Στο μείον 11% η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο εξάμηνο του 2013

Μειωμένη κατά 11% είναι η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιριών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ,με τον κλάδο ζωής να παρουσιάζει την μεγαλύτερη πτώση ( -17,6% ) έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012 και τον κλάδο ζημιών με μονοψήφιες απώλειες ( -5,8% )
Ειδικά για τον κλάδο ζωής η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στα συμβόλαια Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις (-49,1%), στις ασφάλειες ζωής ή απώλειες είναι μονοψήφιες( -6,6%) .Ενώ ο κλάδος Υγείας παρουσιάζει αύξηση με διψήφιο ποσοστό ( +17,6%)
Αναλυτικά:
Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2013. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012.
Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,8%) και 48 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,3%).
Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω 61 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες δηλώσεις του 2012 των ιδίων επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμηνο εκάστου έτους, προκύπτουν τα παρακάτω:
Παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €) Εξάμηνο 2013
Ασφαλίσεις Ζωής 808,50 Εξάμηνο 2013 980,78€ ( -17,6% )Εξάμηνο 2012 Μεταβολή
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.168,12 Εξάμηνο 2013 1.239,49 ( -5,8% ) Εξάμηνο 2012 Μεταβολή
Αστική ευθύνη οχημάτων 567,21 Εξάμηνο 2013 615,96 (-7,9% ) Εξάμηνο 2012 Μεταβολή
Λοιποί κλάδοι ζημιών 600,91 Εξάμηνο 2013 623,53 (-3,6%) Εξάμηνο 2012 Μεταβολή
Σύνολο 1.976,62 Εξάμηνο 2013 2.220,27 (-11,0% ) Εξάμηνο 2012 Μεταβολή
Η παραγωγή ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου του 2013 για τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών που συμμετείχαν στην έρευνα και η σύγκρισή της με την αντίστοιχη παραγωγή του 2012 παρουσιάζεται παρακάτω
Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης κατά Ζημιών (εκατ. €)
Χερσαία οχήματα 124.078.244,03 Εξάμηνο 2013 138.200.684,19 Εξάμηνο 2012 Μεταβολή -10,2%
Μεταφερόμενα εμπορεύματα 11.599.509,02 Εξάμηνο 2013 12.857.623,29 Εξάμηνο 2012 Μεταβολή -9,8%
Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 202.725.272,79 Εξάμηνο 2013 198.930.905,23 Εξάμηνο 2012 Μεταβολή +1,9%
Λοιπές ζημίες αγαθών 72.753.491,39 Εξάμηνο 2013 75.395.377,4 Εξάμηνο 2012 Μεταβολή 9 -3,5%
Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 567.212.738,22 Εξάμηνο 2013 615.961.653,3 Εξάμηνο 2012 Μεταβολή -7,9%
Γενική αστική ευθύνη 47.457.386,13 Εξάμηνο 2013 48.171.172,45 Εξάμηνο 2012 Μεταβολή -1,5%
Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης Ζωής (εκατ. €)
I. Ζωής 597.457.158,07 Εξάμηνο 2013 639.848.780,05 Εξάμηνο 2012 Μεταβολή -6,6%
III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 105.779.684,51 Εξάμηνο 2013 207.836.380,42 Εξάμηνο 2012 Μεταβολή -49,1%
Υγείας 36.994.552,28 Εξάμηνο 2013 31.470.383,25 +17,6% Εξάμηνο 2012 Μεταβολή

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *