Τι είναι η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Mε την ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων, και δη για κάθε Οικονομική Αξίωση Τρίτου και μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, για την οποία πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου (Ζημιογόνος Γεγονός ή Συμβάν) που λαμβάνει χώρα εντός των Γεωγραφικών Ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση (σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 190/2006 τα Γεωγραφικά Όρια της ασφάλισης θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ε.Ο.Χ.),
ii. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης καθώς και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου ή και μέχρι πέντε (5) έτη μετά τη λήξη αυτής (Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας / Δήλωσης Απαιτήσεων) στην περίπτωση οριστικής διακοπής της δραστηριότητας του Ασφαλισμένου και δη σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή οριστικής παύσης του επαγγέλματος αυτού (σημειώνεται ότι δεδομένης της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της εξ αυτού του λόγου υποχρέωσής του για ετήσια ανανέωση της ασφαλιστικής του κάλυψης, η πλειοψηφία των αντασφαλιστών εισηγείται η Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας να ενεργοποιείται μόνο στις περιπτώσεις οριστικής διακοπής της δραστηριότητας του διαμεσολαβητή. Ωστόσο τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης να υιοθετεί όρο Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας που θα παρέχει ευρύτερη κάλυψη μετά από ειδική συμφωνία με τον αντασφαλιστή της ή και χωρίς),
iii. το Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν (εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου) το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία του Τρίτου να έχει λάβει χώρα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης ή, εφόσον έχει συμφωνηθεί αναδρομική ισχύς της κάλυψης, μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης που έχει συμφωνηθεί και μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης (σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Κ3-2923/29.3.2007 Εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης, θα πρέπει η ασφαλιστική σύμβαση να προβλέπει Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης από 15/1/2005.
Ωστόσο επισημαίνεται ότι η εν λόγω ημερομηνία αναδρομικής κάλυψης μπορεί να παρέχεται μόνον σε διαμεσολαβητή που έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας την ημερομηνία αυτή ή σε ημερομηνία προγενέστερη αυτής (ήτοι πριν την 15η/1/2005). Είναι προφανές ότι σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αναδρομική κάλυψη θα παρέχεται από την ημερομηνία αυτή (ήτοι της έναρξης),
iv. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να προέρχεται από την κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1569/1985, του Π.Δ. 190/2006 και τη λοιπή ισχύουσα Νομοθεσία.

Πηγή : ΕΑΕΕΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *