Η ΕΕ εξετάζει τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο ασφαλιστικών προϊόντων


Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσδιορίσει σε ποιον βαθμό οι διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή διανομή και χρήση ασφάλισης από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Σχετικές αποφάσεις έλαβε Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τα εμπόδια για το διασυνοριακό εμπόριο ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία προκαλούνται από τις διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η πρωτοβουλία αυτή σχετίζεται με μια σειρά παραδείγματα που θέτει το πλαίσιο της επιτροπής όπως όταν ο πολίτης που μετακομίζει για να εργαστεί σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να υποχρεωθεί να συνάψει νέα ασφάλεια αυτοκινήτου ή να αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, εάν η σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Επίσης αν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες της ΕΕ ενδέχεται να αναγκαστούν να συνάψουν χωριστές ασφαλιστικές συμβάσεις με διαφορετικούς όρους σε κάθε χώρα, αντί να έχουν ενιαία σύμβαση για όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η ομάδα θα υποβάλει έκθεση στο τέλος του 2013, στη συνέχεια δε η Επιτροπή θα αποφασίσει για τις ενδεχόμενες επακόλουθες ενέργειες. Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με το δίκαιο των ασφαλιστικών συμβάσεων θα συμμετάσχουν οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων παρόχων ασφαλιστικών υπηρεσιών, εκπροσώπων καταναλωτών και επιχειρήσεων με την ιδιότητά τους ως χρηστών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του νομικού χώρου.

Η ομάδα θα βοηθήσει την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον οι διαφορές στο δίκαιο των ασφαλιστικών συμβάσεων παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή διανομή και χρήση ασφαλιστικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Θα επικεντρωθεί δε στα ασφαλιστικά προϊόντα μεγαλύτερης οικονομικής σημασίας, όπως ασφάλιση οχημάτων και ταξιδιωτική ασφάλιση, την οποία οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να αγοράσουν ή να χρησιμοποιήσουν σε διασυνοριακή βάση ασφάλιση ζωής που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ιδιωτική σύνταξη για τους πολίτες.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *