Εξάμηνης διάρκειας η ασφαλιστική ενημερότητα σε μη μισθωτούς, αλλά μηνιαία για όσους είναι σε ρύθμιση οφειλών [ Εγκύκλιος]

Εξάμηνης διάρκειας η ασφαλιστική ενημερότητα σε μη μισθωτούς, αλλά μηνιαία για όσους είναι σε ρύθμιση οφειλών [ Εγκύκλιος]

Εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας και συγκεκριμένα για τους Μη Μισθωτούς, τους Μισθωτούς – Μη Μισθωτούς και σε ρύθμιση οφειλών, σε δόσεις, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει :
Μη μισθωτοί
Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, χορηγείται βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.

Ειδικά, για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος, εφόσον έχει καταβάλει, κατ΄ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών (κατώτατο όριο).

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό προκύπτει στο ειδοποιητήριο και όχι η καταβολή, κατ΄ελάχιστον, του κατώτατου κατά περίπτωση ορίου.

Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, βάσει των εισοδημάτων του 2016 και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, είναι απαραίτητη η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή έχει οριστικοποιηθεί.
Μισθωτοί-Μη μισθωτοί
Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.

Ειδικά, για το διάστημα από 1-1-2017, δεν υποχρεούνται σε καταβολή της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς, εφόσον αυτή καταβάλλεται από τη μισθωτή τους απασχόληση.

Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της διατήρησης της ιδιότητας του μισθωτού και, κατά συνέπεια, η καταβολή της ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα έχει μηνιαία διάρκεια.

Ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει, μαζί με την αίτησή του, να προσκομίζει και οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα, κλπ) από το οποίο να προκύπτει αφενός μεν ότι διατηρεί την ιδιότητα του μισθωτού αφετέρου δε το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του.

Ρυθμίσεις

Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών, για τη χορήγηση της βεβαίωσης, θα πρέπει να τηρείται η οικεία ρύθμιση. Ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών, ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω. Η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια, προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ρύθμισης.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *