Νέο καθεστώς ασφάλισης μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιριών στον ΟΑΕΕ

Οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιριών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%-5% και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 116 του ν. 4072/2012 δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013, παρέχονται με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.

Όπως αναφέρεται, με την 20/2013 εγκύκλιο κοινοποιηθήκαν οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4144/2013, σύμφωνα με τις οποίες από 18-4-2013 και εφεξής στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα μέλη του δ.σ. των ΑΕ με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Με τη ρύθμιση αυτή έπαυσε η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των μελών του δ.σ. των ΑΕ ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης (επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα – ποσοστό 5%, εμπορία ποσοστό 3%), η οποία ίσχυσε από 11-4-2012 με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4072/2012 (σχ. εγκύκλιος 54/2012).

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 49 του ν. 4144/2013 καταλαμβάνουν και τα μέλη δ.σ. ανώνυμων εταιριών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%-5% και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 116 του ν. 4072/2012 δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013. Οι περιπτώσεις αυτές επανεξετάζονται από 18-4-2013 (ημερομηνία ισχύος άρθρου 49 του ν. 4144/2013).

Κατόπιν τούτων δίνονται οδηγίες προς τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ να εντοπίσουν τις περιπτώσεις των μελών δ.σ. ΑΕ με ποσοστό 3%-5%, που στο χρονικό διάστημα 11-4-2012/17-4-2013 που δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή διαγράφησαν από την ασφάλισή του και να προβούν στην εγγραφή τους ή την επανεγγραφή τους αναλόγως από 18-4-2013.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *