ΤτΕ- Αύξηση ενεργητικού και τεχνικών προβλέψεων των ασφαλιστικών εταιριών το δ΄ τρίμηνο 2021

Στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων δ΄ τρίμηνο 2021  

  • Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,2% και διαμορφώθηκε στα 20.630 εκατ. ευρώ έναντι 20.586 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 
  • Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 128 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.163 εκατ. ευρώ έναντι 15.035 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.630 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021. 

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 35 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.655 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 928 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 727 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 8,0% το δ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 8,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 11.706 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12.185 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός σε ρευστοποιήσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου στη μείωση των αποτιμήσεων τόσο των ελληνικών ομολόγων όσο και των ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 56,7% το δ΄ τρίμηνο από 59,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 4.350 εκατ. ευρώ, έναντι 3.840  εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 21,1%, έναντι 18,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 804 εκατ. ευρώ, έναντι 778 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αγορές μετοχών του εσωτερικού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,9%, έναντι 3,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 111 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.648 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 128 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.163 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 108 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.038 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 20 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.125 εκατ. ευρώ. Το 72,7% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2021            Γ΄ τρίμηνο2021 Δ’  τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις1.6901.655
          Εσωτερικό972928
          Εξωτερικό718727
Χρεωστικοί Τίτλοι12.18511.706
          Εσωτερικό4.8764.543
          Εξωτερικό7.3097.163
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3.8404.350
          Εσωτερικό1.0671.086
          Εξωτερικό2.7733.264
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας778804
          Εσωτερικό541553
          Εξωτερικό237251
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)690703
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα23
Δάνεια174173
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι431431
Λοιπά στοιχεία796805
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού20.58620.630
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια 3.7593.648
Ασφαλιστικές προβλέψεις15.03515.163
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής11.93012.038
        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων1.0201.019
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών3.1053.125
Δάνεια252271
Λοιπά στοιχεία1.5401.550

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις2021 Γ’ τρίμηνο2021 Δ’ τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι 58-334
          Εσωτερικό-226-254
          Εξωτερικό284-80
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 91441
          Εσωτερικό-2710
          Εξωτερικό118431
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας4625
          Εσωτερικό2620
          Εξωτερικό205

Σημειώσεις:

1. Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».

2. Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις

Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *