Διαχειριστές και υποχρεωτικές μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων σε ασφαλιστικές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα


Στο νέο νόμο, που θα τεθεί σύντομα για ψήφιση στη Βουλή, στα πλαίσια της προσαρμογής της ασφαλιστικής αγοράς και των ασφαλιστικών εταιριών στην Solvency II που θα ισχύει από το 2016, προβλέπεται η υποχρεωτική μεταβίβαση χαρτοφυλακίων και διορισμός διαχειριστών , όταν κρίνει η Εποπτική Αρχή ότι απαιτείται οικονομική εξυγίανση της εταιρίας .

1030136
Ειδικότερα για τον διορισμό διαχειριστών η σχετική διάταξη προβλέπει :
Η Εποπτική Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση της μέτρα για την εξυγίανση ασφαλιστικής επιχείρησης, εκτιμώντας τα ακόλουθα:
α) Τη διαφαινόμενη αδυναμία ασφαλιστικής επιχείρησης να ανακάμψει.
β) Την αδυναμία λήψης εναλλακτικών μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος εντός κατάλληλου χρόνου για την αποτροπή αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης.
γ) Τις εκτιμώμενες συνέπειες της αδυναμίας πληρωμών ασφαλιστικής επιχείρησης για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, λαμβανομένων υπόψη ιδίως:
γα) του είδους των ασφαλιστικών εργασιών και του ύψους των τεχνικών προβλέψεων της ασφαλιστικής επιχείρησης και των απαιτήσεων επενδυτών κατ’ αυτού,
γβ) του είδους και εύρους των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και
γγ) των συμμετοχών της ασφαλιστικής επιχείρησης στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που ανήκουν στις αναφερόμενες στην υποπερίπτωση (γβ) της παρούσας περίπτωσης κατηγορίες, όπως και των συμμετοχών τέτοιων εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης,
δ) την ανάγκη να επωμιστούν τις τυχόν απώλειες από την εξυγίανση της ασφαλιστικής επιχείρησης οι μέτοχοι, οι μη ενέγγυοι πιστωτές και με την επιφύλαξη της ανάγκης προστασίας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας οι λήπτες ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση.
Μεταβιβάσεις Χαρτοφυλακίων
1.Η Εποπτική Αρχή μπορεί με απόφασή της να υποχρεώσει ασφαλιστική επιχείρηση στη μεταβίβαση, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μέρους ή συνόλου ενός ή περισσοτέρων χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.
2. Η διαδικασία μεταβίβασης είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος, όμως το ποσοστό της υποπερίπτωσης (αδ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του ανωτέρω άρθρου προσδιορίζεται σε πενήντα επί τοις εκατό (50%), οι δε αποτιμήσεις των προς μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και ασφαλιστικών υποχρεώσεων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του παρόντος.
3. Το διοικητικό συμβούλιο της ασφαλιστικής επιχείρησης και ο τυχόν διαχειριστής που έχει διοριστεί στην εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος καλώντας ασφαλιστικές επιχειρήσεις που κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις διαθέσιμες σε αυτούς κατά το χρόνο αυτόν πληροφορίες είναι κατάλληλες για την κτήση των υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε άτυπη και εμπιστευτική διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτησή τους. Η υποβαλλόμενη από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση προσφορά προσδιορίζει το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που θα επιθυμούσε να της μεταβιβαστούν ώστε να δεχθεί να αναλάβει τη σχετική ασφαλιστική υποχρέωση. Οι κληθείσες σε υποβολή προσφορών ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και οι διοικούντες, υπάλληλοι και συνεργάτες τους, τηρούν απόρρητο ως προς κάθε πληροφορία που απέκτησαν με την ευκαιρία αυτή.
4. Σε περίπτωση που για κάποιο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο η αξία των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων υπολείπεται της αξίας των αναγκαίων για την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, τότε η Εποπτική Αρχή μπορεί να εφαρμόζει ανάλογη μείωση των αντίστοιχων ασφαλιστικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 230 του παρόντος.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *