Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Τρίτη και Πέμπτη, 24 & 26 Νοεμβρίου 2020, 16:00 – 19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο τομέας των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος αναμένεται να ευρεθεί ακόμη υψηλότερα στις προτεραιότητες των Επιχειρήσεων της αγοράς μας, αλλά και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς η θέση του στην ελληνική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύεται, ο ευαίσθητος ρόλος του στην εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων κατοχυρώνεται, ενώ το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει διευκολύνει πολύ την ανάπτυξη ασφαλιστικών πρωτοβουλιών, άρα και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.

Περιγραφή και Θεματολογία

Ό,τι παράγεται και καταναλίσκεται, δεν είναι πάντοτε ανώδυνο και απαλλαγμένο κινδύνων! Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει οικονομική βλάβη και ζημίες, υλικές ή άυλες. Ενδεικτικά, φθορές, βλαπτικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, δυσφήμιση, μείωση επί των πωλήσεων και απορρέουσα απώλεια εσόδων.

Η βλαπτική αιτία και η αιτία της ζημιάς μπορεί να προέρχονται από αστοχίες στο κατασκευαστικό υλικό του προϊόντος, από αστοχίες στη διαδικασία παραγωγής του, από επέλευση κινδύνων κατά τον τρόπο ή τη διαδρομή μεταφοράς του, καθώς και από στοιχεία βλαπτικής μεταβολής των χαρακτηριστικών, των συστατικών ή της ποιότητάς του.

Συχνά, οι προκαλούμενες ζημιές και οι παρενέργειές τους είναι ανυπολόγιστες και δυσβάσταχτες, τόσο για τον κατασκευαστή του προϊόντος και τις επιχειρήσεις εμπορίας του, όσο και για όλους όσοι συμμετέχουν στην ευρύτερη παραγωγική «αλυσίδα» και τις αλυσίδες διανομής, εμπορίας και κατανάλωσής του. Από τον παραγωγό της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή, τον συσκευαστή, τον μεταφορέα, τον διανομέα και τον πωλητή, έως και τον τελικό καταναλωτή.

Τους εν λόγω κινδύνους και τις προκαλούμενες επιπτώσεις τους καλύπτει αποτελεσματικά η Ασφάλιση Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, που αποτελεί εξαιρετικά ανερχόμενο και στρατηγικά κρίσιμο τομέα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, διεθνώς και στη Χώρα μας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντοςδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται, το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη και τους κινδύνους ανάκλησης προϊόντος.

·            ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Εύρος και Ευκαιρίες Αγοράς

β. Νομικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

γ. Προβλέψεις και Παροχές Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

δ. Κύρια Ασφαλιστικά Προγράμματα

ε. Πρωτόκολλα Διαδικασιών

(Underwriting, Εκδόσεις, Πραγματογνωμοσύνες, Αποζημιώσεις, …..)

στ. Πλεονεκτήματα της Ασφάλισης και οφέλη υπέρ των πελατών

ζ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του αντικειμένου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πωλήσεών τους.

  • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ

         α. Ενδιαφερόμενα Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

         β. Διοικητικά Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση σε θέματα Αστικής Ευθύνης

         γ. Στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων και, ευρύτερα, Operations

         δ. Πραγματογνώμονες, Στελέχη Εταιρειών Ανάληψης Πραγματογνωμοσύνης και Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών

         ε. Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development και Εκπαίδευσης

         ζ. Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις εργασίες τους στις αγορές ενδιαφέροντος του Εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

·         ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ü   Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

ü  Να τεκμηριώσει τη σημαντικότητα των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, ως ισχυρού «μοχλού» περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς μας.

ü  Να αναλύσει το Νομικό Καθεστώς που τις διέπει, ώστε να διαφανούν οι αυξημένες ανάγκες τέτοιων «μορφών» ασφάλισης.

ü  Να αναπτύξει τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και την πλήρη δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ώστε να καταστεί εύχρηστη η ασφάλιση ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος.

ü  Να παρουσιάσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών (Underwriting, Εκδόσεις, Αποζημιώσεις, …), κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και εφαρμόσιμο στη δομή της ασφαλιστικής επιχείρησης.

ü  Να παρουσιάσει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και πειστικό, τις ευκαιρίες πωλήσεων αυτών των ασφαλίσεων.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίουείναι ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον webinar και, επίσης, σε περιβάλλον φυσικής τάξης στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Διαβάστε περισσότεραΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *