Επαγγελματική κατάρτιση πραγματογνωμόνων, εκτιμητών, διακανονιστών ζημιών αυτοκινήτου


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT
Δευτέρα 18, Τρίτη 19, Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Ιουνίου, 15:00 – 20:00
Περιγραφή και Θεματολογία
Οι επαγγελματικές ιδιότητες των Πραγματογνωμόνων, των Εκτιμητών και των Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου είναι πολύ σημαντικές και θεωρούνται στρατηγικής σημασίας στην οργανωτική δομή των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, αφού επηρεάζουν τόσο την «εικόνα» τους όσο και το αποτέλεσμά τους. Η ευθυκρισία, η ευελιξία, η τεχνική επάρκεια και η συστηματική θεώρηση των θεμάτων, αποτελούν κύρια συστατικά στοιχεία των προαναφερόμενων επαγγελματικών ιδιοτήτων και όσο περισσότερο χαρακτηρίζουν τους Πραγματογνώμονες, τους Εκτιμητές και τους Διακανονιστές Ζημιών Αυτοκινήτου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο περισσότερο θετικά επιδρούν στην «εικόνα» και στο αποτέλεσμα των Εταιρειών που εκπροσωπούν.
Η εφαρμοσμένη εμπειρία είναι ουσιαστικός παράγοντας ισχυροποίησης της επάρκειας των προαναφερόμενων επαγγελματικών ιδιοτήτων. Μάλιστα, από κοινού με την επιστημονική και συστηματική κατάρτιση επί του αντικειμένου, διαμορφώνεται μια εξαιρετική τεχνογνωσία που προσθέτει πολύ στην απόδοση της εργασίας τους, στην πρόοδο και την ανάπτυξή τους, στην ανταγωνιστικότητα και στην επαγγελματική επάρκειά τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου,διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, το οποίο προσφέρει σύγχρονες εφαρμοσμένες και επιστημονικές αρχές εξειδίκευσης στην Πραγματογνωμοσύνη, στην Εκτίμηση και στο Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο εκπαιδευτικό του κοινό.
Το Πρόγραμμα οδηγεί τους αποφοίτους του στην Πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT, η οποία αναγνωρίζεται ευρύτατα μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας και ενισχύει πολύ τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των Σπουδαστών του Προγράμματος, ενώ εγγυάται την εργασιακή επάρκεια των αποφοίτων του και την άρτια λειτουργικότητά τους.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής:
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1o μέρος

· Η νομοθεσία ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων
· Οι συμπληρωματικές καλύψεις
· Οι περιορισμοί της ευθύνης του Ε.Κ. σύμφωνα με τον ν. 4092/2012
· Επανεισπράξεις Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων
· Η ασφαλιστική απάτη στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
· Οι διατυπώσεις απόκτησης της ιδιότητας του Πραγματογνώμονα
· Οι ευθύνες του Πραγματογνώμονα
· Η αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης
· Πράσινη Κάρτα

2o μέρος
· Βασικές Αρχές κλάδου Αυτοκινήτων
· Κανόνες σωστής Ασφαλιστικής Κάλυψης
· Τρόποι λειτουργίας Ασφαλιστικής Κάλυψης
· Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Πραγματογνώμονα
· Ικανότητα διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης
· Πραγματογνωμοσύνη από την πλευρά του Underwriter
· Επικοινωνία κατά τη διαπραγμάτευση
· Φιλικός Διακανονισμός
· Διαχείριση & διακανονισμός φακέλου Ζημιάς
· Προβλήματα Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
· Ο ρόλος του Πραγματογνώμονα
· Βασικές αρχές επισκευής (φανοποιΐας – βαφής)
· Εκτίμηση ζημίας
· Προ-ασφαλιστικός έλεγχος
· Επιστημονική αποκάλυψη απάτης
· Οδική ασφάλεια
· Κανονισμός ADR
· Μέθη & τοξικές ουσίες στην οδήγηση
· Δοκιμές σύγκρουσης (Crash Tests)
· Επιστημονική διερεύνηση του ατυχήματος
· Φωτεινή σηματοδότηση – Κόμβοι
· Ταχογράφος οχημάτων
· Ψηφιακή αναπαράσταση ατυχήματος

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α) Διοικητικά Στελέχη του ευρύτερου Κλάδου Αυτοκινήτου των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους στην Πραγματογνωμοσύνη, την Εκτίμηση και στον Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, προς όφελος της επαγγελματικής κατάρτισής τους και της σταδιοδρομίας τους.
β) Πραγματογνώμονες, Διοικητικά Στελέχη Underwriting και Στελέχη Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν την επαγγελματική τεχνογνωσία τους, να την επικαιροποιήσουν περαιτέρω και να την εξειδικεύσουν, ενισχύοντας έτσι ακόμη πιο πολύ την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.
γ) Στελέχη Εταιρειών Οδικής Βοήθειας, τόσο του Διοικητικού Συστήματος όσο και του Συστήματος Οδηγών, Μηχανικούς Αυτοκινήτων και Τεχνικούς ή στελέχη οργανωμένων Συνεργείων Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους επάρκεια, τεχνική και ευρύτερη.
δ) Ενδιαφερομένους να απασχοληθούν στην Πραγματογνωμοσύνη, στην Εκτίμηση και στον Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο των εμφανιζόμενων αναπτυξιακών προοπτικών των εν λόγω επαγγελματικών ιδιοτήτων.
ε) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και επιθυμούν να διευρύνουν τις παραστάσεις τους και να εξειδικευτούν περαιτέρω στις διαστάσεις αυτές του ενδιαφέροντός τους.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών ανάπτυξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε Στελέχη του ευρύτερου Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, ως σημαντικός παράγοντας ευελιξίας και απασχολησιμότητας, περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι άριστα καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι στα θεματικά αντικείμενα ευθύνης τους. Διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, πολυετή εφαρμοσμένη εμπειρία και διδακτική αριστεία επί τη βάσει των αξιολογικών κριτηρίων ISO 9001 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Αναλυτικά, στο Πρόγραμμα διδάσκουν:

Η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με πολυετή εμπειρία επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του ΕΙΑΣ στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Ο κος Πέτρος Κωνσταντινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων (Τ.Ε.Ε. και ADR), Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής Βλαβών & Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVU Greece(Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας & Ανάλυσης Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Αυτοκινήτου.

Ο κος Απόστολος Τζιώλης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. Η εμπειρία του κου Τζιώλη είναι μεγάλη, σημαντική και πολυετής, καθώς εξελίσσεται διαχρονικά, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης του συνολικού φάσματος του Τομέως Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €150

· Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *