ΕΙΑΣ:Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Καταστημάτων και βιοτεχνιών

Οι βιοτεχνίες και οι μονάδες λιανικού εμπορίου αποτελούν τον «κορμό» της οικονομίας της χώρας μας. Είναι πολυάριθμες και προσφέρουν σημαντική ασφαλιστέα «ύλη». Τα περιουσιακά τους στοιχεία, ο μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός τους, το «προϊόν» και το εμπόρευμά τους, τα μέσα μεταφοράς και το προσωπικό τους, συνθέτουν βασικά στοιχεία της ασφαλιστέας αυτής «ύλης».

Η προαναφερόμενη ασφαλιστέα «ύλη» υπόκειται σε σαφείς κινδύνους, τους οποίους μπορούν αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν οι Κλάδοι Ασφαλίσεων Περιουσίας και Ευθύνης, στο πλαίσιο κατάλληλων κατά περίπτωση προϊόντων τους.  

Σε αυτήν την έννοια, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Καταστημάτων και Βιοτεχνιών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, προσφέρει άριστη τεχνογνωσία περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών μας και πλήρους αξιοποίησης των αναδυόμενων ευκαιριών αγοράς, προς όφελος της προόδου της ασφαλιστικής αγοράς μας στο εν λόγω  πεδίο υψηλής απόδοσης, αλλά και προς όφελος του βαθμού ασφαλιστικής προστασίας των πολυάριθμων μικρών επιχειρήσεων, βιοτεχνικών και εμπορικών, έναντι σειράς κινδύνων που τις απειλούν.  

   Δευτέρα και Τετάρτη, 2 και 4 Δεκεμβρίου 2019, 16:00 – 19:20 

·     ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Η αγορά Ασφαλίσεων Βιοτεχνιών και μικρών Εμπορικών Μονάδων σε αριθμούς

·                Πλήθος Ασφαλιζόμενων Επιχειρήσεων

·                Καταστροφές και Όγκος Αποζημιώσεων

·                Δείκτες Αποζημιώσεων

β. Η Στατιστική των Καταστροφικών Κινδύνων

·                Πλήθος Περιστατικών Καταστροφικών Κινδύνων

·                Προκληθείσες Ζημίες

·                Επιπτώσεις Ζημιών

γ. Τυπικά και μη Τυπικά Προγράμματα Ασφάλισης

·     Τιμολογημένοι Κίνδυνοι

·     Μη τιμολογημένοι Κίνδυνοι

δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

·     Παρεχόμενες Ασφαλιστικές Καλύψεις

·     Έκταση Ασφαλιστικών Καλύψεων

·     Απαλλαγές και Εξαιρέσεις

·     Ειδικές Περιπτώσεις και Ιδιαιτερότητες Ασφάλισης Βιοτεχνιών και μικρών Εμπορικών Μονάδων

ε. Πρωτόκολλα Διαδικασιών

·     Αξιολόγηση Ασφαλιστικού Κινδύνου και Προασφαλιστικός Έλεγχος

·     Προσδιορισμός Ασφαλιζομένων Κεφαλαίων και η σημασία του Ορθού Υπολογισμού τους

·     Αποτροπή Κόστους Υπερασφάλισης και Υπασφάλισης

·     Παράγοντες Καθορισμού Ασφαλίστρου

·     Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασίες

στ. Ασφαλιστικές ανάγκες Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων

ζ. Προτεινόμενες Ασφαλιστικές Λύσεις

·     Ασφαλιστικές Λύσεις κατά Κινδύνων Πυρός

·     Ασφαλιστικές Λύσεις κατά Κινδύνων Ευθύνης

·     Ασφαλιστικές Λύσεις κατά Κινδύνων Διακοπής Εργασιών

η. Αποδοτικοί Τρόποι Παρουσίασης Ασφαλιστικών Λύσεων και Προτάσεων Ασφάλισης

θ. Τεχνικές Ανάπτυξης Εργασιών και Επιχειρηματολογία Πωλήσεων 

·     Εξεύρεση και προσέγγιση Πελατών, Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων

·     Διατηρησιμότητα και Ανανεωσιμότητα Χαρτοφυλακίου Πωλήσεων 

·     Cross Selling και Up Selling χαρτοφυλακίου Πωλήσεων

·     ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ

·     Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις ασφαλίσεις περιουσίας και ευθύνης και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους.

·     Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις Ασφαλίσεις Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων, προς τον σκοπό περαιτέρω εξειδίκευσής τους και βελτίωσης των προοπτικών σταδιοδρομίας τους.

·     Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Εκπαίδευσης, Operations και Νομικών Υπηρεσιών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους επί του θέματος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

·     Πραγματογνώμονες, Underwriters και Claims Adjusters που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία αξιολόγησης, ανάληψης, διακανονισμού ζημιών και αποζημίωσης Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων.

·     Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

·     Ιδιοκτήτες και Στελέχη Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη Ασφαλιστικής Κάλυψης στοιχείων των Εταιρειών τους έναντι Κινδύνων που τις απειλούν.

·     Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων. 

·     Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων.

·     ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο κος Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής Δικτύου Συνεταιρισμών και Ιδιωτών της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ. Ο κος Γκόργκας είναι διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 2000,  ως Underwriter του Ομίλου INTERAMERICAN και, ακολούθως, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός, ενώ από το έτος 2008 και έως προσφάτως εργάσθηκε στην Ασφαλιστική Εταιρεία PRIME Insurance έχων διευθυντικές θέσεις Underwriting, αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και Αντασφαλίσεων. Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ε.Ι.Α.Σ., Swiss Re, Scor Re, Eurapco κ.λπ.), ενώ είναι Εισηγητής πλειάδας  επιμορφωτικών κλαδικών σεμιναρίων απευθυνόμενων σε Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Ο κος Σάββας Κάβουρας, Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής  και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι σήμερα Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας Διαχείρισης Ζημιών RESOLUTE S.A. Ξεκίνησε  την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 1995 ως Επιθεωρητής Πωλήσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN, ενώ, κατά τη χρονική περίοδο 2010 – 2018, διετέλεσε  Διευθυντής Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ασφαλιστικής Εταιρίας Νομικής Προστασίας DAS Ελλάς Α.Ε. Ο κος Κάβουρας διετέλεσε, επίσης, Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, ενώ διδάσκει θεματικά αντικείμενα Πωλήσεων, Ασφαλιστικής Τεχνικής και ειδικών Κλάδων Ασφάλισης σε Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και, ειδικότερα, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.

·     ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου, ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

·     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *