Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Ακαδημαϊκή συνεργασία Ε.I.A.Σ. και του Πανεπιστημίου Πειραιώς Υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT

Η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνογνωσία Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, ικανή να εγγυηθεί τους πιο καινοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους ανάδειξης του πελατοκεντρικού προσανατολισμού των πωλήσεων, των αναγκών, των προσδοκιών και των συμφερόντων των πελατών μας, καθώς και τους καταλληλότερους τρόπους άρτιας και ωφέλιμης ικανοποίησής τους.

Η εν λόγω ακαδημαϊκή συνεργασία κομίζει σύγχρονα «εφόδια» Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία και πρωτίστως, στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές Need Analysis, Insurance Advice και Financial Planning.

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, συνολικής διάρκειας σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, εστιάζει το ενδιαφέρον του στη συμβουλευτική διάσταση των πωλήσεων και στην πελατοκεντρική αντίληψη που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του Ασφαλιστικού Συμβούλου και του Financial Planner, καθ’ όλα τα μέρη της σχέσης και της συνεργασίας του με το πελατειακό του κοινό.  Έτσι, έμφαση δίδεται στην ανάγκη διαρκούς εξυπηρέτησης του πελάτη, σωστής αξιολόγησης των ασφαλιστικών αναγκών του και τεκμηριωμένης συγκρότησης των προτεινόμενων ως κατάλληλων ασφαλιστικών λύσεων.

Η ουσιαστική ενασχόληση με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη, η αναλυτικότητα, η επεξηγηματικότητα, η σαφήνεια και η αντικειμενικά τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, αποτελούν διευκολυντικά στοιχεία επαγγελματικής προόδου του ασφαλιστικού συμβούλου και, πρωτίστως, στοιχεία που πρέπει να διέπουν τη σχέση του Financial Planner με το πελατειακό του κοινό, διαρκώς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων αναλύει τις προαναφερόμενες αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και τις επιδράσεις τους στα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων, ενώ προτείνει τεκμηριωμένους και εμπεριστατωμένους τρόπους αποτελεσματικής και «αειφόρας» ανάπτυξης των εργασιών τους, αλλά και τρόπους ανάπτυξης των ποιοτικών δεικτών της εργασίας τους, της διατηρησιμότητας, της ανανεωσιμότητας  και της ολιστικής εμβέλειάς της.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής:

α. Το Νέο Περιβάλλον των Πωλήσεων

• Οι Θεσμοί και το Νομοθετικό Πλαίσιο

• Η Οικονομία και οι Κοινωνικές Αναστρωματώσεις

• Οι Νέες Τεχνολογίες

• Η Νέα Αγοραστική Συμπεριφορά και οι Σύγχρονες Ασφαλιστικές Τάσεις

β. Το Μοντέλο Financial Planning ως Θεμελιώδης Αρχή των Συμβουλευτικών Πωλήσεων

γ. Οι Παράγοντες Ευημερίας του Ανθρώπου

• Ασφαλιστικός Προγραμματισμός Ζωής και Υγείας

• Αποταμιευτικός και Επενδυτικός Προγραμματισμός

• Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός

• Περιουσιακός Προγραμματισμός

• Φορολογικός Προγραμματισμός

δ.  Ψυχολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και της Επικοινωνίας

ε. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Ψυχολογία της Αποταμίευσης, της Ασφάλισης και της Επένδυσης

στ. Ψυχολογία της Συμβουλευτικής και Ανάπτυξη Συμβουλευτικών Πωλήσεων

• Φιλοσοφία

• Στάδια

• Εφαρμοσμένες Τεχνικές

• Άριστες Εργασιακές Συνήθειες

ζ. Συγκρότηση Business Plan και Εφαρμογή Μοντέλου Financial Planning

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Διευθυντές Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων και Account Managers), που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες του Μοντέλου Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, ώστε να οδηγήσουν τα Δίκτυα Πωλήσεων Ευθύνης τους από το προηγούμενο προϊοντικό και συμβολαιοκεντρικό μοντέλο πωλήσεων, στο πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

• Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, ….), που επίσης επιθυμούν να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον των συνεργατών τους, από τις προηγούμενες συνήθειες και πρακτικές εργασίας τους, στο νέο και εξαιρετικά αποδοτικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής, Financial Planners, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να «εισέλθουν» συντεταγμένα και αποτελεσματικά στη νέα εποχή των πωλήσεων, όπου ο σύγχρονος πελάτης της διαδικτυακής πληροφορίας και των Social Media, είναι άριστα ενημερωμένος και απαιτεί να συνεργάζεται με άριστους τεχνογνώστες και επιστημονικά καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και Financial Planners.

• Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών και Bancassurance που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.

• Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να προάγουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους τομείς Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εισηγητές

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κος Nίκος Φίλιππας, Οικονομολόγος,  Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και διατελέσας Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θεματικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και υψηλή εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή στις Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, στους Θεσμικούς Επενδυτές, στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κυρίως τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισμών, ενώ διαθέτει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις, ως εκ της συμμετοχής του σε παγκόσμια Φόρα χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα, επί  προσθέτως του κου Νίκου Φίλιππα, είναι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, Τεχνογνώστες και Εμπειρογνώμονες της ασφαλιστικής αγοράς, ειδικότερα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως ακολούθως:

• ο Δρ. Χρήστος Αβδούλας, Οικονομολόγος, Μεταδιδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εμφανίζει σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο στους Τομείς Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, Επενδύσεων και Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, ενώ διδάσκει τα εν λόγω θεματικά αντικείμενα σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων.

• ο κος Νίκος Βαγιακάκος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Coaching και Mentoring, με ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και διεθνή εμπειρία στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ολλανδία.

• ο κος Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους Τομείς  Επικοινωνίας και Διοίκησης, τέως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Marketing και Επικοινωνίας του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα, ο κος Λευθεριώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E., ενώ επιδεικνύει συστηματική, ερευνητική και συγγραφική ενασχόληση σε θέματα συμπεριφορικής ψυχολογίας, στάσεων και επικοινωνίας.

Τίτλοι Σπουδών και αναγνωρισιμότητα

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Σπουδών  Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων (Certificate of Study in Financial Planning and Insurance Advice), του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.  Επίσης, θα λάβουν την Πιστοποίηση European Insurance Intermediary (SQF 3) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT, μετά από επιτυχή ανταπόκρισή τους στις εξεταστικές απαιτήσεις της. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ινστιτούτο θα διευκολύνει δια της παροχής ειδικού προγράμματος e-learning. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα εμφανίζονται εσαεί στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου και της EFICERT.

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων έχει διάρκεια σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, και θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ., κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 15.00–18.20, από τη Δευτέρα, 20 Μαΐου έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου, ενώ ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να το παρακολουθήσουν σε περιβάλλον webinar.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

•εξατομικευμένες συμμετοχές: €680

•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €560 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

•εξατομικευμένες συμμετοχές: €800

•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €680 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY €340

Εξέταστρα & Πιστοποίηση EFICERT: €80

Οι αιτήσεις εγγραφής στο πρόγραμμα, θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *