Συνολική πτώση στο -10,7 %, στο -14% η αστική ευθύνη αυτοκινήτου, στην παραγωγή ασφαλίστρων


Πτωτικά κινηθήκαν μέσα στο 2012, συγκριτικά με το 2011 όλοι οι βασικοί κλάδοι των ασφαλιστικών εταιριών με μεγαλύτερη πτώση να σημειώνουν οι κλάδοι του αυτοκινήτου ,όπου στα Χερσαία οχήματα η πτώση άγγιξε το -22,9% και στην αστική ευθύνη το -14%.
Υπάρχουν όμως και τρείς επιμέρους κλάδοι που παρουσίασαν αύξηση με την μεγαλύτερη να σημειώνεται στο κλάδο Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις που κινήθηκε στο +10% .
Αναλυτικά :
Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδαγια το δωδεκάμηνο του 2012. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωσαν το 96,2% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 99,3%) και 51 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 93,9%).
Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω 62 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες δηλώσεις του 2011 των ιδίων επιχειρήσεων για το δωδεκάμηνο εκάστου έτους, προκύπτουν τα παρακάτω:
Παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €) Δωδεκάμηνο 2012 Δωδεκάμηνο 2011 Μεταβολή
Ασφαλίσεις Ζωής 1.930,52 2.130,35 -9,4%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 2.376,65 2.693,29 -11,8%
Αστική ευθύνη οχημάτων 1.198,74 1.393,98 -14,0%
Λοιποί κλάδοι ζημιών 1.177,91 1.299,31 -9,3%
Σύνολο 4.307,17 4.823,64 -10,7%
Η παραγωγή ασφαλίστρων του δωδεκαμήνου 2012 για τους σημαντικότερους κλάδουςασφάλισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών που συμμετείχαν στην έρευνα και η σύγκρισή της με την αντίστοιχη παραγωγή του 2011 παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.
Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης κατά Ζημιών
€ Δωδεκάμηνο 2012 Δωδεκάμηνο 2011 Μεταβολή
Χερσαία οχήματα 267.660.346,76 342.851.126,81 -21,9%
Μεταφερόμενα εμπορεύματα 23.138.363,57 27.593.253,45 -16,1%
Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 392.369.968,89 419.675.213,73 -6,5%
Λοιπές ζημίες αγαθών 132.882.885,36 120.195.733,67 +10,6%
Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 1.198.736.207,33 1.393.981.094,25 -14,0%
Γενική αστική ευθύνη 79.111.442,53 76.827.133,86 +3,0%
Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης Ζωής
€ Δωδεκάμηνο 2012 Δωδεκάμηνο 2011 Μεταβολή
I. Ζωής 1.171.827.527,35 1.310.601.484,06 -10,6%
III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 410.801.628,00 370.617.875,58 +10,8%





Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *