Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το επίκαιρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και η επικαιρότητα του περιεχομένου του, καθώς η Χώρα μας γιορτάζει τα διακόσια (200) χρόνια ανεξαρτησίας της και αναμένονται ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον και ανάλογο ρεύμα τουριστών, όπως οι πρόδρομοι τουριστικοί δείκτες και οι προκρατήσεις καταδεικνύουν.   

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Μαρτίου 2021, 16:00 – 19:20

Η τουριστική βιομηχανία στη Χώρα μας, περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που, εν τέλει, συνθέτουν μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.). Στην πραγματικότητα, περίπου 25% του ελληνικού Α.Ε.Π. προέρχεται από έμμεσες και άμεσες τουριστικές δραστηριότητες, πρωτίστως προκύπτουσες από το «ρεύμα» 30 και πλέον εκατομμυρίων τουριστών που ετησίως επισκέπτονται τη Χώρα μας.

Η αναπόφευκτη κάμψη των προαναφερόμενων μεγεθών, κατά το προηγούμενος έτος 2020, θεωρείται πρόσκαιρη και αναστρέψιμη προς αισθητά καλύτερα μεγέθη, ευθύς με την εξομάλυνση των υγειονομικών συνθηκών και την επιστροφή μας στην κανονικότητα, αμέσως κατά τους επόμενους μήνες. 

Έτσι, επί σειρά ετών, ο τουρισμός αποτελεί τον κύριο τροφοδότη της ελληνικής οικονομίας, ενώ με τις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις επαγγελματικής απασχόλησης που προσφέρει, ενισχύει σημαντικά και την κοινωνική ευρυθμία. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακίνητα ενοικίασης βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb, επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στα εκατομμύρια των τουριστών που, σε όλη πια τη διάρκεια του έτους, επισκέπτονται  τον Ελληνικό χώρο, αποτελούν το κύριο μέσο της ποιοτικής προβολής της Χώρας μας στο εξωτερικό. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις όμως απειλούνται από πλειάδα κινδύνων, η επέλευση των οποίων, προξενεί ζημίες η σοβαρότητα των οποίων μπορεί να ενταθεί δραματικά, αν αναλογιστεί κανείς την εποχικότητα της λειτουργίας πολλών από αυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση αποτελεί αναγκαιότητα και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τόσο των ίδιων των επιχειρηματιών του τουρισμού, όσο και των ασφαλιστικών εταιρειών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Επειδή μια ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εστίασης, αλλά επεκτείνεται σε τομείς διασκέδασης, φροντίδας, άθλησης και εκπαίδευσης, απευθυνόμενη σε μεγάλο πλήθος πελατών με την υποστήριξη σημαντικού αριθμού εργαζομένων, τα ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες της επιχείρησης είναι σύνθετα, εξειδικευμένα και περιλαμβάνουν σχεδόν όλο το εύρος των Ασφαλιστικών Κλάδων.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιλαμβάνονται όλων αυτών των ασφαλιστικών ενδιαφερόντων και έχουν ως εξής:

α. Το μέγεθος, οι τάσεις, οι εξελίξεις και οι προοπτικές της Αγοράς

·       Αριθμητική Παρουσίαση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

·       Τρέχουσες επενδύσεις και μελλοντικές προβλέψεις

·       Το τουριστικό «ρεύμα» και η επίδρασή του στην οικονομία

·       Ασφαλιστικοί κίνδυνοι και ασφαλιστέα ύλη

β. Γενική Παρουσίαση των Προϊόντων Ασφάλισης Ξενοδοχείων

·       Κατηγοριοποίηση των Κινδύνων

·       Διαδικασία ανάληψης Κινδύνων

·       Εκτίμηση βασικών Κινδύνων

·       Ασφαλιστικές λύσεις και παρεχόμενες καλύψεις 

γ. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Κλάδου Περιουσίας και Απώλειας Κερδών

·       Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου

·       Έκταση Καλύψεων

·       Μέτρα προστασίας

·       Προϋποθέσεις

·       Απαλλαγές

·       Εξαιρέσεις

δ. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Κλάδου Αστικής Ευθύνης

·       Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου

·       Έκταση κάλυψης

·       Προϋποθέσεις και Μέτρα Προστασίας

·       Απαλλαγές

·       Εξαιρέσεις

ε. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Λοιπών Κλάδων

·       Χρηματικές απώλειες

·       Προσωπικά ατυχήματα

στ. Προϊόντα και Τεχνικές Ασφάλισης Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb και λοιπές επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος)

·       Ειδικοί κίνδυνοι

·       Τεχνική αξιολόγησης και ασφάλισης ειδικών κινδύνων

·       Πλαίσιο καλύψεων

·       Πρωτόκολλα διαδικασιών

ζ. Αποζημιωτική Πολιτική και Ανάλυση Περιπτώσεων Αποζημιώσεων

·       Παρουσίαση ζημιογόνων γεγονότων

·       Η διαδικασία αποζημίωσης

·       Case studies

η. Ανάπτυξη Πωλήσεων και Προσέγγιση Πελατών

·       Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης

·       Τα νομικά επιχειρήματα

·       Οφέλη και πλεονεκτήματα ασφάλισης

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις Ασφαλίσεις Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

β. Στελέχη των Τομέων Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, καθώς και Operations, Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, που είτε επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και των Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ώστε να πολλαπλασιάσουν το πελατολόγιό τους και να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο εργασιών τους.

δ. Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων,Marketing και Product Development, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη αρτιότερα σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους. 

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους, έναντι των κινδύνων που τις απειλούν.
στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οπότε είναι καλό να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, εξασφαλίζοντας την προστασία των χρηματοδοτικών πόρων τους.

ζ. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις της ασφάλισης των Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

    Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής Δικτύου Συνεταιρισμών και Ιδιωτών της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ. Ο κος Γκόργκας είναι Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 2000, ως Underwriter του Ομίλου INTERAMERICAN και, ακολούθως, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός, ενώ μεταξύ των ετών 2008 και 2019 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος της Ασφαλιστικής Εταιρείας PRIME Insurance, επι κεφαλής των Τομέων Underwriting, Αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και Αντασφαλίσεων της Εταιρείας. Έχει μετεκπαιδευθεί στους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς Swiss Re, Scor Re και Eurapco, είναι απόφοιτος, αλλά και Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ διδάσκει σε εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλαδικού ενδιαφέροντος των Διοικητικών Στελεχών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Ο κος Γκόργκας είναι  μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *