Πότε ,πως και τι σύνταξη θα πάρετε από τον ΕΦΚΑ. Ερωτήσεις και απαντήσεις που πρέπει να ξέρει κάθε ασφαλισμένος

Τι πρέπει να κάνει όποιος θέλει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης;
Πολύ σύντομα, η αίτηση συνταξιοδότησης θα υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά για όλους τους ασφαλισμένους. Γρήγορα και απλά. Σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα -διαθέσιμη εδώ ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι φορείς ασφάλισης. Στη συνέχεια, ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης. Μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία, τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις.
Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε ΚΕΠ, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα.

Θέλω να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης. Πού θα την υποβάλλω;
Μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΕΦΚΑ, δηλ. σε οποιοδήποτε φορέα που έχει ενταχθεί στον ενιαίο φορέα, και θα διαβιβαστεί στις υπηρεσίες του αρμόδιου φορέα. Προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση είναι σκόπιμο να την καταθέσετε στην υπηρεσία συντάξεων του φορέα που είστε ασφαλισμένος (στην περίπτωση των μισθωτών αρμόδιο είναι το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες το υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας).

Μπορώ να υποβάλλω την αίτηση ηλεκτρονικά;
Ναι, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet.

Πότε πρέπει να καταθέσω τα δικαιολογητικά;
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και στο αποδεικτικό παραλαβής ως ελλείποντα, το συντομότερο. Οι μισθωτοί στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας και οι αυτοαπασχολούμενοι στο υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης;
Κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση, π.χ. διαδοχική ασφάλιση, χρόνος σε χώρα της Ε.Ε. ή σε χώρα με Διμερή Σύμβαση και ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας που υπάρχει στην αίτηση αυτή.

‘Εχει αλλάξει κάτι ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με το νέο ασφαλιστικό;
Ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Αύγουστο του 2015 και μετά. Για ειδικές πληροφορίες θα πρέπει να αποταθείτε στο φορέα που ασφαλίζεστε.
Για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία, αλλά προβλέπεται στο μέλλον να καθοριστούν νέοι ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.
Για τις συντάξεις λόγω θανάτου, από 13/05/2016 και μετά έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης στα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου και συνταξιούχου, στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης και σε διαζευγμένους. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αναρτήσει στη Διαύγεια εγκύκλιο με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ).
Σύντομα ο ΕΦΚΑ θα γνωστοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο στις υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους του.

Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;
Ναι, εκτός αν έχετε δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί ή εάν δεν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις του Ν.4387/2016 που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα συμπληρώσετε προκειμένου να σας χορηγηθεί.

Ποιο είναι το ποσό της προσωρινής που δικαιούμαι;
Η προσωρινή σύνταξη κυμαίνεται από 384,00 € έως 768,00 € και μειώνεται αν η σύνταξη που θα χορηγηθεί είναι μειωμένη λόγω ορίου ηλικίας.

Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;
Εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, πλην των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που εκδίδεται άμεσα μετά την οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ.

Τι αλλάζει στο ποσό της σύνταξης με το νέο νόμο;
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που η έναρξη είναι από 13/05/2016 και μετά αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης και χορηγείται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.
Σχετικές λεπτομέρειες στην 24/2017 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Εχω πάρει σύνταξη από το 2014. Θα αλλάξει το ποσό της σύνταξής μου με το νέο νόμο;
Όλες οι συντάξεις που καταβάλλονται ή εκκρεμεί η χορήγησή τους με βάση αίτηση που κατατέθηκε έως 12/05/2016 θα επανυπολογιστούν, ώστε να γίνει διαχωρισμός του ποσού σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.

‘Εχω 8 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ μόνο. Δικαιούμαι εθνική και ανταποδοτική σύνταξη;
Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη εφόσον έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (67 ετών και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης) και όχι απλά επειδή είναι ασφαλισμένοι για κάποιο χρόνο.

Για όλες τις κατηγορίες σύνταξης χορηγείται ποσό εθνικής σύνταξης;
Ναι. Γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

Μπορώ να πάρω δεύτερη σύνταξη;
Θα διευκρινιστεί σύντομα από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ποιο είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης;
Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384,00 € (τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος).

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται για τους εξής λόγους:
α) 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 €,
β) 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής και
γ) στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ’ ανώτατο 30%) ή μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εξαιρούνται όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία.

Δικαιούμαι κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος;
Γενικά δεν υπάρχουν πλέον κατώτατα όρια ποσού σύνταξης λόγω γήρατος. Μόνο στις συντάξεις που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου το ποσό της σύνταξης, εθνικής και ανταποδοτικής, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 768,00 €.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης;
Υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά και ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.

Δεν έχω χρόνο ασφάλισης ή έχω λίγο χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά. Πώς υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη;
Θα διευκρινιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ποιες είναι οι συντάξιμες αποδοχές;
Είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών ή του εισοδήματος του ασφαλισμένου για τα οποία καταβλήθηκαν εισφορές κλάδου σύνταξης από 01/01/2002 μέχρι και την παραμονή της αίτησης συνταξιοδότησης διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης της ίδιας περιόδου.

Θα συνταξιοδοτηθώ λόγω γήρατος ως τυφλός. Πώς θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη;
Θα υπολογιστεί σύμφωνα με το γενικό κανόνα (βλ. ερωτ. 18) αλλά το ποσοστό αναπλήρωσης θα αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος).

Πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης;
Όταν συμπληρώσετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ο επανυπολογισμός των Συντάξεων ποιους συν/χους αφορά;
Όλους αυτούς στους οποίους καταβαλλόταν σύνταξη στις 12.5.16 αλλά και αυτούς , για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία αυτή, όταν όμως θα εκδοθεί, η έναρξη της συνταξιοδότησης θα είναι πριν την 13.5.16

Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα εξαιρεθούν;
Ναι, οι συν/χοι της Τράπεζας της Ελλάδας και του ΟΓΑ, για τους οποίους δεν θα γίνει επανυπολογισμος της σύνταξης.

Ο επανυπολογισμός αφορά την Κύρια Σύνταξη ή και την επικουρική;
Αφορά μόνο την κύρια σύνταξη.

Αν το ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό είναι μικρότερο από αυτό που μου καταβαλλόταν μέχρι σήμερα τι ποσό σύνταξης θα μου δοθεί;
Αν το ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο τότε θα σας δοθεί προσωπική διαφορά με το συνυπολογισμό της οποίας το ποσό σύνταξης θα παραμείνει το ίδιο μέχρι τέλος του 2018. Αν όμως από 1.1.2019 δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, δεν θα σας δοθούν αυξήσεις αλλά θα αφαιρούνται από την προσωπική διαφορά.

Αν το ποσό της σύνταξης μετά τον επανυπολογισμό είναι μεγαλύτερο από αυτό που μου καταβάλλεται σήμερα τι θα γίνει;
Το επιπλέον ποσό θα χορηγηθεί με καταβολή του 1/5 κάθε χρόνο και για πέντε χρόνια.

Πηγή :efka.gov.grΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

18 Comments

Γράψτε απάντηση στο Μίνα Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *