Οι νέες «κουρεμένες» αποζημιώσεις από το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου

Νόμος τους κράτους θα αποτελεί το επόμενο διάστημα η τροπολογία για το πλαφόν στις αποζημιώσεις από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου μετά από υπερψήφισή της την Τετάρτη από την Βουλή.
Συγκεκριμένα το σχετικό άρθρο σε σύνολο 293 ψηφισάντων βουλευτών, ψήφισαν οι 158 βουλευτές ενώ 135 το καταψήφισαν.
Σύμφωνα με την σχετική ρύθμιση θα ισχύουν τα εξής:
Η αποζημίωση για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.
Ως προς τις άλλες αποζημιώσεις θα ισχύουν τα εξής :
α) για αποζημίωση ύψους έως 4.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 90% αυτής
β) για αποζημίωση ύψους από 4.001 έως 10.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 87,5% αυτής, με κατώτατο όριο 3.600 ευρώ.
γ) για αποζημίωση ύψους από 10.001 έως 30.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 85% αυτής, με κατώτατο όριο 8.750 ευρώ
δ) για αποζημίωση ζημίας ύψους από 30.001 έως 60.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 80% αυτής, με κατώτατο όριο 25.000 ευρώ
ε) για αποζημίωση ζημίας ύψους από 60.001 έως 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το 70% αυτής, με κατώτατο όριο 48.000 ευρώ
στ) για αποζημιώσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο με το 70% αυτής, με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ.
Το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης και πέραν των 100.000 ευρώ σε πρόσωπα που ζημιώθηκαν με αναπηρία, η φύση και ο βαθμός της οποίας καθώς και το ύψος αποζημίωσης θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
Η ανωτέρω γνώμη διατυπώνεται εντός τριάντα ημερών από την περιέλευση στο ΚΕΠΑ του σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης προθεσμίας των τριάντα ημερών η Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.
Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση. Οι δικαιούχοι αποζημίωσης δύναται να διεκδικήσουν το υπόλοιπο ποσό της ζημιάς από την κοινή εκκαθάριση.
Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο, υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο 6% ετησίως. Με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό.
Υπενθυμίζεται ότι το Επικουρικό αποζημιώνει εκκρεμείς υποθέσεις από ασφαλιστικές που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, καθώς και από ανασφάλιστα οχήματα.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *