Επαγγελματικά Ταμεία (ΤΕΑ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Α.Ο.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website: https://etao.gr
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:http://eteapep.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.ΓΕ. – Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:http://www.teage.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:http://teaeeke.opf.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:https://www.teaapl.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. -Ε.Α.Π.Α.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:https://teaeapae.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α Ι.Σ.Θ. Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:http://www.teaisth.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:www.tmea.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑCCENTURE Ν.Π.Ι.Δ. (T.E.A. ACCENTURE Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:http://www.tea-accenture.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ.- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΕΛ.ΤΑ.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:http://www.teaelta.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙCΑΝ Ν.Π.Ι.Δ (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙCΑΝ-Ν.Π.Ι.Δ)
Website:https://www.teainteramerican.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΙJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. J&J/JC-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:http://www.teajj.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:https://teasoel.opf.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website: www.teayet.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Website:http://www.teayfe.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.)
Website:https://www.teaypoik.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΖΙΝΟ Ν.Π.Ι.Δ.
Website:
Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Website:https://eletea.com.gr