Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων

Oλοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου

EIAS Certified Specialist in Loss Assessment and Claims Adjustment

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι επαγγελματικές ιδιότητες των Πραγματογνωμόνων, των Εκτιμητών και των Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου είναι πολύ σημαντικές και θεωρούνται στρατηγικής σημασίας στην οργανωτική δομή των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, αφού επηρεάζουν τόσο την «εικόνα» τους όσο και το αποτέλεσμά τους. Η ευθυκρισία, η ευελιξία, η τεχνική επάρκεια και η συστηματική θεώρηση των θεμάτων, αποτελούν κύρια συστατικά στοιχεία των προαναφερόμενων επαγγελματικών ιδιοτήτων και όσο περισσότερο χαρακτηρίζουν τους Πραγματογνώμονες, τους Εκτιμητές και τους Διακανονιστές Ζημιών Αυτοκινήτου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο περισσότερο θετικά επιδρούν στην «εικόνα» και στο αποτέλεσμα των Εταιρειών που εκπροσωπούν.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, το οποίο τελεί υπό την ευγενική αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων και προσφέρει σύγχρονες εφαρμοσμένες και επιστημονικές αρχές εξειδίκευσης στην Πραγματογνωμοσύνη, στην Εκτίμηση και στο Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο εκπαιδευτικό του κοινό.

Το Πρόγραμμα οδηγεί τους αποφοίτους του στην Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Loss Assessment and Claims Adjustment, η οποία αναγνωρίζεται ευρύτατα μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας και ενισχύει πολύ τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των Σπουδαστών του Προγράμματος, ενώ εγγυάται την εργασιακή επάρκεια των αποφοίτων του και την άρτια λειτουργικότητά τους.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’, Ασφαλιστικά Θέματα  

1η Θεματική Ενότητα

• Η νομοθεσία ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου  

• Οι συμπληρωματικές καλύψεις

• Οι περιορισμοί της ευθύνης του Ε.Κ. σύμφωνα με τον ν. 4092/2012

• Επανεισπράξεις Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτου

• Η ασφαλιστική απάτη στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

• Οι διατυπώσεις απόκτησης της  ιδιότητας του Πραγματογνώμονα

• Οι ευθύνες του Πραγματογνώμονα

• Η αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης

• Πράσινη Κάρτα

2η Θεματική Ενότητα  

• Βασικές Αρχές κλάδου Αυτοκινήτου

• Κανόνες σωστής Ασφαλιστικής Κάλυψης

• Τρόποι λειτουργίας Ασφαλιστικής Κάλυψης

• Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Πραγματογνώμονα

• Ικανότητα διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης

• Πραγματογνωμοσύνη από την πλευρά του Underwriter

• Επικοινωνία κατά τη διαπραγμάτευση

• Φιλικός Διακανονισμός

• Διαχείριση και διακανονισμός φακέλου Ζημιάς

• Προκύπτοντα προβλήματα και μεθοδολογία επίλυσης

ΜΕΡΟΣ Β’, Τεχνικά Θέματα  

• Ο ρόλος του Πραγματογνώμονα

• Βασικές αρχές επισκευής (φανοποιΐας – βαφής)

• Εκτίμηση ζημίας

• Προ-ασφαλιστικός έλεγχος

• Επιστημονική αποκάλυψη απάτης

• δική ασφάλεια

• Κανονισμός ADR

• Μέθη και τοξικές ουσίες στην οδήγηση

• Δοκιμές σύγκρουσης (Crash Tests)

• Επιστημονική διερεύνηση του ατυχήματος

• Φωτεινή σηματοδότηση, Κόμβοι

• Ταχογράφος οχημάτων

• Ψηφιακή αναπαράσταση ατυχήματος

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Διοικητικά Στελέχη του ευρύτερου Κλάδου Αυτοκινήτου των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους στην Πραγματογνωμοσύνη, την Εκτίμηση και τον Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, προς όφελος της επαγγελματικής κατάρτισής τους και της σταδιοδρομίας τους.

β) Πραγματογνώμονες, Διοικητικά Στελέχη Underwriting και  Στελέχη Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν την επαγγελματική τεχνογνωσία τους, να την επικαιροποιήσουν περαιτέρω και να την εξειδικεύσουν, ενισχύοντας έτσι ακόμη πιο πολύ την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

γ) Στελέχη Εταιρειών Οδικής Βοήθειας, τόσο του Διοικητικού Συστήματος, όσο και του Συστήματος Οδηγών, Μηχανικούς Αυτοκινήτων και Τεχνικούς ή στελέχη οργανωμένων Συνεργείων Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους επάρκεια, τεχνική και ευρύτερη.  

δ) Ενδιαφερομένους να απασχοληθούν στην Πραγματογνωμοσύνη, στην Εκτίμηση και στον Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο των εμφανιζόμενων αναπτυξιακών προοπτικών των εν λόγω επαγγελματικών ιδιοτήτων.

ε) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και επιθυμούν να διευρύνουν τις παραστάσεις τους και να εξειδικευτούν περαιτέρω στις διαστάσεις αυτές του ενδιαφέροντός τους.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονης, άρτιας, εφαρμοσμένης, επιστημονικής και συστηματικής επαγγελματικής τεχνογνωσίας Πραγματογνωμοσύνης, Εκτίμησης και Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου σε στελέχη που ήδη ασκούν σχετικά εργασιακά καθήκοντα και επιθυμούν να προάγουν την απόδοση της εργασίας τους ακόμη πιο πολύ. Επίσης, το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει αυτήν την επαγγελματική τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας και σε Στελέχη του ευρύτερου Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, του Κλάδου Αυτοκινήτου και των ενδιαφερομένων να απασχοληθούν στους τομείς Πραγματογνωμοσύνης, Εκτίμησης και Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, με προφανή οφέλη στην επαγγελματική προοπτική, στην ευελιξία απασχόλησης και στην απόδοση της εργασίας τους.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT and CLAIMS ADJUSTMENT

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Loss Assessment and Claims Adjustment, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του Προγράμματος

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας, ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους, εξειδίκευσής τους στο θεματικό αντικείμενο και διαμόρφωσης ανταγωνιστικών όρων περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξής τους.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι άριστα καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι στα θεματικά αντικείμενα ευθύνης τους. Διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, πολυετή εφαρμοσμένη εμπειρία και διδακτική αριστεία επί τη βάσει των αξιολογικών κριτηρίων ISO 9001 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Αναλυτικά, στο Πρόγραμμα διδάσκουν:

Η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με πολυετή εμπειρία επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του Ε.Ι.Α.Σ. στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Ο κος Πέτρος Κωνσταντινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων (Τ.Ε.Ε. και ADR), Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής Βλαβών και Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVU Greece (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας και Ανάλυσης Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Αυτοκινήτου.

Ο κος Απόστολος Τζιώλης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. Η εμπειρία του κου Τζιώλη είναι μεγάλη, σημαντική και πολυετής, καθώς εξελίσσεται διαχρονικά, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης του συνολικού φάσματος του Τομέως Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €300

• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €330

• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €150

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *