ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας και αξιολόγησης κινδύνων υγείας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Συμπεριλαμβάνει τις Διεθνείς Τεχνικές Ασφάλισης και Αξιολόγησης Κινδύνων Επιδημιών και Πανδημιών 

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου έως και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020, 16:00 – 19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING, εμπλουτισμένο κατά τις πλέον σύγχρονες διεθνείς Τεχνικές Ασφάλισης Επιδημιών και Πανδημιών, προς όφελος της τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, Διοικητικών Στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνεται το επίκαιρο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην ανθρώπινη υγεία και στις διαστάσεις της ζωής μας. 

Είναι πλέον μια δεκαετία, κατά την οποία η οικονομία της Χώρας μας βρέθηκε, κατ’αρχάς, σε συνθήκες κρίσης και, πλέον αντιμετωπίζει τις παρενέργειες της ύφεσης. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν υποχώρησε αισθητά, οι δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης αυξήθηκαν και παραμένουν σε ανησυχητικά υψηλό επίπεδο, ενώ οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού έχουν αναπόφευκτα μειωθεί. Το «αποτύπωμα» όλων αυτών των δυσκολιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι, επομένως, δυσμενές και επηρεάζει τη ζωή όλων μας, εντεινόμενο μάλιστα από τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

α. Περιβάλλον και Συστήματα Υγείας και Περίθαλψης

·       Η Ελληνική πραγματικότητα

·       Η ενδιαφέρουσα Διεθνής πραγματικότητα

β. Αναλυτική αναφορά στην Αγορά Υγείας
·         Βασικά στοιχεία και μεγέθη αγοράς
·         Συνολική δαπάνη
·         Βασικές συνιστώσες των συστημάτων υγείας
·         Συστήματα χρηματοδότησης υγείας
·         Αύξηση κόστους θεραπείας και νέες τάσεις
·         Δημόσια συστήματα Υγείας
·         Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας
·         Παραδείγματα διαφορετικών συστημάτων υγείας
γ. Ειδικότερη αναφορά στις Ασφαλίσεις Υγείας
·       Μεθοδολογία αξιολόγησης ατομικών  ασφαλιστικών κινδύνων
·       Η έννοια και η τιμολόγηση των επιβαρημένων (substandard) κινδύνων

δ.  Υγειονομικές κρίσεις, Επιδημίες και Πανδημίες

·                 Ιστορική αναδρομή

·                 Τεχνική ανάλυση Υγειονομικών Κρίσεων, Επιδημιών και Πανδημιών

·                 Δείκτες αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων Επιδημιών και Πανδημιών

·                 Μοντέλα υπολογισμού πιθανοτήτων επέλευσης

·                 Ασφαλιστική και αντασφαλιστική τεχνική

ε. Ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας και τεχνικές Underwriting

·       Αρχές και Μεθοδολογία Ιατρικού Underwriting

·       Underwriting ειδικών πληθυσμών (τρίτη ηλικία κ.ά.)

·       Βασική θεωρία ανατομικών συστημάτων

·       Τεχνικές διαμόρφωσης κανόνων επιλογής και προασφαλιστικών ιατρικών test

·       Θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ιατρικών test

·       Βασική θεωρία και τεχνικές διαχείρισης ειδικών παθήσεων (παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, ογκολογία κ.ά.)

·       Case Studies

στ. Νομοθεσία περί των Ασφαλίσεων Υγείας και φορολογικά κίνητρα

·       Νομοθεσία προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

·       Φορολογικά κίνητρα Ασφαλίσεων Υγείας υπέρ νομικών προσώπων και ιδιωτών

ζ. Βασική αρχιτεκτονική σύγχρονων συστημάτων αποζημιώσεων Υγείας

·       Διεθνή συστήματα κωδικοποίησης και η αλληλεπίδρασή τους

·       Συμβάσεις µε παρόχους Υγείας

η. Διαχείριση προϋπολογισµού Υγείας

·       Διασφάλιση ποιότητας

·       Διαχείριση αποζημιώσεων υγείας, βέλτιστες λειτουργίες και πρακτικές

·       Case Studies αποζημιώσεων Υγείας

θ. Εξελίξεις και προοπτικές Underwriting Υγείας

ι. Χαρακτηριστικά και βασική αρχιτεκτονική των Expert Underwriting Systems and Digital Underwriting

·       Σχεδιασμός υλοποίησης

·       Analytics & KPIs Underwriting

ια. Αναλογιστική αντιμετώπιση των Ασφαλίσεων Υγείας

·       Κύριες μεθοδολογίες και χαρακτηριστικά τους

·       Μοντέλα Ασφαλιστικής Τεχνικής

·       Πρακτικές Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών Υγείας

ιβ. Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων Υγείας

·       Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη

·       Οφέλη υπέρ του ασφαλιστικού κοινού

·       Ευρύτερα εθνικά οφέλη

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

·       Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  ασφαλίσεων υγείας ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.

·       Στελέχη Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τους.

·       Στελέχη των Τομέων Operations (Εκδόσεων, Αποζημιώσεων…) Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακόμη πιο ισχυρή και λειτουργική τεχνογνωσία επί των θεμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας.

·       Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, καθώς και Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις υγείας

·       Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.

·       Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.

·       Ενδιαφερομένους να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική εξελιξιμότητά τους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συντονιστικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κος Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων και Corporate Business του Ομίλου INTERAMERICAN. Η εμπειρία του κου Πλωμαρίτη στις Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι μεγάλη και σημαντική, ξεκινά το έτος 1991 και εξελίσσεται διαχρονικά, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης των τεχνικών τους τομέων, του Τομέως Underwriting, της ανάπτυξης προϊόντων ομαδικών ασφαλίσεων, στο marketing αυτών και στις πωλήσεις τους. Ο κος Πλωμαρίτης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί θεμάτων Ομαδικών Ασφαλίσεων και Corporate Business Risks.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διδάσκουν, επίσης:

Η κα Μαρία Παπαδάτου, Διευθύντρια Ομαδικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας GROUPAMA Ασφαλιστική. Η κα Παπαδάτου είναι Μαθηματικός, Απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Αναλογιστικές Σπουδές και Μεταπτυχιακές Σπουδές Τραπεζικής Διοικητικής, διατελέσασα Διευθύντρια Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Προϊόντων και Διαδικασιών της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας. Διαθέτει πλούσια αναλογιστική και εκπαιδευτική εμπειρία, καθώς και εξειδίκευση Bancassurance και Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, στην Εταιρεία GROUPAMA Ασφαλιστική και στους Ομίλους της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας και της INTERAMERICAN.

O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *