστε να έχουν το χρόνο για να κρίνουντυχόν ανάγκη εφαρµογής µεταβατικών µέτρων προκειµένου να λάβουν τη σχετική έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *