Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης από το ΕΙΑΣ

Η ευρύτατη ευαισθησία έναντι του περιβάλλοντος και των κινδύνων που το απειλούν, ευρίσκεται  πολύ υψηλά στην agenda όλων και αποτελεί πλέον επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νομοθεσίας, της κοινωνίας μας, της οικονομίας και της πολιτικής, ενώ συνιστά κύριο μέλημα των επιχειρήσεων, πρωτίστως εκείνων που η δραστηριότητά τους μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία, στο έδαφος και το υπέδαφος, στα θαλάσσια ύδατα και στην ατμόσφαιρα.

Σε αυτήν την έννοια, αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος των ασφαλίσεων περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και των ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης, πρωτίστως των επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτών.

Κατά την ίδια έννοια, αντιλαμβανόμαστε ότι η ασφαλιστική αγορά μας στο σύνολό της, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ευρίσκεται μπροστά σε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των εργασιών της σε αυτόν τον σύνθετο, αλλά και πολύ αποδοτικό τομέα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, EIAS Certified Specialist in Environmental Risk and Liability Insurance, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ενίσχυση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας, προς όφελος της ισχυρής ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών μας σε έναν σημαντικό τομέα ευρύτατου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και προοπτικής.

 Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου,έως και την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019, 16:00 – 19:20

·       ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο απόδοσης της περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

β. Η περιβαλλοντική ευθύνη στην ελληνική έννομη τάξη και η ευθύνη του ασφαλιστή

γ. Οι έννοιες της υποκειμενικής και της αντικειμενικής περιβαλλοντικής ευθύνης.

δ. Αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και στην ασφαλιστική αγορά.

ε. Η τυπολογία των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ο ρόλος των ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης ως «μοχλού» επιμερισμού του λειτουργικού κινδύνου της επιχείρησης.

στ. Υφιστάμενη νομοθεσία και αναμενόμενες νομοθετικές εξελίξεις

ζ. Υποχρεωτικό πλαίσιο υπαγωγής επιχειρήσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις.

η. Εντεταλμένες αρχές εποπτείας και όργανα ελέγχου.

θ. Διαδικασία καταλογισμού της περιβαλλοντικής ευθύνης.

ι.  Είδη συμβολαίων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης.

ια. Περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων

ιβ. Διαχειριστικοί κίνδυνοι που επιτείνουν την περιβαλλοντική επισφάλεια.

ιγ. Τύποι και συνήθη αίτια περιβαλλοντικής ζημίας.

ιδ. Οι έννοιες των μέτρων πρόληψης & της πρωτογενούς, συμπληρωματικής και αντισταθμιστικής αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας.

ιε. Οι ασφαλίσεις περιβαλλοντικών κινδύνων

ιστ. Αναδυόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις και προοπτικές στην ασφαλιστική αγορά

Ιζ. SWOT Analysis της ελληνικής αγοράς ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης

·        ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων, και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

β. Ειδικότερα,  Στελέχη των Τομέων Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν στους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους και στην Αστική  Περιβαλλοντική Ευθύνη, προς όφελος της ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεών τους στους εν λόγω ανερχόμενους τομείς μείζονος ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

γ. Ευρύτερα, Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και λειτουργική τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών σταδιοδρομίας και εξέλιξής τους.

δ.  Πραγματογνώμονες, P & C Underwriters και Διακανονιστές Ζημιών που απασχολούνται στους τομείς Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της (Claims Managers, Adjusters και Handlers). 

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην αγορά των ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

στ.  Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Μεγάλων Πελατών, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

ζ.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους άπτεται περιβαλλοντικών κινδύνων.

η) Μηχανικούς και Επιστήμονες Περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο των υπηρεσιών περιβαλλοντικής συμβουλευτικής, όπως, ενδεικτικά, αδειοδότηση επιχειρήσεων, περιβαλλοντική επιθεώρηση και άσκηση πραγματογνωμοσύνης.

θ) Νομικούς Συμβούλους, Οικονομικούς Διευθυντές και Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης επιχειρήσεων που η λειτουργία τους άπτεται Περιβαλλοντικών Κινδύνων.

·       ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου, ενώ το Πρόγραμμα είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

·       ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της Εταιρείας ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.) με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης επί του αντικειμένου, ελληνικές και διεθνείς. Ο κος Τσολακίδης εκπροσωπεί την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχει υπάρξει Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Διδάσκει θέματα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, Επιστημών Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων σε Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

O κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του European Association for Environmental Management Education (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Erasmus University of Rotterdam). Έχει εργασθεί ως Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, Υπεύθυνος για την εναρμόνιση της Χώρας με το Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ειδικός Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε πλειάδα Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και έργων σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχει εργασθεί για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και για Ασφαλιστικές Εταιρείες, προς τον σκοπό της νομικής επεξεργασίας και διαμόρφωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης περιβαλλοντικής ζημίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *