Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Ασφαλιστικής Τεχνικής

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RISK MANAGEMENT AND REINSURANCE

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου,έως και την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας να έχουν τη δυνατότητα συστηματικής επισκόπησης της πλέον επίκαιρης, εξειδικευμένης και άρτιας τεχνογνωσίας επί των προαναφερόμενων τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος των σύγχρονων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.  Ειδικότερα, επί της Τεχνικής Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων, της Αντασφαλιστικής Τεχνικής και των Αντασφαλίσεων, ως καθοριστικών παραγόντων του τελικού αποτελέσματος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Χώρας μας, αλλά και διεθνώς.

Προς τον σκοπό αυτό, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προβλέπει πλήρεις και συνδυαστικές μαθησιακές ενότητες Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, ως εξής:

1.   Risk Management, Συστηματική Τεχνική Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων

Οι μεγάλοι κίνδυνοι που απειλούν καίριες διαστάσεις της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας, είναι ποικίλοι,  εμφανίζονται συχνά και οι επιπτώσεις τους μπορεί να είναι δυσβάσταχτες, ενώ οι προκαλούμενες ζημίες στην επιχειρησιακή δραστηριότητα και στην περιουσία, μπορεί να είναι ανυπολόγιστες, όταν επέλθουν.

Η ασφαλιστική τεχνική πρόληψής τους, αποτροπής ή αντιμετώπισής τους προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και διεξόδους έναντι αυτών των κινδύνων και των ζημιογόνων επιπτώσεών τους στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και στα περιουσιακά τους στοιχεία ή στα περιουσιακά στοιχεία των συμπολιτών μας.

Η ενότητα αυτή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος παρέχει την πλέον επίκαιρη και εφαρμοσμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία αναγνώρισης των απειλητικών αυτών κινδύνων,  εκτίμησης των πιθανοτήτων επέλευσής τους, αξιολόγησης των επιπτώσεων και των προκαλούμενων ζημιών τους, αλλά και του τρόπου συστηματικής διαχείρισής τους.

Ειδικότερα, η ενότητα περιγράφει τη συστηματική διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες αλλά και εξηγεί τον σημαντικό ρόλο της ασφάλισης και της ασφαλιστικής τεχνικής στη διαδικασία αυτή.

2.   Αντασφαλίσεις και Αντασφαλιστική Τεχνική

Άρρηκτα συνδεδεμένες με την Τεχνική Διαχείρισης του ασφαλιστικού κινδύνου, Risk Management, είναι οι Αντασφαλίσεις και η Αντασφαλιστική Τεχνική, οι οποίες αποτελούν επίσης σημαντικότατους τομείς ενδιαφέροντος της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Ασφαλιστικής Πρακτικής.  Η σωστή άσκησή τους επιτρέπει στους Ασφαλιστές, δηλ. στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ασφαλιστικά έργα και καλύπτουν σοβαρούς ασφαλιστικούς κινδύνους, να περιορίζουν την έκθεσή τους στις οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων αυτών, δια του επιμερισμού τους ή της κατάλληλης «μεταφοράς» τους σε άλλους (αντ)ασφαλιστικούς οργανισμούς.  Ενώ η λογική της αντασφάλισης των ασφαλιστικών εταιρειών έναντι των οικονομικών επιπτώσεων επέλευσης κινδύνων που ασφαλίζουν φαίνεται μάλλον απλή, στην πραγματικότητα είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη υπόθεση, εμπεριέχουσα τεχνικά χαρακτηριστικά, νομικά γνωρίσματα, υπολογιστικές απαιτήσεις και λογιστική διαχείριση. 

Έτσι, η ενότητα αυτή του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος «φωτίζει» τα προαναφερόμενα σημεία και αναδεικνύει τον απαραίτητο ρόλο που διαδραματίζουν η Αντασφάλιση και η Αντασφαλιστική Τεχνική στη φιλοσοφία του ασφαλιστικού θεσμού, στη βιωσιμότητά του και στη σωστή άσκησή του σε πρακτικό επίπεδο, προς όφελος των Ασφαλιστών (Ασφαλιστικών Εταιρειών), των πελατών τους, της αξιοπιστίας του συστήματος της Ιδιωτικής Ασφάλισης, της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δύο (2) μαθησιακών ενοτήτων, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, αναπτύσσει ενδελεχώς και αναλύει τα ακόλουθα θέματα:

1.   Risk Management

α. Θεμελιώδεις Έννοιες και Αρχές Risk Management, Η Έννοια του Κινδύνου

β. Στάδια Συστηματικού Risk Management

Αναγνώριση Κινδύνουü Εκτίμηση Κινδύνου

Έλεγχος Κινδύνου

Χρηματοδότηση Κινδύνου

γ. Εφαρμογή των σταδίων Risk Management υπέρ της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των (δυνητικών) ασφαλισμένων

δ. Παράδειγμα Εφαρμογής στον Κλάδο Ασφαλίσεων Περιουσίας

ε. Εισαγωγή στη Θεωρία Λήψης Αποφάσεων περί Κινδύνου

Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να κρατηθούν, ποιοι πρέπει να μεταφερθούν

Πότε έχει νόημα η ασφάλιση

Ο ρόλος της απαλλαγής

στ. (Μοντέλο) Risk Management Ασφαλιστικής Εταιρείας

2.   Αντασφαλίσεις και Αντασφαλιστική Τεχνική

α.  Προσέγγιση της έννοιας της Αντασφάλισης

β.  Ορισμός της Αντασφάλισης

γ.  Τρόποι και Τύποι Αντασφάλισης

δ.  Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών

ε.  Ανάλυση Αντασφαλιστικών Λογαριασμών ανά είδος σύμβασης (Αναλογική, Μη Αναλογική)

στ.  Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών

ζ.  Τιμολόγηση Αντασφαλιστικών Συμβάσεων

η.  Συμπεράσματα

Τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται λεπτομερώς και κατά τρόπον εύληπτο, διαδραστικό και εφαρμοσμένο, από τους εμπειρότατους, επιστημονικά καταρτισμένους και λίαν εξειδικευμένους Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ενώ έμφαση δίδεται στη μελέτη και ανάλυση ειδικών περιπτώσεων υψηλού ενδιαφέροντος, case studies, προς τον σκοπό της αποτελεσματικότερης εφικτής εμπέδωσης της τεχνογνωσίας του Προγράμματος και της λειτουργικής μεταφοράς της στην εργασιακή καθημερινότητα του εκπαιδευτικού του κοινού.

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν το θεσμικό πλαίσιο, τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να ενισχύσουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, ώστε να καταστούν ακόμη πιο λειτουργικά στην εργασιακή δομή των επιχειρήσεών τους, ενισχύοντας παραλλήλως την απόδοση της εργασίας τους και την προοπτική εξέλιξής τους.

β.  Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, ειδικότερα της Διεύθυνσης Risk Management, της Αντασφαλιστικής Διεύθυνσης, της Αναλογιστικής Διεύθυνσης, της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Νομικής Υπηρεσίας και της Τεχνικής Διεύθυνσης που εμπλέκονται στη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου,  καθώς και στην έκδοση, στη διαχείριση, στη συγκρότηση ή υποστήριξη γενικών και ειδικών αντασφαλιστικών λογαριασμών, συμβάσεων ή συμφωνιών.

γ. Κατ΄ αυτήν την έννοια, στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν Risk Management, Αντασφαλίσεις και Αντασφαλιστική Τεχνική, συνδιαλέγονται με μεγάλους πελάτες ή μεγάλους (δυνητικούς) πελάτες προς ασφάλιση, καθώς και στελέχη που εξειδικεύονται στην αξιολόγηση και την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων (ενδεικτικά, Πραγματογνώμονες, Underwriters, Claims Managers and Adjusters, …).

δ. Ορκωτούς Λογιστές που ελέγχουν Ασφαλιστικές Εταιρείες ή συμμετέχουν σε Ελεγκτικά Προγράμματα Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και σε Λογιστές που επιθυμούν να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ειδικότερα θέματα, όπως είναι η λογιστική απεικόνιση των Αντασφαλιστικών Συμβάσεων.

ε. Στελέχη  μεγάλων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων στους οποίους υπόκειται η επιχείρησή τους, καθώς και με την ασφάλιση αυτών.

στ. Επίλεκτους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι διαχειρίζονται λογαριασμούς μεγάλων πελατών τους και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις επαγγελματικές δυνατότητές εξέλιξης, προόδου και ανάπτυξης των εργασιών τους.

ζ. Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ειδικά ασφαλιστικά θέματα, απτόμενα του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

·     Να προσφέρει ενδεδειγμένη κατάρτιση επί του συνολικού φάσματος των εφαρμογών Risk Management, στο πλαίσιο προσομοιώσεων της τεχνικής διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων.

·     Να περιγράψει την ενδεδειγμένη δομή λήψης αποφάσεων και ασφαλιστικών επιλογών που αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν, αξιολογούν, περιορίζουν και αντιμετωπίζουν επαρκώς τους κινδύνους αυτούς και τις παρενέργειές τους, όταν επέλθουν.

·     Να προσφέρει εφαρμοσμένη εμπειρία συστηματικής διαχείρισης (μεγάλων) κινδύνων, προς όφελος της οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των σημαντικών δυνατοτήτων της ασφαλιστικής τεχνικής.

·     Να περιγράψει τα οφέλη εκ της συστηματικής εφαρμογής ενδεδειγμένων μοντέλων Risk Management,  Insurance and Reinsurance.

·     Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το σύγχρονο πλαίσιο αρχών Risk Management, Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής.

·     Να ενισχύσει πολύ την αντασφαλιστική τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού κοινού, ώστε να το διευκολύνει κατά την άσκηση της Αντασφαλιστικής Τεχνικής.

·     Να εμπεδώσει δια παραδειγμάτων, εμπειριών και case studies, το συνολικό πλαίσιο Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, καθώς και των πρακτικών εφαρμογών τους.

·     Να επεξηγήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τα οικονομικά δεδομένα που απαρτίζουν τους Αντασφαλιστικούς Λογαριασμούς συμβάσεων και συμφωνιών, με έμφαση στην ανάλυση σχεδίων αντασφαλιστικών λογαριασμών και στη λογιστική απεικόνιση τους, με ξεχωριστή αναφορά στις αναλογικές και στις μη-αναλογικές συμβάσεις.

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RISK MANAGEMENT AND REINSURANCE

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RISK MANAGEMENT AND REINSURANCE, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμοσμένες αρχές επί του θεματικού αυτού αντικειμένου των υψηλών απαιτήσεων, αλλά και μεγάλων ωφελειών.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *