Δημήτρης Γαβαλάκης : Μεγαλύτερη προστασία στα εμπορικά δικαιώματα των διαμεσολαβούντων

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, πρώην πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ, Δημήτρης Γαβαλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο asfalisinet.gr και στο Γιάννη Χαρονικολάου, αναφέρεται στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή και ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων γνωστή ως IDD.

Επίσης, αναφέρεται και στις αλλαγές που γίνονται στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας και αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, με στόχο την εναρμόνιση με την οδηγία αλλά και την καλύτερη προστασία των εμπορικών και άλλων δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών .

Διαβάστε παρακάτω τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις του, στις ερωτήσεις που του θέσαμε :

Ερώτηση : Τι αλλάζει για διαμεσολαβούντες και καταναλωτές από την εφαρμογή της IDD στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων?

Η βασική φιλοσοφία της ευρωπαϊκής οδηγίας είναι η καλύτερη δυνατή προστασία για τον καταναλωτή, πάντα σε πλαίσιο διαφάνειας και αναλυτικής ενημέρωσης. Οι βασικές αλλαγές που θα διαπιστώσουμε οι συνάδελφοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, θα είναι κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης και ιδιαίτερα προ-συμβατικά. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από των γνωστών στοιχείων που πρέπει να γνωστοποιούμε από την IMD (ΠΔ 190/2006) στον υποψήφιο ασφαλισμένο, προστίθεται η πληροφορία για τη φύση της αμοιβής μας. Για παράδειγμα, ένας ασφαλιστικός πράκτορας θα δηλώνει στον καταναλωτή ότι αμείβεται με προμήθεια που συμπεριλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. Βεβαίως, η ιδιά υποχρέωση ισχύει για οποιαδήποτε δίκτυο διανομής, το οποίο θα ενημερώνει ανάλογα με βάση τη φύση της αμοιβής. Ένα επίσης στοιχείο ενημέρωσης που προστίθεται, είναι η υποχρέωση παράδοσης στους ασφαλισμένους για κάθε ασφαλιστική σύμβαση, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ζωής και συνδεδεμένων με επενδύσεις συμβολαίων, του τυποποιημένου εντύπου (IPID- insurance product information document on non-life insurance products), το οποίο με σαφή και απλό τρόπο περιγράφει τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις της συγκεκριμένης σύμβασης. Τέλος, όσον αφορά τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δημιουργείτε ένα πιο αναλυτικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη διερεύνηση της καταλληλόλητας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με επενδυτικό χαρακτήρα, ανάλογα πάντα με τις επιθυμίες και το προφίλ του υποψήφιου ασφαλισμένου, και βέβαια υποβάλλοντας και το αντίστοιχο έντυπο που αναλύει κόστος και επενδυτικό κίνδυνο για την προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση. Τα παραπάνω έντυπα παράγονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά κάθε διανομέας, αρά και κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να παραδίδει και να επεξηγεί στον πελάτη. Οι παραπάνω υποχρεώσεις παρότι δημιουργούν ένα βάρος γραφειοκρατίας, στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή, με στόχο πάντα την προστασία του. Βεβαίως η οδηγία προβλέπει, σε συνέχεια άλλωστε της υπάρχουσας νομοθεσίας, τόσο την λειτουργία ενιαίου σημείου πληροφόρησης των πιστοποιημένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αλλά και ρυθμίζει αναλυτικότερα τους κανόνες λειτουργείας και εποπτείας της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης για τις χώρες κράτη-μέλη.

Ερώτηση: Η εφαρμογή της IDD θα επιβαρύνει και πόσο τη διαδικασία πώλησης από τους διαμεσολαβούντες?

Με βάση το πλαίσιο που περιγράψαμε στην προηγούμενη ερώτηση, αντιλαμβανόμαστε ότι η διαμεσολάβηση οφείλει να προσαρμόσει τις τεχνικές προσέγγισης ανάλυσης αναγκών και παρουσίασης λύσης στις προαναφερόμενες απαιτήσεις. Η συγκεκριμένη προσαρμογή δε δημιουργεί λειτουργικό κόστος στους συνάδελφους που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως απαιτεί καλύτερη εκπαίδευση και βελτίωση της μεθοδολογίας. Σε οργανωμένες μονάδες – εταιρείες διαμεσολάβησης, όσο και στην κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων, υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις προσαρμογής σε οργανωτικό επίπεδο, χωρίς βέβαια αυτό να δημιουργεί ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό βάρος. Όπως όμως συχνά αναφέρω, όσο πιο κοντά σήμερα βρίσκεται κάποιος στην τήρηση των σημερινών υποχρεώσεων, τόσο μικρότερη διαδρομή έχει να διανύσει για την προσαρμογή του στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Ερώτηση: Η εφαρμογή της οδηγίας θα είναι υποχρεωτική για όλα τα κανάλια διανομής και πως αυτό θα διασφαλιστεί στα εναλλακτικά δίκτυα?

Το θέτετε πάρα πολύ σωστά, μιας και βασική φιλοσοφία της οδηγίας είναι το υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή να εξασφαλίζεται από οποίο κανάλι διανομής και αν διατίθεται η ασφαλιστική σύμβαση. Οι ασφαλιστικές εταιρίες στις direct πωλήσεις τους, όπως προβλέπεται από την οδηγία, είναι διανομές ασφαλιστικών προϊόντων και αρά απαιτείται η τήρηση ιδίων κανόνων με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, οι ευθύνες βαραίνουν την εταιρία, οι υποχρεώσεις ενημέρωσης είναι ίδιες και απλά δεν εγγράφονται οι ασφαλιστικές εταιρίες στο μητρώο, μιας και στην λειτουργία τους εποπτεύονται από το νομοθετικό πλαίσιο solvency II. Τα τραπεζικά δίκτυα οφείλουν να λειτουργούν σαν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές με όλες τις υποχρεώσεις, έχοντας την υποχρέωση κάθε υπάλληλος που προωθεί ασφαλιστικά συμβόλαια να είναι πιστοποιημένος και μάλιστα να ενημερώνει τον καταναλωτή για την πιστοποίηση του. Τέλος, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας εποπτεύονται αντίστοιχα, εκτός από μια υποκατηγορία τους, με συγκεκριμένες περιοριστικές προϋποθέσεις, όπως περίπου ίσχυε στον υπάρχον νομικό πλαίσιο. Άρα το πάγιο αίτημα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για ίδιους κανόνες και ίσες υποχρεώσεις για όλους γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου πράξη.

Ερώτηση: Με αφορμή την ενσωμάτωση της οδηγίας IDD στο εθνικό δίκαιο γίνονται και κάποιες εσωτερικές νομοθετικές αλλαγές σχετικά με τη διαμεσολάβηση. Ποιές είναι και πόσο αναγκαίες είναι?

Όπως αναλυτικά είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στην πρόσφατη εκδήλωση ΕΑΔΕ, που πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του επαγγελματικού επιμελητηρίου, η αναγκαιότητα για έναν ενιαίο νομό που θα αφορά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων οδήγησε στην κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, παράλληλα με την ενσωμάτωση της οδηγίας. Κάποιες ρυθμίσεις ήταν έμμεσα αναγκαίες να γίνουν ως απόρροια είτε των κανόνων πολιτικής διακυβέρνησης προϊόντων που θέτει η οδηγία, είτε των απαιτήσεων για σαφήνεια και διαφάνεια της κάθε κατηγορίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατά την προ-συμβατική ενημέρωση. Η ενοποίηση της κατηγορίας του ασφαλιστικού συμβόλου και του πράκτορα ασφαλίσεων, οι κανόνες που θα διέπουν τον τρόπο συνεργασίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, είναι κάποιες από τις αξιοσημείωτες ρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου. Κυρίαρχη όμως αλλαγή είναι αυτή που θα δούμε να υλοποιείται στο άρθρο που προβλέπει τα εμπορικά δικαιώματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σε περίπτωση λύσης της συμβάσης από μια ασφαλιστική εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, διορθώνοντας αστοχίες του παρελθόντος αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις κακές πρακτικές, θα προστατεύονται με πολύ καλύτερο τρόπο, εξασφαλίζοντας τα οικονομικά συμφέροντα των συναδέλφων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τέλος, η πρόβλεψη για καταβολή αμοιβών σε περίπτωση συνταξιοδότησης, αλλά και η προσπάθεια μας για προσδιορισμό των αμοιβών σε περίπτωση απώλειας ζωής, αναπηρίας ή συνταξιοδότησης ως αποζημίωση, αν αποδοθεί θα είναι επίσης μια σημαντική βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Η προσπάθεια μας έχει ακόμα δρόμο, τόσο στην δημόσια διαβούλευση, όσο και μέχρι την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου. Τελειώνοντας, νιώθω ακόμα μια φορά την ανάγκη να εκφράσω την ικανοποίηση μου για τον τρόπο και την ποιότητα διαλόγου όλων των εμπλεκομένων φορέων όλο αυτό το διάστημα στα πλαίσια της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, την αξία που είχε η ενότητα της διαμεσολάβησης και η στενή συνεργασία όλων των σωματείων και βέβαια τις ευχαριστίες μου για άλλη μια φορά στην κυριά Λίθου, για την εξαιρετική ποιότητα της συνεργασίας μας στα πλαίσια της νομοπαρασκευαστικής επι έναν και πλέον χρόνο.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *