Πως θα λειτουργεί το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» πιστοποίησης των συνταξιούχων ασφαλισμένων


Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας από 1-1-2013 τίθεται σε λειτουργία το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ». Στόχος του «ΑΡΙΑΔΝΗ» είναι η οριστική αντιμετώπιση μιας σειράς παραβατικών συμπεριφορών στη λήψη παροχών κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεων) και άλλων κοινωνικών μεταβιβάσεων.

Κεντρικό σημείο του νέου συστήματος αποτελεί η ανάθεση στους συμβολαιογράφους της χώρας, της υπηρεσίας πιστοποίησης και ηλεκτρονικής καταχώρισης δεδομένων πραγματικών και νομικών γεγονότων της προσωπικής κατάστασης των πολιτών, που αφορούν γάμους, σύμφωνα συμβίωσης, διαζύγια και θανάτους.
Η επιλογή του συμβολαιογράφου ως κεντρικού ρόλου έγινε λαμβάνοντας υπόψη:
Το γεγονός ότι οι συμβολαιογράφοι έχουν παρουσία σε όλες τις έδρες των ειρηνοδικείων και αποτελούν το μεγαλύτερο δίκτυο πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 3.000 σημεία σε όλη την επικράτεια και κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών
Το γεγονός ότι ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με βασικά καθήκοντά την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Λόγω αυτού του ρόλου διαθέτει την «στρογγυλή» σφραγίδα του κράτους και τα έγγραφα που συντάσσει είναι δημόσια έγγραφα και αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων για όλα, όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά. Ελέγχεται για τη νόμιμη και επιμελή άσκηση των καθηκόντων του από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα.
Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, ο Συμβολαιογράφος θα ταυτοποιεί τα προσωπικά στοιχεία και θα ενημερώνει ειδική web εφαρμογή της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, με τα απαραίτητα δεδομένα για κάθε μια από τις περιπτώσεις αλλαγής δημογραφικής ή οικογενειακής κατάστασης. Τα δεδομένα αυτά θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και φορείς, στην ΗΔΙΚΑ, στον ΟΑΕΔ, στον ΕΟΠΥΥ καθώς και στο Υπουργείο Οικονομικών (ΓΓΠΣ). Σε κάθε ασφαλιστικό φορέα η υπηρεσιακή δομή στην οποία υπάγεται το μητρώο των ασφαλισμένων ή δικαιούχων αναβαθμίζεται σε υπηρεσία Μητρώου και διαπίστωσης ληξιαρχικών μεταβολών ασφαλισμένων.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες κατά την διαχείριση των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πολίτη ή των κληρονόμων του.
Η καταβαλλόμενη στον συμβολαιογράφο δαπάνη στην περίπτωση γνωστοποίησης θανάτου καλύπτεται πλήρως από τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Άλλωστε σε μια εκτίμηση με βάση τον μ.ο. θανάτων στην χώρα μας η συνολική επιβάρυνση δεν θα ξεπερνά τα 4.500.000 Ευρώ από τα οποία 500.000 Ευρώ επιστρέφουν με την μορφή τελών και χαρτοσήμου στο κράτος και 1.000.000 Ευρώ με την μορφή φόρου απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο ποσό είναι εξαιρετικά μικρό μπροστά στο τεράστιο δημοσιονομικό και κοινωνικό όφελος.
Μόνο στην περίπτωση γνωστοποίησης γάμου και διαζυγίου βαρύνει τους δηλούντες η δαπάνη συμβολαιογράφου.
Στις περιπτώσεις των συμφώνων συμβίωσης δεν θα υπάρχει δαπάνη συμβολαιογράφου.
Με βάση τα δεδομένα του «Αριάδνη» ενεργοποιούνται μια σειρά ενεργειών πρόληψης της παραβατικότητας. Ειδικότερα, με την γνωστοποίηση του θανάτου:
Αναστέλλεται αμέσως η καταβολή από τον ή τους ασφαλιστικούς φορείς συνταξιοδοτικών και λοιπών παροχών και επιδομάτων.
Αποκλείεται η είσπραξη των παροχών αυτών από μη δικαιούμενα πρόσωπα.
Ακυρώνεται η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιάριων του θανόντος αποκλειόμενης της χρήσης τους από άλλους και αποτρέπεται σημαντική οικονομική ζημία στον ΕΟΠΥΥ.
Οι ΔΟΥ πληροφορούνται άμεσα το συμβάν και θα αξιολογούν τα νέα δεδομένα σε φορολογικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο περιουσιολογίου.
Αντίστοιχα, με την γνωστοποίηση του γάμου (ή της υπογραφής του συμφώνου συμβίωσης):
Διακόπτεται η ασφαλιστική παροχή σε φερόμενα ως προστατευόμενα μέλη, που όμως μετά το γάμο τους έχασαν την ιδιότητα αυτή.
Διακόπτεται η παροχή βοηθημάτων σε μη δικαιούμενα πλέον πρόσωπα π.χ. άγαμες θυγατέρες
Διακόπτονται παροχές χηρείας μετά την τέλεση του νέου γάμου.
Τέλος με την γνωστοποίηση του διαζυγίου:
Διακόπτεται η ασφαλιστική κάλυψη σε μη προστατευόμενα μέλη
Διακόπτεται η καταβολή επιδομάτων οικογενειακών κλπ, και καταβάλλονται πλέον μόνο στον δικαιούμενο σύζυγο (που έχει την επιμέλεια των τέκνων).

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *