Ευρωπαϊκή Πίστη: Ημερομηνία Πληρωμής Μερίσματος


Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 από την πληρώτρια Τράπεζα – Τράπεζα Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

Mέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται από τα άρθρα 4.1.3.4 του Καν. του Χ.Α. και 39 του Καν. του Κ.Α.Α.
Μέσω πίστωσης λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα για την είσπραξη του μερίσματος.
Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους χειριστές Σ.Α.Τ. ή για όσους δεν έχει καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την προσκόμιση του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και αντίγραφο με τα στοιχεία του μετόχου στο Σύστημα άϋλων τίτλων. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (κα. Λάμπρου, τηλ. 210 8119529).

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *