ΤτΕ: Αυξήθηκε κατά 1,1% το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών το γ΄ τρίμηνο 2021

Στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων –γ΄ τρίμηνο 2021 

  • Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε στα 20.586 εκατ. ευρώ έναντι 20.366 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 
  • Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.035 εκατ. ευρώ έναντι 14.888 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 220 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.586 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. 

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.690 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 972 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 54 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 718 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 8,2% το γ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 7,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12.185 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12.149 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε αγορές ξένων τίτλων και ρευστοποιήσεις τίτλων του εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 59,2% το γ΄ τρίμηνο από 59,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 3.840 εκατ. ευρώ, έναντι 3.738  εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 18,7%, έναντι 18,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 778 εκατ. ευρώ, έναντι 728 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αγορές μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 74 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.759 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.035 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 79 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11.930 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 68 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.105 εκατ. ευρώ. Το 72,6% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2021            Β΄ τρίμηνο2021 Γ’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις1.6001.690
          Εσωτερικό936972
          Εξωτερικό664718
Χρεωστικοί Τίτλοι12.14912.185
          Εσωτερικό5.1064.876
          Εξωτερικό7.0437.309
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3.7383.840
          Εσωτερικό1.0931.067
          Εξωτερικό2.6452.773
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας728778
          Εσωτερικό525541
          Εξωτερικό202237
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)693690
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα42
Δάνεια204174
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι411431
Λοιπά στοιχεία839796
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού20.36620.586
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια 3.6853.759
Ασφαλιστικές προβλέψεις14.88815.035
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής11.85111.930
        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων1.0201.020
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών3.0373.105
Δάνεια127252
Λοιπά στοιχεία1.6671.540

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων –
γ΄ τρίμηνο 2021 

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε στα 20.586 εκατ. ευρώ έναντι 20.366 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 
Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.035 εκατ. ευρώ έναντι 14.888 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 220 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.586 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. 
Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.690 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 972 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 54 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 718 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 8,2% το γ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 7,9% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12.185 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12.149 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε αγορές ξένων τίτλων και ρευστοποιήσεις τίτλων του εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 59,2% το γ΄ τρίμηνο από 59,7% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 3.840 εκατ. ευρώ, έναντι 3.738  εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 18,7%, έναντι 18,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 778 εκατ. ευρώ, έναντι 728 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αγορές μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,6% το προηγούμενο τρίμηνο.
Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 74 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.759 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.035 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 79 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11.930 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 68 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.105 εκατ. ευρώ. Το 72,6% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.
Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2021            Β΄ τρίμηνο
2021 
Γ’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις
1.600
1.690
          Εσωτερικό
936
972
          Εξωτερικό
664
718
Χρεωστικοί Τίτλοι
12.149
12.185
          Εσωτερικό
5.106
4.876
          Εξωτερικό
7.043
7.309
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
3.738
3.840
          Εσωτερικό
1.093
1.067
          Εξωτερικό
2.645
2.773
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας
728
778
          Εσωτερικό
525
541
          Εξωτερικό
202
237
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)
693
690
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
4
2
Δάνεια
204
174
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι
411
431
Λοιπά στοιχεία
839
796
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού
20.366
20.586
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια 
3.685
3.759
Ασφαλιστικές προβλέψεις
14.888
15.035
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής
11.851
11.930
        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων
1.020
1.020
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών
3.037
3.105
Δάνεια
127
252
Λοιπά στοιχεία
1.667
1.540
Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(σε εκατ. ευρώ)
Τοποθετήσεις
2021 Β΄τρίμηνο
2021 
Γ’ τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι 
86
58
          Εσωτερικό
-87
-226
          Εξωτερικό
1
284
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
192
91
          Εσωτερικό
29
-27
          Εξωτερικό
163
118
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας
5
46
          Εσωτερικό
-10
26
          Εξωτερικό
5
20
Τοποθετήσεις
2021 Β΄τρίμηνο2021 Γ’ τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι 8658
          Εσωτερικό-87-226
          Εξωτερικό1284
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 19291
          Εσωτερικό29-27
          Εξωτερικό163118
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας546
          Εσωτερικό-1026
          Εξωτερικό520


Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *