Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί για την πώληση ακινήτων υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση  ασφαλιστικών εταιριών INTERNATIONAL LIFE, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ έχει ανακοινώσει τους παρακάτω πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την πώληση ακινήτων τους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094130304 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 230/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β’ 1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.), αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «000314501000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρίας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου ασφαλιστικού διαχειριστή.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 231/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρίας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος, στον οποίο ανατέθηκε το έργο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται: 

Συγκρότημα 6 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών) 7ου  ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας  αρ. 4 του Δήμου Αθηναίων ήτοι: 

1)Το υπ’ αρ.11 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 23,35 τ.μ., μικτής επιφάνειας 26,00 τ.μ. 

2)Το υπ’ αρ. 12 γραφείο 7ου  ορόφου, καθαρής επιφάνειας 20,25 τ.μ., μικτής επιφάνειας 22,10 τ.μ.

3)Το υπ’ αρ. 13 γραφείο 7ου  ορόφου,  καθαρής επιφάνειας 21,95 τμ., μικτής επιφάνειας 23,90 τ.μ.

4)Το υπ’ αρ. 14 γραφείο 7ου ορόφου,  καθαρής επιφάνειας 31,35τ.μ., μικτής επιφάνειας 32,75τ.μ.

5)Το υπ’ αρ. 15 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 28,85 τ.μ., μικτής επιφάνειας 32,10 τ.μ.

6)Το υπ’ αρ. 16 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 21,60 τ.μ., μικτής επιφάνειας 24,95 τ.μ. 

Τα ως άνω γραφεία  έχουν συνολική καθαρή 147,35 τ.μ. και μικτή 161,80 τ.μ., καθαρή επιφάνεια διαδρόμων 33,64 τ.μ. και μικτή επιφάνεια 38,60 τ.μ., καθαρή επιφάνεια W.C. 6,28 τ.μ. και μικτή επιφάνεια 9,00 τ.μ., ήτοι σύνολο καθαρής επιφάνειας 187,27 τ.μ. και σύνολο μικτής 209,40 τ.μ. Η επιφάνεια των διαδρόμων και των WC έχουν τακτοποιηθεί με το Ν.4495/2017.

Τιμή Εκκίνησης: € 441.000,00. Εγγύηση: €88.200,00

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στη συνέχεια στις 1:00 μ.μ. θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2130159744, 2111820525 και στo email: properties@inlife.gr. 

Αθήνα, 31.05.2022

Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται: 

Α) Ακίνητο με αριθμό 01:

Κατάστημα-γραφείο υπό στοιχεία Κατ. 1, 2ου  ορόφου πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 18 του Δήμου Ν. Σμύρνης, επιφανείας 188,45 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €192.000,00. Εγγύηση: €38.400,00.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02:

Το με στοιχεία Α/2β διαμέρισμα κατά τον τίτλο κτήσης και γραφείο μετά την τακτοποίηση  με το ν. 4494/2017, του 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας αρ. 8 και Καραγιάννη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, επιφανείας 184,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €160.000,00. Εγγύηση: €32.000,00.

Γ) Ακίνητo με αριθμό 03:

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 63,40 τ.μ. (δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) και ειδικότερα:

1)Υπ’ αριθμόν 5  γραφείο 3ου  ορόφου, επιφανείας  27,90 τ.μ.,

2)Υπ΄  αριθμόν 6 γραφείο  3ου  ορόφου, επιφανείας  35,50 τ.μ.,

σε πολυκατοικία επί των οδών Ερμού αρ. 20 και Κομνηνών αρ. 23 του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τιμή Εκκίνησης: €62.500,00. Εγγύηση: €12.500,00.

Δ) Ακίνητο με αριθμό 04:

Διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Βρυούλων 26 του Δήμου Θεσσαλονίκης,  επιφανείας 100,90 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €133.000,00. Εγγύηση: €26.600,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στις 1:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό 1 ακίνητο, στις 2:00 για το με αύξοντα αριθμό 2 ακίνητο, στις 2:30 για το με αύξοντα αριθμό 3 ακίνητο και στις 3:00 για το με αύξοντα αριθμό 4 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr. 

Αθήνα, 31.05.2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094428803 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 1631601000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/3/21.9.2009 (ΦΕΚ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/3/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/07.01.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται: 

Συγκρότημα 6 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών) 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη  αρ. 75 του Δήμου Περιστερίου, συνολικής επιφανείας 196,00 τ.μ.  και ειδικότερα:  

1)Το με στοιχεία Β-2 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 45,50 τ.μ. 

2)Το με στοιχεία Β-3 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 23,50 τ.μ. 

3)Το με στοιχεία Β-6 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 25,00 τ.μ. 

4)Το με στοιχεία Β-1 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 29,50 τ.μ. 

5)Το με στοιχεία Β-4 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 28,00 τ.μ. 

6)Το με στοιχεία Β-5 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 44,50 τ.μ.

Στις οριζόντιες ιδιοκτησίες έγινε αλλαγή χρήσης από καταστήματα σε γραφεία, έχει ενσωματωθεί σ’ αυτές κοινόχρηστος χώρος 22,68 τ.μ., ο οποίος έχει τακτοποιηθεί με Ν. 4495/2017,  έχει τακτοποιηθεί επίσης επιφάνεια 12,42 τ.μ. και  έτσι  η συνολική επιφάνεια  του  συγκροτήματος ανέρχεται σε 231,10 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 183.500,00. Εγγύηση: €36.700,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα (5ος όροφος). Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 12:00. Στη 12:30 θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και στo email: info@aspisliquidation.gr 

Αθήνα, 31.05.2022

Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *