Πληρώνει το ΕΚΑΣ του 2015 το ΙΚΑ με τις συντάξεις του Ιουλίου

Η πρώτη καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. στους δικαιούχους για το έτος 2015 θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2015, με τη σύνταξη μηνός Ιουλίου 2015 σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ .

436346
Αναλυτικά για τον τρόπο της καταβολής και τους δικαιούχους η εγκύκλιος του ΙΚΑ αναφέρει :
Με την εγκύκλιο 22/2015 σας κοινοποιήσαμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2015.
Με το παρόν, μετά από σχετική ενημέρωσή μας από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σας γνωστοποιούμε ότι η πρώτη καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. στους δικαιούχους για το έτος 2015 θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2015, με τη σύνταξη μηνός Ιουλίου 2015.
Η χορήγηση των αναδρομικών ποσών του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2015 μέχρι την 30/6/2015 θα επιμεριστεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα πληρωμής του, δηλαδή στις 29/6/2015 με τη σύνταξη μηνός Ιουλίου 2015 και με εξόφληση στις 27 /11/2015, με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2015.
Η καταβολή των αναδρομικών ποσών σε δόσεις ισχύει τόσο στις περιπτώσεις αυτόματης χορήγησης του επιδόματος από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. όσο και στις περιπτώσεις ατομικού ελέγχου των συνταξιούχων από το αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
Δεδομένου ότι το εισοδηματικό κριτήριο που περιορίζει στα 850,00 € το ποσό της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης ή τουαθροίσματος των καταβαλλόμενων συντάξεων ελέγχεται κατά το μήνα ανάρτησης του εγγράφου της Γ.Γ.Κ.Α. περί χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ στη Διαύγεια, δηλαδή αφορά τη σύνταξη του μήνα που προπληρώνεται κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, ο έλεγχος αυτός για το έτος 2015 θα γίνει στη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που θα καταστούν συνταξιούχοι από την 1/2/2015 και μετά, το ανωτέρω κριτήριο θα εξεταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.
Το Ε.Κ.Α.Σ. και για το έτος 2015 χορηγείται ανεξαρτήτως ηλικίας και αιτίας συνταξιοδότησης στους συνταξιούχους από το μήνα που φέρουν ποσοστό αναπηρίαςτουλάχιστον 80% και για όσους μήνες ισχύει το ίδιο ποσοστό.
Για το λόγο αυτό, για την κατηγορία των συνταξιούχων που φέρουν ποσοστό αναπηρίας80% και άνω, ενώ δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη ταύτιση των στοιχείων που διαθέτει στο αρχείο της η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το αρχείο ΚΕ.Π.Α., ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, έχει αποσταλεί αρχείο από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., στο οποίο εμφανίζονται οι περιπτώσεις των ανωτέρω συνταξιούχων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για το ποσοστό αναπηρίας τους – 80% και άνω – από τα ΚΕ.Π.Α., καθώς και για το σχετικό χρονικό διάστημα που η αναπηρία τους αφορά το τρέχον έτος.
Παράλληλα, έχει ζητηθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να προβαίνει σε μηνιαίο έλεγχο σχετικά με την πιθανή επαναχορήγηση του επιδόματος από την πρώτη του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και ανεξαρτήτως ύπαρξης του ανωτέρω ποσοστού αναπηρίας, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε κάποιο μήνα, εντός του τρέχοντος έτους, λόγω μη συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
Επισημαίνεται, προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι ισχύουν αθροιστικά όλα τα οικονομικά κριτήρια και στην κατηγορία των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Ως γνωστόν, ο ατομικός έλεγχος των συνταξιούχων που ανήκουν στις περιπτώσεις διακοπής με κωδικούς 01-19, θα πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίες Πληρωμής Συντάξεων λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα διαθέσει σχετικό αρχείο στις υπηρεσίες σας.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης τα δελτία μεταβολών των συνταξιούχων ώστε να οριστικοποιηθεί εγκαίρως το αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος και να χορηγηθούν στους δικαιούχους τυχόν διαφορές ποσών ΕΚΑΣ λόγω αλλαγής κλίμακας, αναδρομικά από 1/1/2015.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις εγκυκλίους 33/2013, 38/2014και στα Σ48/119/20.11.2013 και Σ48/68/15.9.2014 Γενικά Έγγραφα, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, ως προς τα ποσά που χορηγούνται και αυτά που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων (ενότητες Α έως Ε). Επίσης, υπενθυμίζονται οι οδηγίες της παρ. 3 του Γενικού Εγγράφου Σ48/119/20.11.2013 (περ. α’ έως ι’).
Διευκρινίζουμε ότι για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2015, ελέγχονται τα εισοδήματα που απεικονίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Οικονομικού Έτους 2014.
Επίσης, διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά τον έλεγχο των εισοδημάτων που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό, σε μονίμους κατοίκους εξωτερικού, η σχετική αναφορά της παρ. Ζ του Γ.Ε. Σ48/68/15.9.2014 για αναζήτηση βεβαίωσης της αντίστοιχης με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας, δημόσιας αρχής του ξένου κράτους σχετικά με τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, δεν ισχύει για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, επειδή, από 1/1/2011 και μετά δεν χορηγείται το επίδομα σε μονίμους κατοίκους εξωτερικού.
Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία για αναζήτηση βεβαίωσης ξένου φορέα για συντάξεις που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό σε μονίμους κατοίκους Ελλάδας. β) Εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία περί αναζήτησης των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 μέχρι την ημερομηνία νόμιμης διακοπής του, σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 €. Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Τέλος, με αφορμή τη διαπίστωση ότι σε μεγάλο πλήθος συνταξιούχων δεν ήταν δυνατός ο μηχανογραφικός έλεγχος για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., λόγω ελλιπών στοιχείων, σας επισημαίνουμε – για μία ακόμη φορά – ότι όσο δεν τακτοποιούνται οριστικά αυτές οι περιπτώσεις, οι μεν υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων θα επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρτο εργασίας, οι δε συνταξιούχοι θα ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα.
Οι Διευθυντές θα μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Πληρωμών ΣυντάξεωνΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *