ΚΕΑΟ: Εντατικοποίηση μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση το προφίλ του οφειλέτη για το 2018

ΚΕΑΟ: Εντατικοποίηση μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση το προφίλ του οφειλέτη για το 2018

Το Κ.Ε.Α.Ο. επιδιώκει την αύξηση των εισπράξεων από καθυστερούμενες εισφορές μέσω της προτροπής των οφειλετών για ένταξη και παραμονή σε διακανονισμό, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης της συμμόρφωσης των εντασσόμενων στις ρυθμίσεις και μέσω αξιοποίησης των υπαρχόντων μεθόδων αναγκαστικής είσπραξης κατά ΚΕΔΕ.

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2018 και συγκεκριμένα :
Οι προγραμματισμένες δράσεις είναι οι εξής:

α. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017 Με τον Ν.4469/2017 επιδιώκεται μία ολοκληρωμένη λύση για την διευθέτηση όλων των χρεών (προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) των βιώσιμων επιχειρήσεων. Για την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης των αιτήσεων στο Κ.Ε.Α.Ο., με απόφαση Διοικητή ΕΦΚΑ, συγκροτήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. πενταμελής επιτροπή με γνωμοδοτική αρμοδιότητα που επιλαμβάνεται μετά από ερώτημα των αρμόδιων οργάνων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

β. Παρακολούθηση ρυθμίσεων Πάγια επιδίωξη είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και η τήρηση των ρυθμίσεων από τους οφειλέτες. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών θα εστιάσει στην βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου των ρυθμίσεων. Θα δρομολογηθεί η εξαγωγή πρόσθετων εξειδικευμένων και συνδυαστικών αναφορών σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις του Ν.4469/2017 και τις ειδικές ρυθμίσεις (για παράδειγμα βάσει επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης). Παράλληλα, το Κ.Ε.Α.Ο. εστιάζει στην άμεση και συνεχή ενημέρωση των οφειλετών όσον αφορά τις οφειλές που βεβαιώνονται εις βάρος τους αλλά και τις δυνατότητες τμηματικής εξόφλησης. Έχει τεθεί στόχος για την άμεση αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σε όλους τους οφειλέτες μετά την ένταξη τους στο Κ.Ε.Α.Ο. Επιπλέον, θα συνεχιστεί η αποστολή εξατομικευμένης ενημέρωσης (e-mail) στους οφειλέτες που κινδυνεύουν με απώλεια της ρύθμισης λόγω βεβαίωσης νέων οφειλών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους οφειλέτες αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για άμεση ενημέρωση των οφειλετών. Επιπλέον, επιτρέπουν τον διακανονισμό των οφειλών μέσω διαδικτύου χωρίς να απαιτείται προσέλευση στην Περιφερειακή Υπηρεσία. Για τους λόγους αυτούς, το Κ.Ε.Α.Ο. θα συνεχίσει με κάθε ευκαιρία να προτρέπει τους οφειλέτες να πιστοποιηθούν και να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ώστε να μπορούν εύκολα, με ασφάλεια και σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνονται για τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και να προχωρούν αυτών.
γ. Μηχανισμός αναγκαστικής είσπραξης Σε κάθε αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης χρέους είναι σημαντικό η αναγκαστική είσπραξη να γίνεται βάσει κριτηρίων χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης των οφειλών. Με τον μεγάλο όγκο οφειλών που εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο., η λήψη μέτρων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρέους και το προφίλ του κάθε οφειλέτη είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Στην κατεύθυνση αυτή, υπάρχει διαστρωμάτωση στα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται ανάλογα με την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής. Έτσι, προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα. Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές (π.χ. άνω των 300.000 ευρώ). Για το σκοπό αυτό, στη σχεδιαζόμενη νέα διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών θα υπάρχει ξεχωριστό τμήμα για την διαχείριση των μεγάλων οφειλετών, ώστε να υπάρχει συνεχής και στενή παρακολούθηση των οφειλετών αυτών και των μέτρων που λαμβάνονται. Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα αξιολογείται το προφίλ του οφειλέτη. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την δημιουργία του προφίλ οφειλέτη είναι η νομική μορφή, ο κλάδος δραστηριότητας, η αξιοπιστία και η γενικότερη συμπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των τρεχουσών και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Για παράδειγμα, η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού έναντι της οφειλής λαμβάνεται υπόψη υπέρ του οφειλέτη. Αντίθετα, η συνεχής ένταξη σε ρυθμίσεις και απώλεια αυτών αποδυναμώνουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη. Σημαντική δράση είναι και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κατηγοριοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τη βιωσιμότητά τους (Triage). Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της κατηγοριοποίησης πρόκειται να αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό των οφειλετών στους οποίους θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση, δεδομένου ότι από την ανάλυση φαίνεται να μπορούν να ικανοποιήσουν το χρέος τους (δηλαδή έχουν βιώσιμες οφειλές και υψηλή ικανότητα αποπληρωμής). Κρίσιμος παράγοντας είναι και η συνεργασία με την φορολογική διοίκηση τόσο για την άντληση πληροφοριών για τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη όσο και για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εισπραξιμότητα των οφειλών. Συχνά διαπιστώνεται ότι οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων έχουν και φορολογικές οφειλές. Η συνεργασία θα συμβάλλει στη λήψη στοχευμένων μέτρων κατά των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, καθώς και στον εμπλουτισμό του προφίλ του κάθε οφειλέτη με στοιχεία που αφορούν την φερεγγυότητά του και την ικανότητά του να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των οφειλών. Η Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης σχεδιάζει την διεύρυνση των διαθέσιμων εργαλείων αναγκαστικής είσπραξης αξιοποιώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθεί η επέκταση και συστηματοποίηση της χρήσης των αρχείων στόχευσης των συνεχώς εντασσόμενων στο Κ.Ε.Α.Ο ασφαλιστικών ταμείων ώστε να ενισχυθεί η λήψη αναγκαστικών μέτρων. Επίσης, θα γίνει ο προσδιορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας οφειλετών για διενέργεια κατά αυτών προγραμμάτων πλειστηριασμών κινητής/ακίνητης περιουσίας, Τέλος, η το Κ.Ε.Α.Ο. θα επικεντρωθεί και στον συντονισμό των ενεργειών των περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. ως προς τις προκύπτουσες αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί).
Δείτε αναλυτικά το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ εδώPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *