Ενστάσεις για την καθυστέρηση των εξετάσεων Πιστοποίησης Επιπέδου Β διαμεσολαβούντων

Σε θετική κατεύθυνση η προώθηση των διαδικασιών για τις εξετάσεις πιστοποίησης Διαμεσολαβούντων Προσώπων επιπέδου Β θεωρεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικό έγγραφο της αρμόδιας εποπτικής αρχής .
Ωστόσο διατυπώνει μια σειρά από ενστάσεις και συγκεκριμένα αναφέρει :
Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης με το υπ΄αρ. 569/4-4-2013 έγγραφό της προς τους Συλλογικούς Φορείς τόσο των Ασφαλιστικών Εταιρειών, όσο και των Διαμεσολαβούντων Προσώπων ζητά μέχρι τις 26 Απριλίου 2013 να υποβληθούν προτάσεις με συγκεκριμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ώστε να ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων Διαμεσολαβητών επιπέδου Β, δηλαδή των Πρακτόρων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών.

Επίσης, πέραν των ήδη προβλεπόμενων θεματικών ενοτήτων, προστίθεται μία ακόμα, που αφορά σε ζητήματα οργάνωσης μιας επιχείρησης.

Η καθυστέρηση διεξαγωγής των εξετάσεων είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αγορά, είχε προκαλέσει την αποστολή εγγράφων από συλλογικούς φορείς των διαμεσολαβούντων και είχε αποτελέσει το κεντρικό μας θέμα στις 26 Μαρτίου 2013. Συνεπώς, έστω και τώρα η ενέργεια αυτή της Εποπτικής Αρχής βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση.

Βέβαια, θεωρούμε ότι δεν είναι σύμπτωση ότι, ενώ υπάρχει καθυστέρηση δύο και πλέον χρόνων για την διεξαγωγή εξετάσεων, το έγγραφο αυτό στάλθηκε λίγες μέρες μετά την ψήφιση του νόμου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (νόμος στον οποίο έχει ενταχθεί και το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων), στο άρθρο 25 του οποίου τροποποιείται το Προεδρικό Διάταγμα 190/2006 και οι εξετάσεις και όλη η διαδικασία μπορούν πλέον να ανατίθενται και σε «τρίτους».

Συγκεκριμένα, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 25 του νόμου έχει ως εξής:

“Η υποπερίπτωση ε΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 190/2006 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Πιστοποίηση γνώσεων. Ο (αντ)ασφαλιστικός και συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, για την εγγραφή του στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση γνώσεων εν ισχύ. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζεται η ανάθεση σε τρίτο του έργου της πιστοποίησης, το σύστημα εξετάσεων και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής τους, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια διαδικαστικής ή διαχειριστικής φύσεως που συνδέεται με τη διεξαγωγή τους, το σύστημα των εξετάσεων, οι τυχόν επιμέρους κατηγορίες πιστοποίησης, οι γνωστικές περιοχές της εξέτασης, η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης και τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις διατήρησής της σε ισχύ, όπως η επανεκπαίδευση των κατόχων της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τυχόν αναγνώριση άλλων εγγράφων ως ισοδύναμων με την παρούσα πιστοποίηση γνώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

Επειδή δεν γνωρίζουμε βέβαια αν θα θελήσει η Τράπεζα της Ελλάδος να αναθέσει τις εξετάσεις σε τρίτους και, αν ναι, με ποια διαδικασία, επισημαίνουμε ότι η πιστοποίηση των διαμεσολαβούντων προσώπων δεν μπορεί να ανατεθεί σε οποιονδήποτε τρίτο με διαδικασίες «μειοδοτικού ή πλειοδοτικού διαγωνισμού», δηλαδή με διαδικασίες που βασίζονται κυρίως σε κόστη, αλλά βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η γνωστική, λειτουργική και οργανωτική επάρκεια αυτού.

Επειδή όμως το θέμα είναι πολύ σοβαρό θα επανέλθουμε με εκτενέστερο άρθρο, αφού ακούσουμε και την άποψη των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των Σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Πηγή: www.insurance-eea.gr

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *