Αυξήσεις ή μειώσεις ασφαλίστρων από την ισχύ της ισότητας των φύλων


Νέους κανόνες στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων επιβάλει από σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου που δεν επιτρέπει τις διακρίσεις μεταξύ των φύλων .

Ετσι οι τιμές ορισμένων ασφαλιστικών προϊόντων θα μπορούσαν να αυξηθούν ή να μειωθούν βραχυπρόθεσμα για ορισμένες κατηγορίες πελατών, ενώ αναμένεται να εξισορροπηθούν μακροπρόθεσμα.

Οι αλλαγές επήλθαν αφού το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η εφαρμογή διαφορετικών ασφαλίστρων για άνδρες και γυναίκες συνιστούσε διάκριση αποκλειστικά λόγω φύλου και δεν συμβιβάζεται με την αρχή τιμολόγησης ανεξαρτήτως φύλου που περιλαμβάνεται στη νομοθεσία της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

«Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι αυτό ισχύει επίσης και για την τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Κομισιόν για θέματα δικαιοσύνης Βιβιάν Ρέντινγκ, προσθέτοντας ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είχε στη διάθεσή του πάνω από ένα έτος για να προετοιμάσει τη μετάβαση σε τιμολόγηση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τον κλάδο αυτόν να προσαρμοστεί κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. «Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο ασφαλιστικός κλάδος θα εφαρμόσει αυτούς τους νέους κανόνες στην πράξη», κατέληξε η Επίτροπος.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με απόφασή του το Μάρτιο του 2011 όρισε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2012, θα πρέπει να αλλάξουν τις πολιτικές τους τιμολόγησης ώστε να αντιμετωπίζουν με ισότιμο τρόπο τους πελάτες τους, είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες, σε ζητήματα ασφαλίστρων και ασφαλιστικών παροχών.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, η κ. Ρέντινγκ είχε συνάντηση με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2011 για να συζητήσει πώς θα μπορούσε η Επιτροπή να βοηθήσει τον κλάδο να προσαρμοστεί στην απόφαση του Δικαστηρίου ενώ η Επιτροπή παρέσχε στον κλάδο συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης.

Η οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ) απαγορεύει την άμεση και έμμεση άσκηση διακρίσεων λόγω φύλου εκτός της αγοράς εργασίας.

Πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας επέτρεπε στα κράτη μέλη παρέκκλιση από τον κανόνα για τη μη άσκηση διακρίσεων φύλου όσον αφορά τα συμβόλαια ασφαλίσεων. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εξαίρεση από τον κανόνα για τη μη άσκηση διακρίσεων φύλου του άρθρου 5 παράγραφος 2 ήταν ασυμβίβαστη με τον σκοπό της οδηγίας και, συνεπώς, με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η παρέκκλιση ήταν άκυρη, με ισχύ από τις 21 Δεκεμβρίου 2012.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *