Στην “ΟΡΙΖΩΝ 1964” μεταβιβάζεται το χαρτοφυλάκιο της “ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε”

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναρτηθεί η παρακάτω ανακοίνωση :

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «ΟΡΙΖΩΝ 1964. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΟΡΙΖΩΝ 1964 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ»

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται κοινή ανακοίνωση των ανωνύμων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την επωνυμία  «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και «ΟΡΙΖΩΝ 1964 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» προς την «ΟΡΙΖΩΝ 1964 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ», συνεπεία μερικής διάσπασης της πρώτης με εισφορά και μεταβίβαση στην δεύτερη τμήματος της δραστηριότητάς της.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής: 

Α N Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (εφεξής «ΟΡΙΖΩΝ»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αμαλίας αρ. 26Α , Τ.Κ. 10557, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 258601000, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Χρήστο Αχή, που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το από 25.07.2022 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου,

και

η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ 1964 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» (εφεξής «ΟΡΙΖΩΝ 1964»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αμαλίας αρ. 26Α , Τ.Κ. 10557, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165097560000, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Κωνσταντίνο Αχή, που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το από 25.07.2022 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Ν  ότι:

υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος αίτημα έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, αναφορικά με τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κλάδων ζημιών πλην του κλάδου 16 («Διάφορες Χρηματικές Απώλειες») που ασκεί η ΟΡΙΖΩΝ, στην ΟΡΙΖΩΝ 1964.

Η μεταβίβαση θα γίνει στο πλαίσιο μερικής διάσπασης της ΟΡΙΖΩΝ με εισφορά και μεταβίβαση στην ΟΡΙΖΩΝ 1964 τμήματος της δραστηριότητας ασφάλισης κατά ζημιών που ασκεί η ΟΡΙΖΩΝ, το οποίο περιλαμβάνει το ανωτέρω χαρτοφυλάκιο των κινδύνων που ταξινομούνται στους κλάδους ζημιών του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 4364/2016 με εξαίρεση τον κλάδο 16 («Διάφορες χρηματικές απώλειες») και τα συνδεόμενα και συναφή με αυτό περιουσιακά στοιχεία και αποθεματικά. Η μεταβίβαση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ν. 4364/2016, των άρθρων 56 παρ. 2 και επόμενα του ν. 4601/2019, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, του ν. 4548/2018 και λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων. 

Με τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου που θα γίνει με τη μερική διάσπαση, η ΟΡΙΖΩΝ 1964 θα διαδεχθεί την ΟΡΙΖΩΝ σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω ασφαλιστήρια και θα καταστεί διάδικος σε όλες τις εκκρεμείς δίκες που συνδέονται με αυτά λόγω εκ του νόμου καθολικής διαδοχής.  Όλες οι υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις που αφορούν στα μεταβιβαζόμενα ασφαλιστήρια θα διακανονίζονται εφεξής από την ΟΡΙΖΩΝ 1964.

Η μεταβίβαση τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τυχόν ενστάσεις από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και οι λόγοι που τις αιτιολογούν μπορούν να υποβληθούν στη Τράπεζα της Ελλάδος, οδ. Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr, σύμφωνα και με την με αριθ. 435.02/29.07.2022 απόφαση της ΕΠΑΘ, μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 2022. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθ. 28 ν. 4364/2016, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Η παρούσα Ανακοίνωση υπέχει και θέση γνωστοποίησης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προς τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, π.χ. λήπτες της ασφάλισης και άλλους δικαιούχους, της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από την ΟΡΙΖΩΝ, στην ΟΡΙΖΩΝ 1964. Από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης, η ΟΡΙΖΩΝ θα παύσει να τηρεί τα αρχεία των μεταβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων και η ΟΡΙΖΩΝ 1964 θα καταστεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών για τους σκοπούς της διαχείρισης του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Όλα τα δικαιώματα των υποκειμένων σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Αθήνα, 01.08.2022

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΟΡΙΖΩΝ 1964 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ
Χρήστος ΑχήςΕντεταλμένος Σύμβουλος ΔιοίκησηςΚωνσταντίνος ΑχήςΕξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *