Ηγετική θέση στην αγορά από την Εθνική Ασφαλιστική το 2012

Ο όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής διατήρησε το 2012 την ηγετική του θέση στην ασφαλιστική αγορά και ταυτόχρονα πέτυχε υψηλή κερδοφορία.

Το 2012 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους € 89,5 εκατ. σε σχέση με ζημίες προ φόρων το 2011 (€ 521,5 εκατ.), εξέλιξη που σηματοδοτεί τη συνέχιση της κερδοφορίας προ απομειώσεων που ξεκίνησε το 2011.

Ομοίως η μητρική παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους € 87,9 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων (€519,4 εκατ.). Το ζημιογόνο αποτέλεσμα της χρήσης 2011 οφείλεται κυρίως στις απομειώσεις αξιογράφων από τη συμμετοχή της εταιρίας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI).

Ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων και απομειώσεων (χρηματοοικονομικών και περιουσιακών στοιχείων) ύψους €118,1 εκατ. έναντι €109,7 εκατ. το 2011, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την εταιρία ανήλθαν σε κέρδη ύψους €116,5 εκατ. έναντι €111,5 εκατ.

Για την αντιστάθμιση των αρνητικών επιδράσεων στα ίδια κεφάλαια, συνεπεία της συμμετοχής της εταιρίας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI), προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 500 εκατ., από τον μοναδικό της μέτοχο, την ΕΤΕ, συμβάλλοντας στην πλήρη αποκατάσταση και θωράκιση της κεφαλαιακής της ισορροπίας.
Η θωράκιση της κεφαλαιακής της βάσης ενισχύθηκε περαιτέρω το 2012 από την επιπλέον αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά € 115 εκατ., λόγω των λειτουργικών κερδών μετά φόρων ύψους € 66,3 εκατ. που πέτυχε τη συγκεκριμένη χρήση και αποτιμητικών κερδών του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου αξιογράφων ύψους € 48,7 εκατ.

Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις και δικαιωμάτων) ανήλθε για τον όμιλο στα € 651,1 εκατ. έναντι € 848,8 εκατ., ενώ για τη μητρική εταιρία ανήλθε στα € 617 εκατ. έναντι € 814,2 εκατ. το 2011. Η εταιρία κατάφερε να αντισταθμίσει την εν λόγω μείωση και να πετύχει ένα σημαντικά κερδοφόρο αποτέλεσμα μέσα στο πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας είναι κυρίως αποτέλεσμα της συνέχισης του σημαντικού ελέγχου του κόστους ζημιών, ιδιαίτερα στους κλάδους ζωής και αυτοκινήτου, της εξόδου από τον ζημιογόνο κλάδο πιστώσεων, της ανάπτυξης νέων κερδοφόρων προϊόντων και της αξιοσημείωτης πτώσης των λειτουργικών εξόδων, προ απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων, κατά € 30 εκατ., μείωση 22% σε σχέση με το 2011, μέσω συνεργειών με την μητρική.

Το 2012 σε σχέση με το 2011 μειώθηκε κατά € 27,7 εκατ. το ύψος των απαιτήσεων από χρεώστες ασφαλίστρων, μέσω συνέχισης της εφαρμογής αποτελεσματικότερων διαδικασιών, αλλαγής της πιστοληπτικής πολιτικής, καθώς και με την εφαρμογή νέων τρόπων είσπραξης ασφαλίστρων για τα ασφαλιστήρια όλων των κλάδων.

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2012 υπεγράφη νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, όπου με πράξη ευθύνης και κατόπιν γόνιμου διαλόγου συμφώνησαν οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η συμβολή των εργαζομένων και η παραγωγική αποτελεσματικότητα των δικτύων πωλήσεων της εταιρίας συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων και αποτελούν εχέγγυο για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές των τελευταίων ετών στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης αναδεικνύουν όχι μόνο τον σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης αλλά και τις προοπτικές της, δημιουργώντας ευκαιρίες εξέλιξης για την εταιρία μέσα από τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, θωρακισμένη κεφαλαιακά από τη μητρική της, με όπλο την αναγνωρισιμότητα του ονόματός της, για την καλύτερη κάλυψη όλων των αναγκών των ασφαλισμένων.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *