Οι αλλαγές που επιφέρει ο ν. 4583/2018 στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

Ο ν. 4583/2018 ενσωματώνει τις ενωσιακές προβλέψεις της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και εισάγει εθνικές ρυθμίσεις για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Με τις εθνικές ρυθμίσεις, ο ν. 4583/2018 τροποποίησε τις επιμέρους κατηγορίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και οριοθέτησε με σαφήνεια τις συναλλακτικές σχέσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Σκοπός του νομοθέτη ήταν να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες του παρελθόντος, να ενισχυθεί η διαφάνεια κατά τη διαδικασία της πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων και να τονωθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης του καταναλωτή στην ασφαλιστική αγορά.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο ν. 4583/2018 στο πλαίσιο για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων είναι οι εξής:

Αλλαγές που προέρχονται από την ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ Το πεδίο εφαρμογής του ν. 4583/2018 είναι διευρυμένο σε σχέση με το προϊσχύον Π.Δ. 190/2006 και το ν. 1569/1985.

Εκτός από τα “παραδοσιακά” δίκτυα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών οι διατάξεις του καταλαμβάνουν και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λόγω της προώθησης των ασφαλιστικών τους προϊόντων, καθώς και τη νέα κατηγορία ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αυτών που ασκούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Όλοι οι παραπάνω ορίζονται ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων. Επακόλουθο της ένταξης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου είναι η επιφόρτισή τους με πρόσθετες οργανωτικές υποχρεώσεις που αφορούν την εκ μέρους τους άσκηση της δραστηριότητας διανομής.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα μέλη της διοίκησής τους που ορίζονται ως υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών τους προϊόντων, καθώς και οι υπάλληλοί τους που εμπλέκονται άμεσα στη δραστηριότητα αυτή, πληρούν τα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα (πιστοποίηση γνώσεων, λευκό ποινικό μητρώο κ.λπ.), κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να επιλέγουν το κατάλληλο δίκτυο για την προώθηση του εκάστοτε προϊόντος και να του παρέχουν όλες τις αναγκαίες οδηγίες, ώστε το δίκτυο να κατανοεί τα χαρακτηριστικά των προωθούμενων προϊόντων, να μπορεί να ορίσει τους πελάτες που εμπίπτουν στην ομάδα-στόχο και να διακρίνει εκείνους τους πελάτες που δεν είναι συμβατοί με τα προωθούμενα προϊόντα.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν το δίκτυο των συνεργατών τους για να διασφαλίζουν την προσήκουσα εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να διασφαλίζουν τη συμβατότητα των προωθούμενων προϊόντων με το προφίλ των πελατών τους δεν περιορίζεται στο στάδιο της πώλησης, αλλά εκτείνεται σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Εάν συντρέξουν γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά το δυνητικό κίνδυνο που φέρει ο πελάτης συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος τους, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επανεξετάσουν και ενδεχομένως μελλοντικά να αναθεωρήσουν αυτό το ασφαλιστικό προϊόν. Από την πλευρά τους, οι συνεργαζόμενοι διανομείς επιφορτίζονται με την υποχρέωση να διαθέτουν επαρκή οργάνωση ώστε να αξιοποιούν τις οδηγίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οι υποχρεώσεις δεοντολογίας και προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη επεκτείνονται σε όλα τα δίκτυα διανομής, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιούν οι διανομείς για να προσεγγίσουν τον πελάτη (ιστοτόπους, διά ζώσης επικοινωνία κ.λπ.), με ειδικές προβλέψεις για τη διανομή των επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να συντάξουν και να διαθέτουν στους πελάτες ακόμη ένα τυποποιημένο έντυπο για τη συνοπτική παρουσίαση και τη σύγκριση μεταξύ προϊόντων ασφάλισης κατά ζημιών.

Η έγκαιρη παράδοσή του από το διανομέα στον πελάτη και η επεξήγηση του περιεχομένου του με τρόπο σαφή, ακριβή και αμερόληπτο αποτελεί κομβικό στοιχείο για την ουσιαστική αξιοποίηση του εντύπου αυτού από τον καταναλωτή.

Η παροχή συμβουλής, ήτοι εξατομικευμένης σύστασης από το διανομέα προς τον πελάτη, είναι υποχρεωτική για όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, όλων των κλάδων ασφάλισης, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της. Οι αλλαγές που προέρχονται από εθνικές διατάξεις Με το ν. 4583/2018 οι κατηγορίες του ασφαλιστικού συμβούλου και του ασφαλιστικού πράκτορα συγχωνεύθηκαν σε μία.

Οι αρμοδιότητες κάθε κατηγορίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αναδιατυπώθηκαν, ώστε να αποτυπώνουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, να είναι σαφείς και μεταξύ τους διακριτές.

Επίσης, εισήχθησαν ασυμβίβαστα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τάχθηκε προθεσμία στους πολλαπλώς εγγεγραμμένους να επιλέξουν με ποια ιδιότητα θα δραστηριοποιούνται εφεξής. Οι διατάξεις αυτές αναμένεται να αποσαφηνίσουν την εικόνα του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Οι συνεργασίες μεταξύ των δικτύων περιορίζονται εφεξής μεταξύ διαμεσολαβητών της ίδιας κατηγορίας. Επίσης, οι συνεργασίες μεταξύ διαμεσολαβητών, που έχουν ως αποτέλεσμα άλλος διαμεσολαβητής να συμβάλλεται με την ασφαλιστική επιχείρηση και άλλος να διενεργεί την πώληση στον πελάτη, ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση και εγκρίνονται από αυτήν.

Δεν επιτρέπεται η είσπραξη ασφαλίστρου από οποιονδήποτε χωρίς προηγούμενη έγκριση από την ασφαλιστική επιχείρηση στο όνομα και για λογαριασμό της οποίας εισπράττεται το ασφάλιστρο.

Προβλέπεται πλέον ρητά η υποχρέωση της ασφαλιστικής επιχείρησης και του διανομέα να παραδώσουν στον πελάτη αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ασφάλισης, προκειμένου εκείνος να είναι σε θέση να ασκήσει τα απορρέοντα από το περιεχόμενό της δικαιώματα. Επιπλέον, εισάγεται υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών και των δικτύων να αποτυπώνουν, τόσο στο σώμα της αίτησης ασφάλισης όσο και στο ασφαλιστήριο, τα στοιχεία όλων των προσώπων που διαμεσολαβούν, άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής επιχείρησης στη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Η σημασία των αλλαγών στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς Από το σύνολο των διατάξεων του νέου νόμου προκύπτουν νέες, αυξημένες υποχρεώσεις για όλους τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς.

Η διαδικασία της πώλησης καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη ρευστότητα που χαρακτηρίζει κάθε διαπροσωπική επικοινωνία και στην τυποποίηση που προβλέπει ο ν. 4583/2018.

Μένει να αποδειχθεί σε βάθος χρόνου αν οι ως άνω ρυθμίσεις συνετέλεσαν και σε ποιο βαθμό στην ενίσχυση της διαφάνειας προς τον καταναλωτή, της ασφάλειας των συναλλαγών και της ασφάλειας δικαίου και αν κατ’ επέκταση συνέβαλαν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Πηγή : Έκθεση διοικητή της ΤτΕΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *