Οι κλάδοι ασφαλίσεων με αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων

Πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες παραγωγής ασφαλίστρων το πρώτο τετράμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 με το κλάδο ζωής να παρουσιάζει την μεγαλύτερη πτώση και τον κλάδο κατά ζημιών να περιορίζει τις απώλειες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στο τρίμηνο Ιανουάριος –Απρίλιος του 2013 ο κλάδος ζωής είχε πτώση -22,3% και ο κλάδος Κατά ζημιών πτώση -4,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Ωστόσο από την ανάλυση των στοιχείων η μεγάλη πτώση του κλάδου ζωής επικεντρώνεται κύρια στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις που αγγίζει το -62% .
Παρ όλα αυτά υπάρχουν κλάδοι που φαίνεται παρουσιάζουν ζήτηση και αυτοί είναι της υγείας από τον κλάδο ζωής με αύξηση +18,5% .Και από τον κλάδο κατά ζημιών αύξηση παραγωγής παρουσιάζουν οι Ασθένειες με +11,4% , Πυρκαγιάς και φυσικών καταστροφών +4,7% Γενική αστική ευθύνη +3,9% , Διάφορες χρηματικές απώλειες +31,9%, Βοήθεια +3,5%.
Επίσης πρέπει να επισημανθεί ο ειδικά για τον κλάδο του αυτοκινήτου σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς η μείωση της παραγωγής οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στην μείωση των ασφαλίστρων την τελευταία διετία .
Αναλυτικά :
Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Απριλίου του 2013. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 92,5% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011.
Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεώτερες απαντήσεις, αλλά και των αντίστοιχων του έτους 2012 ώστε αυτά να καταστούν συγκρίσιμα), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Απριλίου 2013 των ανωτέρω 61 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2012 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
Παραγωγή ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος-Απρίλιος 2013
Ασφαλίσεις Ζωής 538.602.200,92 -22,3% Μεταβολή έναντι 2012
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 831.233.363,75 -4,2% Μεταβολή έναντι 2012
εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων 403.716.952,21 -6,9% Μεταβολή έναντι 2012
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 427.516.411,54 -1,5% Μεταβολή έναντι 2012
Σύνολο 1.369.835.564,67 -12,2%
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι αθροιστικές μεταβολές των κλάδων και του συνόλου σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012.
Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Σύνολο
Ιανουάριος -30,8% -14,4% -21,5% Μεταβολή έναντι 2012
Ιανουάριος – Φεβρουάριος -24,8% -5,6% -14,1% Μεταβολή έναντι 2012
Ιανουάριος – Μάρτιος -23,6% -4,7% -13,3% Μεταβολή έναντι 2012
Ιανουάριος – Απρίλιος -22,3% -4,2% -12,2% Μεταβολή έναντι 2012
Ασφαλίσεις Ζωής (€) Ιανουάριος-Απρίλιος 2013
I. Ζωής 402.602.975,40 -6,9% Μεταβολή
III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 65.054.766,33 -62,3% Μεταβολή
IV. Υγείας 23.664.080,31 +18,5% Μεταβολή
VI. Κεφαλαιοποίησης 14.044,49 -31,3% Μεταβολή
VII. Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 47.266.334,39 -30,2% Μεταβολή
Σύνολο 538.602.200,92 -22,3% Μεταβολή
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) Ιανουάριος-Απρίλιος 2013
1. Ατυχήματα 14.789.944,15 -10,5% Μεταβολή
2. Ασθένειες 6.527.694,09 +11,4% Μεταβολή
3. Χερσαία οχήματα 87.382.400,58 -10,6% Μεταβολή
5. Αεροσκάφη 13.101,60 -21,2% Μεταβολή
6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 3.743.462,10 -17,1% Μεταβολή
7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 8.608.689,55 -9,1% Μεταβολή
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 137.179.279,85 +4,7% Μεταβολή
9. Λοιπές ζημίες αγαθών 55.855.391,67 -1,3% Μεταβολή
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 403.716.952,21 -6,9% Μεταβολή
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 65.810,80 -69,2% Μεταβολή
12. Αστική ευθύνη πλοίων 2.153.661,30 -7,5% Μεταβολή
13. Γενική αστική ευθύνη 38.537.774,45 +3,9% Μεταβολή
14. Πιστώσεις 9.487.269,03 -34,2% Μεταβολή
15. Εγγυήσεις 289.423,86 -2,9% Μεταβολή
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 17.430.781,05 +31,9% Μεταβολή
17. Νομική προστασία 15.262.229,31 -1,3% Μεταβολή
18. Βοήθεια 30.189.498,15 +3,5% Μεταβολή
Σύνολο 831.233.363,75 -4,2% Μεταβολή
Σχετικά με τα παραπάνω, επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι μειωμένη κατά 9,0% σε σχέση με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 6,0%.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *