Παραγωγή Ασφαλίστρων: Πτώση 13,2% το πρώτο τρίμηνο του 2013, με πρωταγωνιστή τον κλάδο ζωής


Με τον κλάδο ζωής να υποχωρεί συνεχώς και στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιριών ήταν μειωμένη κατά 13,2% .
Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΑΕΕ, η μείωση προέκυψε κυρίως από τον κλάδο Ζωής με Παραγωγή στα 409,2 εκατ. (-23,8%). Αντίστοιχα ο κλάδος Ζημιών, υποχώρησε κατά 4,5% στα 611,7 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά:
Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο του 2013.
Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωσαν το 95,4% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 99,3%) και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 92,5%).
Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω 61 επιχειρήσεων μεn τις αντίστοιχες δηλώσεις του 2012 των ιδίων επιχειρήσεων για το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους, προκύπτουν τα παρακάτω:
Παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €) Τρίμηνο 2013 Τρίμηνο 2012
Ασφαλίσεις Ζωής 409,23 535,39 -23,6% (Μεταβολή)
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 611,68 640,48 -4,5%(Μεταβολή)
Αστική ευθύνη οχημάτων 290,98 318,97 -8,8%(Μεταβολή)
Λοιποί κλάδοι ζημιών 320,70 321,52 -0,3%(Μεταβολή)
Σύνολο 1.020,92 1.175,88 -13,2%(Μεταβολή)
Η παραγωγή ασφαλίστρων του πρώτου τριμήνου του 2013 για τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών που συμμετείχαν στην έρευνα και η σύγκρισή της με την αντίστοιχη παραγωγή του 2012 παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.
Παραγωγή ασφαλίστρων Ά τριμήνου 2013
Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης κατά Ζημιών
€ Τρίμηνο 2013 Τρίμηνο 2012
3. Χερσαία οχήματα 65.049.124,14 73.079.770,52 (-11,0% Μεταβολή)
7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 6.431.372,92 7.191.923,52 (-10,6% Μεταβολή)
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 108.060.542,34 102.770.790,42 (+5,1% Μεταβολή)
9. Λοιπές ζημίες αγαθών 46.289.829,43 38.473.101,28 (+20,3% Μεταβολή)
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 290.982.634,11 318.966.460,76 (-8,8% Μεταβολή)
13. Γενική αστική ευθύνη 23.333.255,11 23.057.132,97( +1,2% Μεταβολή)
Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης Ζωής € Τρίμηνο 2013 Τρίμηνο 2012
I. Ζωής 285.119.747,69 308.076.383,51 (-7,5% Μεταβολή)
III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 54.735.048,80 138.956.362,( -60,6% Μεταβολή)

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *