Αφαιρούνται από την κρατική αρωγή οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις για ζημιές από θεομηνίες

Τροποποιήσεις στην “Αρωγή – Επιχορήγηση επιχειρήσεων λόγω θεομηνιών”  προβλέπει υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατική αρωγή για ζημιές από θεομηνίες.

Συγκεκριμένα  η σχετική απόφαση προβλέπει ότι αρωγή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ από την εκτίμηση του ύψους της αρωγής θα αφαιρούνται οι αποζημιώσεις που έχει λάβει ο δικαιούχος,από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επίσης προβλέπεται και η προσκόμιση βεβαιώσεων των ασφαλιστικών εταιριών για τυχόν αποζημιώσεις για το γεγονός της ζημιάς ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική αποζημίωση. 

Πιο συγκεκριμένα οι επίμαχες ρυθμίσεις αναφέρουν: 

Κρατική Αρωγή – Επιχορήγηση επιχειρήσεων λόγω θεομηνιών: Τροποποίηση της 74617 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670)

Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με ποσοστό επί του ποσού της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, ζημίας, που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο».

Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος, καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της εκτιμηθείσας ζημίας η τυχόν αποζημίωση που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το άθροισμα του ποσού εξόφλησης και των ποσών τυχόν προκαταβολής ή/και πρώτης αρωγής, δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό επιχορήγησης όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά ως ποσοστό επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Εφόσον διαπιστώνεται ότι έχει καταβληθεί συνολικό ποσό επιχορήγησης που ξεπερνά το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, αναζητείται το ποσό της υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

Δείτε όλη την σχετική απόφαση στο  taxheaven.gr/Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *