Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RENEWABLE ENERGY RISK AND INSURANCE

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 16 Μαρτίου, έως και την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021, 16:00 – 19:20

Σε τριάντα (30) δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να ανέλθουν οι επενδύσεις σε Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη χώρα μας, κατά τα επόμενα δέκα (10) χρόνια! Έτσι,οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναδεικνύονται σε κύριο πυλώνα της νέας ενεργειακής πολιτικής, αλλά και της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας, καθώς συμβάλλουν καταλυτικά στην απολιγνιτοποίηση της ενέργειας και στην εναρμόνισή της με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος. Η προκύπτουσα ασφαλιστέα ύλη είναι, επομένως, πολύ μεγάλη και προέχει να αποτελέσει σημαντικό πεδίο ενδιαφέροντος, τόσο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςEIAS CERTIFIED SPECIALIST in Renewable Energy Risk and Insuranceπρος όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το εξειδικευμένο και επίκαιρο αυτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των συναδέλφων και σπουδαστών μας.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναπτύσσει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης κινδύνου και ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων και  Υδροηλεκτρικών Σταθμών, ενώ αναλύει διεξοδικά την ενδεδειγμένη ασφαλιστική και αντασφαλιστική τεχνική των προσεγγίσεων αυτών. 

     Περιγραφή και Θεματολογία

Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ αυξάνουν ολοένα και πιο πολύ το μερίδιό τους στην παραγωγή και την εμπορία της.

Μάλιστα, μετά τις συμφωνίες του Κιότο και των Παρισίων, περί προστασίας του περιβάλλοντος από ρυπογόνους παράγοντες, αλλά και την πρόσφατη επαναπροσχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε αυτές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γνωρίσει περαιτέρω ώθηση και σημαντικά κεφάλαια, εγχώρια και διεθνή, επενδύονται πλέον σε αυτές.

Στις περισσότερο προηγμένες χώρες και οικονομίες του κόσμου μας, αυτές οι πηγές ενέργειας ισχυροποιούνται  και τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, αφού οι κοινωνίες ευαισθητοποιούνται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και, επομένως, πιέζουν, καλώς εννοούμενα, τις κυβερνήσεις τους προς την κατεύθυνση ενίσχυσής τους, εγκατάστασης και ανάπτυξής τους.

Οι εν λόγω τάσεις, αναπτύσσονται ραγδαία και στην χώρα μας, όπου στο πλαίσιο της «Μακροχρόνιας Στρατηγικής για το έτος 2050», αδειοδοτούνται με γοργούς ρυθμούς νέες επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς τον σκοπό της πλήρους απολιγνιτοποίησης της ηλεκτροπαραγωγής.

Οι πλέον διαδεδομένες από αυτές τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, είναι αυτές των Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εγκαθίστανται σχεδόν παντού και να ευρίσκονται στο ενδιαφέρον επένδυσης τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και των ιδιωτών.

Πραγματικά, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι απολύτως συμβατές με την ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, η εγκατάστασή τους διέπεται από σχετική ευκολία, η απόδοσή τους ενισχύεται από τις κλιματολογικές μας συνθήκες και η σχέση μεταξύ του κόστους επένδυσης και του προκύπτοντος οφέλους, είναι επικερδής και μακροχρόνια.

Οι Ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρουσιάζουν, επομένως, ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού τους μεγιστοποιούνται, καθώς αντιστοίχως πολλαπλασιάζονται, πλέον και στη Χώρα μας, οι εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το  Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Renewable Energy Risk and Insurance, ενώ έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εγχώριας και διεθνούς, καθώς και περιεκτική, συστηματική, εξειδικευμένη και απολύτως χρηστική τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό, επί του συνόλου των πεδίων ασφάλισής τους. Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία υπέρ της ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας και στην ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων των κατάλληλων, προς αυτή την κατεύθυνση, ασφαλιστικών προϊόντων.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:    

α. Επενδύσεις και ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: τάσεις και προοπτικές

·       Η παγκόσμια εικόνα: τάσεις και προοπτικές

·       Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα: μεγέθη, η διαχρονική εξέλιξη, οι εθνικοί στόχοι

·       Η ελληνική εμπειρία από την ασφάλιση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: παράγοντες κινδύνου, δομή καλύψεων και συμβολαίων, η εμπειρία ζημιών, προοπτικές

β. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ασφάλισή τους

·       Το νομικό περίγραμμα και η νέα νομοθεσία

·       Απορρέουσες υποχρεώσεις

·       Ασφαλιστικές δυνατότητες προκύπτουσες από το νομοθετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις του

γ. Τεχνική ανάλυση συνιστωσών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

·        Τεχνική ανάλυση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

·        Τεχνική ανάλυση Αιολικών Πάρκων

·        Τεχνική ανάλυση Μονάδων παραγωγής Βιοαερίου

·       Τεχνική ανάλυση Γεωθερμικών Μονάδων

·        Τεχνική ανάλυση Υδροηλεκτρικών Σταθμών

δ. Ασφαλιστική Τεχνική και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις Ασφάλισης

·       Ορισμός και περιγραφή ασφαλιστικών κινδύνων

·       Αξιολόγηση και ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων

·       Καλυπτόμενοι και διαπραγματευόμενοι κίνδυνοι, εξαιρέσεις

·       Δομή και ανάλυση όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων

·       Ζημίες και αποζημιωτική πολιτική

·       Τυπικά και μη τυπικά πρωτόκολλα ασφαλιστικών διαδικασιών

ε. Τεχνική Αντασφάλισης Κινδύνων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

·       Τρόποι και τύποι Αντασφάλισης κινδύνων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

·       Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών

·       Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών

·       Τιμολόγηση Αντασφαλιστικών Συμβάσεων

·       Risk Management

στ. Ειδικά θέματα Τεχνικής Ανάλυσης και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

·       Πιθανότερες αιτίες ζημιών

·       Σπουδαία παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους

·       Υπολογισμός απώλειας κερδών

·       Στοιχεία ελέγχου και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

·       Στοιχεία υπολογισμού παλαιότητας εξοπλισμού

ζ. Σύνοψη της διαδικασίας ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

·       Επισκόπηση βασικών πρωτοκόλλων διαδικασιών

·       Κριτήρια εκτίμησης και επιλογής κινδύνων

η.  Επιχειρηματολογία ανάπτυξης εργασιών

·       Νομικά επιχειρήματα

·       Κίνητρα αγοράς και οφέλη εκ της ασφάλισης

Τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται λεπτομερώς και κατά τρόπον εύληπτο, διαδραστικό και εφαρμοσμένο, από τους εμπειρότατους, επιστημονικά καταρτισμένους και λίαν εξειδικευμένους Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων, κυρίως των Κλάδων Πυρός και Αστικής Ευθύνης, και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

β. Ειδικότερα, Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.

γ. Πραγματογνώμονες, P & C Underwriters και Διακανονιστές Ζημιών που απασχολούνται στους τομείς Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης, αξιολόγησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της (Claims Managers, Adjusters και Handlers). 

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην αγορά των Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και επιχειρηματολογίας.

ε. Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και ΕκπαίδευσηςΑσφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, εποπτεύουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ζ. Επενδυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και κατασκευαστές και τεχνικούς συντήρησής τους, που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους ή να θωρακίσουν τις εν λόγω Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έναντι κινδύνων.

η. Μηχανικούς και Επιστήμονες Περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο των υπηρεσιών περιβαλλοντικής συμβουλευτικής, όπως, ενδεικτικά, αδειοδότηση επιχειρήσεων, περιβαλλοντική επιθεώρηση και άσκηση πραγματογνωμοσύνης, με άξονα τις Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

θ. Νομικούς Συμβούλους, Risk Managers, Οικονομικούς Διευθυντές και Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης επιχειρήσεων που η λειτουργία τους άπτεται των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ι. Όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σχετικών ασφαλιστικών και επιχειρησιακών δράσεων.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, καθώς οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη αποτελούν υψηλού ενδιαφέροντος «κέντρο» ασφαλιστικής, επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

EIAS CERTIFIED SPECIALIST  in Renewable Energy Risk and Insurance

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Renewable Energy Risk and Insurance, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *