Οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για την συνταγογράφηση

Στo πλαίσιo των εκτάκτων μέτρων περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε σειρά ενεργειών με στόχο την προστασία του πληθυσμού. Εξαιτίας των μέτρων του περιορισμού των μετακινήσεών του, ο οργανισμός διευκρινίζει σχετικά με την φαρμακευτική περίθαλψη ότι έχει σχεδιάσει και θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία έκδοσης συνταγών και γνωματεύσεων παροχών χωρίς τη φυσική παρουσία των δικαιούχων.

α. Άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων, η οποία αφορά το σύνολο των δικαιούχων πολιτών, ανεξάρτητα με το εάν η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν είναι χρόνια ή όχι. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η άυλη συνταγογράφηση οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνδεθούν στο www.gov.gr ή στο https://www.ehealth.gov.gr και να χρησιμοποιοήσουν:

• Είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτουν

• Είτε με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) Στην περίπτωση αυτή, της αύλης συνταγογράφησης, ο δικαιούχος δηλώνει υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις συνταγές:

• Μέσω μηνύματος στο κινητό (sms)

• Μέσω email Όταν ο ιατρός εισάγει το ΑΜΚΑ στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εμφανίζεται ένδειξη ότι ο δικαιούχος έχει επιλέξει άυλη συνταγογράφηση.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται εκτύπωση της συνταγής. Η δυνατότητα εκτύπωσης προσφέρεται για παράδειγμα στη μαζική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης, από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Στη φάση καταχώρησης της συνταγής στο σύστημα αυτόματα, ενημερώνεται ο δικαιούχος είτε με sms είτε με email (ή και στα δύο αν έχει δηλώσει και τα δύο). Σε κάθε περίπτωση (sms και email) αναφέρεται η λήξη ισχύος της συνταγής (μέχρι πότε έχει τη δυνατότητα ο δικαιούχος να παραλάβει τα φάρμακα από το φαρμακείο).

Λόγω εκτάκτων μέτρων στην περίπτωση άυλης συνταγογράφησης δεν απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα εκτός εάν η συνταγογράφηση έπεται της εξέτασης του ασθενούς (π.χ. συνοδευτικό έντυπο για χορήγηση κινολονών σε περίπτωση λοίμωξης ουροποιητικού, αναπνευστικού κ.α.).

Εκτέλεση συνταγής:

Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στο φαρμακείο της επιλογής τους, οι ίδιοι δικαιούχοι περίθαλψης, με δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από ο συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης.

Κατά τη διαδικασία:

Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Στην περίπτωση που ο φαρμακοποιός κάνει αναζήτηση της συνταγής με βάση τον ΑΜΚΑ, εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον ΑΜΚΑ προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση.

Το σύστημα αποστέλλει στον δικαιούχο κωδικό (one-time-password) με sms ή email για επιβεβαίωση της παρουσίας του.

 Ο δικαιούχος γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος έτσι αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές του.

Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει την συνταγή ο δικαιούχος λαμβάνει μήνυμα sms ή email ότι η συνταγή εκτελέστηκε. Αναλυτικά οι οδηγίες για τους Πολίτες, τους Ιατρούς και τους Φαρμακοποιούς βρίσκονται αναρτημένες στο www.idika.gr

Για την επανέκδοση συνταγών :

Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης υπάρχει πρόβλεψη για τους δικαιούχους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και λαμβάνουν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή, όταν λήξουν οι συνταγές τους (μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες) να μπορούν να επανεκδοθούν χωρίς να να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο χώρο του ιατρείου.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αποσαφηνίζεταιότι οι συγκεκριμένες συνταγές θα μπορούν να εκτελούνται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Η διαδικασία:

Οι δικαιούχοι επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους για να τον ενημερώσουν ότι έληξαν οι συνταγές τους και επιθυμούν την επανέκδοσή τους. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Όταν ο θεράποντας ιατρός τους εργάζεται σε δημόσια δομή και δεν γνωρίζουν τον αριθμό του προσωπικού του τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δύνανται να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο της δομής προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.

Οι θεράποντες ιατροί επανασυνταγογραφούν την φαρμακευτική αγωγή χωρίς να απαιτείται να εκτυπώνουν τις συνταγές και στέλλουν τους κωδικούς των συνταγών ( barcode) στους δικαιούχους μέσω τηλεφώνου, γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος ή email. Επίσης, σκόπιμο είναι να αποστέλλεται και η ημερομηνία λήξης της κάθε συνταγής προκειμένου να την γνωρίζει ο δικαιούχος.

 Δεν απαιτούνται τυχόν συνοδευτικά έντυπα των συνταγών.

Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία », η οποία, έως τις 30 Ιουνίου, επέχει θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων εκτός εάν για την ασφάλεια χρήσης από τους ασθενείς (π.χ. τερατογόνος δράση), σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, απαιτείται για την υλοποίηση της παραγγελίας από το φαρμακείο, η αποστολή με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία) η αποστολή του ειδικού εντύπου.

Για την εκτέλεση των συνταγών:

Οι δικαιούχοι μεταβαίνουν στο φαρμακείο με τον κωδικό της συνταγής (barcode συνταγής) οι ίδιοι, ενώ μπορούν να εξυπηρετηθούν από συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή 4 τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης στο φαρμακείο της επιλογής τους και παραλαμβάνουν τα φάρμακα.

Διευκρινίζεται ότι, για την παραλαβή των φαρμάκων βάσει της διαδικασίας του άρθρου τεσσαρακοστού ένατου της από 20 Μαρτίου ΠΝΠ (Α’62) η αναγραφή των δικαιολογητικών ταυτοποίησης (ταυτότητα, την οποία και επιδεικνύουν και ΑΦΜ) στο φύλλο εκτέλεσης ή/και στο έντυπο παραλαβής και στην σχετική Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο.

Ο δικαιούχος ασθενής και συγγενής α’ και β’ βαθμού του δικαιούχου, ταυτοποιεί την παρουσία του με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, υπογράφει την εκτέλεση της συνταγής και συμπληρώνει τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας.

Φάρμακα που εκτελούνται σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Για την προστασία και διευκόλυνση των ασθενών εκτελούνται άυλες συνταγές καθώς και συνταγές χρονίων πασχόντων, με τον κωδικό της συνταγής και χωρίς συνοδευτικά έγγραφα. Η διαδικασία συνταγογράφησης και εκτέλεσης των φαρμάκων είναι ίδια με την περίπτωση των φαρμάκων που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Διευκρινίζεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων είναι δυνατή και η ταυτόχρονη εκτέλεση τριών συνεχόμενων επαναλαμβανόμενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 20.3.2020, προκείμενου σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή των φαρμάκων.

Αποστολή φαρμάκων

Το μέτρο της αποστολής φαρμάκων αυθημερόν, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, προβλέπεται για τέσσερις μήνες, από την εφαρμογή της από 20ης Μαρτίου ΠΝΠ (Α’62). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης της φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων-ευπαθών ομάδων στους οποίους θα είναι δυνατή η αποστολή των φαρμάκων καθώς και η διαδικασία θα εξειδικευτεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και θα ανακοινωθεί σύντομα.

Περαιτέρω μέτρα:

1) Παραλαβή φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από τους εκπροσώπους των κλινικών.

2) Έναρξη πιλοτικού προγράμματος παραλαβής φαρμάκων για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας από το Κεντρικό Φαρμακείο κατόπιν ραντεβού. (https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/ ) 

3) Έναρξη προγράμματος αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία. Εφαρμόζεται αρχικά για αντικαρκινικά και φάρμακα για Σκλήρυνση κατά Πλάκας που χορηγούνται από το στόμα. (ο κατάλογος φαρμάκων και η διαδικασία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο: https://www.eopyy.gov.gr/eservices/insured/5A14FC19- 8B4D-4427-9829-BA6CB58F672E) δ)

Συνταγές από δημόσιες δομές

Για την εξυπηρέτηση των ασθενών και την αποφυγή άσκοπη μετακίνησης, δεν απαιτείται να φέρουν οι συνταγές σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κ.λ.π.).

Για τα φάρμακα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ):

Είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου, κατόπιν καταχώρησης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΣΗΠ, και λήψη σχετικής απόφασης, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια αυτών. Για όλα τα άλλα αιτήματα που αφορούν σε έναρξη θεραπείας, εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία του ΣΗΠ.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *