Ευρωπαϊκή Πίστη: Δεν υπάρχει έκθεση σε καταθέσεις και πωλήσεις στην Κύπρο

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ.: 1257/27.3.2013 και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, ανακοινώνει τα εξής:

α) Δεν υπάρχουν καταθέσεις της Εταιρίας και των λοιπών εταιριών του Ομίλου σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες: Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο.

β) Δεν υπάρχει έκθεση της Εταιρίας και των λοιπών εταιριών του Ομίλου σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω Τράπεζες.

γ) Δεν υπήρχαν πωλήσεις της Εταιρίας ή των λοιπών εταιριών του Ομίλου κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και συνεπώς δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *