Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών παρουσιάζει το νέο ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, σε μία περίοδο κατά την οποία οι γνώσεις και οι εμπειρίες που προσφέρει, μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ευρύτερων οικονομικών αναγκών και προσδοκιών του πελατειακού μας κοινού, που ως εκ των παρενεργειών της οικονομικής κρίσης αισθάνεται «παγιδευμένο» σε αρκετά οικονομικά αδιέξοδα ή διλήμματα. Επομένως, το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, απευθυνόμενο πρωτίστως σε Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, αλλά και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει επαρκή και αποτελεσματικά «εργαλεία» Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, ικανά να συμβάλλουν στη διεξοδική αντιμετώπιση των οικονομικών προβληματισμών και των ανησυχιών των συμπολιτών μας.
Περιγραφή και Θεματολογία
Καθ’ όλα τα τελευταία χρόνια η αίσθηση περί δραστικής αλλαγής των οικονομικών δεδομένων, της αποταμιευτικής και της επενδυτικής συμπεριφοράς μας αλλά και του τρόπου διεκπεραίωσης των οικονομικών συναλλαγών μας, καθίσταται ολοένα και πιο έντονη, ολοένα και πιο διάχυτη.
Οι αλλαγές στο τραπεζικό «τοπίο», οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και ο περιορισμός της ρευστότητας της οικονομίας μας, αφήνουν το «αποτύπωμά» τους στην ψυχολογία μας, στις οικονομικές συνήθειές μας και στον τρόπο ζωής μας. Ταυτοχρόνως, εάν δεν σκεπτόμαστε στωικά ή παθητικά, αλλά γόνιμα και δημιουργικά, οι καταστάσεις αυτές μας καλούν να αφυπνιστούμε, να ανασυγκροτήσουμε την οικονομική μας σκέψη και να αναζητήσουμε λύσεις και διεξόδους από τα οικονομικά προβλήματα που μας απασχολούν και ανησυχούν τις οικογένειές μας και τους πελάτες μας.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, προάγει την ευρύτερη οικονομική μας τεχνογνωσία, μας εξειδικεύει σε χρηματοοικονομικά θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, μας παρουσιάζει αποδοτικά αποταμιευτικά και επενδυτικά «εργαλεία» και απαντά στη σειρά των προαναφερθέντων κρίσιμων ερωτημάτων που μας απασχολούν, ενώ ισχυροποιεί πολύ τη συμβουλευτική μας ικανότητα και μας καταξιώνει ως άριστους επαγγελματίες και Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.
Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:
• 2018-2020 Χρηματοοικονομικές Τάσεις & Προβλέψεις
• Επενδυτικές γνώσεις υψηλού ενδιαφέροντος
• Δομή και οργάνωση αγορών χρήματος και κεφαλαίου (χρηματαγορές, κεφαλαιαγορές, αγορές συναλλάγματος)
• Αγορά μετοχών και μετοχικοί δείκτες, μέθοδοι επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου
• Βασικές αρχές σχεδιασμού επενδυτικών χαρτοφυλακίων
• Απόδοση και κίνδυνοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων
• Προϊόντα σταθερής και κυμαινόμενης απόδοσης (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.)
• Παράγωγα προϊόντα (αγορές παραγώγων, προϊόντα forward, futures, options, swaps, διαχείριση κινδύνων διαμέσου παράγωγων προϊόντων)
• Αμοιβαία κεφάλαια, εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια και κανόνες λειτουργίας
• Ασφαλιστική σύμβαση Προϊόντων Unit Linked (έννοια, διακρίσεις κ.λπ.)
• Υποχρεώσεις Διαμεσολαβητών και Ασφαλιστικών Εταιρειών για την εν γένει ενημέρωση των πελατών τους
• Κώδικας δεοντολογίας και πλαίσιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Επενδυτικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Συλλογικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Επενδυτικό profile και χαρτοφυλάκια, συμπεριφορικά υπόβαθρα και παραδείγματα
• Οι πωλήσεις συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων υπό το πρίσμα της οδηγίας MifiD2
• Ο Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και η σημασία του κύκλου ζωής
• Βασικά συμπεριφορικά σφάλματα επενδυτών και αποταμιευτών
• Η Αξία της Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής
• Επενδυτική Συμβουλευτική και Εμπιστοσύνη
• Τμηματοποίηση Αγοράς και Επενδυτική Συμβουλευτική
• Διαμόρφωση Αποτελεσματικών Χαρτοφυλακίων σε εναλλακτικά επενδυτικά περιβάλλοντα διαφορετικών συνθηκών
• Τα Διδάγματα των “Αγορών”
• Διαμόρφωση Χαρτοφυλακίων με βάση την Ανάλυση Αναγκών και προσδοκιών των Πελατών
• 10 Πρακτικές Συμβουλές για Επιτυχημένες Επενδύσεις
• Θεσμικές Αλλαγές και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο Επίκεντρο του Ενδιαφέροντος
• Το Μέλλον της Επενδυτικής Συμβουλευτικής στην Ελλάδα
• Επίκαιρα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. κρυπτονομίσματα κ.ο.κ.)
Επιπλέον των προαναφερόμενων θεμάτων, το θεματολόγιο του Προγράμματος εμπλουτίζουν επίκαιρες αναφορές στα PRIIPs, στα Personal & Global Data Protection και στις προβλέψεις της Οδηγίας IDD, σε σχέση με το πεδίο ανάπτυξης Συμβουλευτικής.

Μαθησιακό μοντέλο
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων οργάνωσης και ανάπτυξης δομημένων μοντέλων χρηματοοικονομικής και επενδυτικής συμβουλευτικής, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα θεματικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα συμπεριφορικά πρότυπα, case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.
Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, καθώς και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν συστηματική, χρηματοοικονομική και επενδυτική τεχνογνωσία, ικανή να ισχυροποιήσει την αντίστοιχη επαγγελματική και συμβουλευτική τους υποδομή.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Διοικητικά Στελέχη και υπαλλήλους των Κλάδων Ασφαλίσεων Ζωής και Επενδυτικών Προϊόντων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν οργανωμένη χρηματοοικονομική τεχνογνωσία και να εξειδικευτούν στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής και επενδυτικής συμβουλευτικής.
• Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις αποταμιευτικές και επενδυτικές λύσεις και προϊοντικές προτάσεις, προς τον σκοπό της ακόμη πιο αποδοτικής άσκησης των καθηκόντων τους.
• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Financial Planners, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που διαβλέπουν αποταμιευτικές και επενδυτικές ευκαιρίες της Ελληνικής και της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και επιθυμούν να προτείνουν κατάλληλες λύσεις ή καλύψεις υπέρ των πελατών τους, κατά τρόπο συστηματικό και τεκμηριωμένο. Επιπλέον, σε όσους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές επιθυμούν να ενισχύσουν την προετοιμασία τους, εν όψει των εξετάσεων Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης Δ΄ και Ε΄ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
• Λογιστές, Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.
• Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις προς όφελός τους.
Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:
• Αντίληψη του περίπλοκου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, των δυναμικών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, των θεσμών τους και των απλών έως εξειδικευμένων προϊόντων τους.
• Εξοικείωση του κοινού με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και την πολυπαραγοντική ή πολυπροϊοντική διάρθρωσή τους.
• Κατανόηση της σπουδαιότητας, αλλά και του τρόπου συγκρότησης αποτελεσματικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων, στο πλαίσιο της αξιοποίησης εγχώριων και διεθνών ευκαιριών και καταστάσεων.
• Συστηματική γνωριμία με τον Χρηματοοικονομικό Προγραμματισμό (Financial Planning) και τη σημασία του στην κάλυψη τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών, καθώς και της εφαρμογής του στο περιβάλλον εμπεριστατωμένων προτάσεων χρηματοοικονομικής και επενδυτικής συμβουλευτικής.
• Αντίληψη των βασικών συμπεριφορικών σφαλμάτων επενδυτών και αποταμιευτών και σχεδίαση τεκμηριωμένων τρόπων αποφυγής τους.
• Αξιοποίηση του προαναφερόμενου πλαισίου ως ισχυρή βάση ανάπτυξης υπεύθυνης και τεκμηριωμένης χρηματοοικονομικής και επενδυτικής συμβουλευτικής, προς όφελος των πελατών μας και των συμπολιτών μας, ευρύτερα.
EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος:
Πέραν του οφέλους κύρους και ουσίας που προσφέρει η προαναφερόμενη Πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, οι απόφοιτοι του Προγράμματος ωφελούνται στα εξής σημεία:
• Κατανοούν πλήρως το περίπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, εντός του οποίου αναπτύσσονται οι πολύ δυναμικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις.
• Κατανοούν τους επενδυτικούς κινδύνους, τα αίτια και τα αιτιατά τους και ενισχύουν την τεχνογνωσία προβλέψεων που διαθέτουν, προς όφελος της ικανότητας διατύπωσης ασφαλέστερων επιλογών υπέρ του επενδυτή.
• Γνωρίζουν σε καλό βάθος το περιεχόμενο, τη δομή και τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών «εργαλείων» και των επενδυτικών προϊόντων, ακόμη και των πιο περίπλοκων ή εξειδικευμένων.
• Αναπτύσσουν ουσιαστικές δυνατότητες τεκμηριωμένης ενημέρωσης των πελατών, εν σχέσει με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα οφέλη των επενδυτικών προϊόντων στην πιο απαιτητική οικονομική συγκυρία.
Εισηγητές και Quest Speakers Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Εισηγητές του Προγράμματος είναι οι εξής:
κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων με εξειδίκευση στους τομείς Χρηματοοικονομικών προϊόντων και Υπηρεσιών.
Ο κ. Παπαϊωάννου έχει σπουδές οικονομικών επιστημών και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Έχει εργαστεί στον ευρύτερο ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα από το 1983 έως σήμερα και έχει εμπειρία διευθυντικών θέσεων εκπαίδευσης, σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.
κος Στέλιος Στυλιανίδης, Διευθυντής Λειτουργιών και Ανάπτυξης της Εταιρείας Prelium Investment Services, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και μέλος Επενδυτικών Επιτροπών Θεσμικών Επενδυτών και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Απασχολείται στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το 2000, έχοντας εργαστεί στις πωλήσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, από θέσεις υψηλής ευθύνης και ως επί κεφαλής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Αθανάσιος Χαρέμης, Οικονομολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με σημαντικό ερευνητικό έργο και επαγγελματική εμπειρία σε περιβάλλον Μεγάλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών.
Ο κος Χαρέμης έχει εργαστεί στην Τράπεζα EUROBANK, ως Στέλεχος της Διεύθυνσης Personal Financial Planning, στην ATTICA Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως Στέλεχος των Διευθύνσεων Πωλήσεων και Εσωτερικού Ελέγχου, και στον Όμιλο INTERAMERICAN, ως Υπεύθυνος του Τομέως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έχει διατελέσει Ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα πεδία ενδιαφέροντός του, επαγγελματικά και ερευνητικά, εστιάζονται στην Οικονομική Ανάλυση, στις Επενδύσεις, στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό και στη Χρηματοοικονομική Καινοτομία.
Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή
Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
• Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *