ΤτΕ: Σταθερή η επάρκεια των κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιριών παρά την κρίση.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης τη Τράπεζας της Ελλάδος για τις ασφαλιστικές εταιρίες στα θέματα που αφορούν την προσαρμογή τους στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις με το Solvency II παρά την οικονομική κρίση και την μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων .
728 410
Το πλήρες κείμενο που αφορά τις ασφαλιστικές εταιρίες στην ετήσια έκθεση (2015) της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2015 έχει ως εξής :
Από την 1.1.2016, σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/138/ΕΚ, τέθηκε σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων γνωστού ως “Φερεγγυότητα ΙΙ”. Καθώς το πλαίσιο αυτό επιφέρει εκτεταµένες και σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης, το έτος 2015 σε όλη την Ευρώπη ήταν έτος προετοιµασίας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εποπτικών αρχών.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προέβησαν σε ευρείες και βαθιές παρεµβάσεις για την αναδιαµόρφωση του συστήµατος διακυβέρνησής τους, την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών τους και προέβησαν σε προσήκουσες διοικητικές ενέργειες µε στόχο τον περιορισµό των κινδύνων που αντιµετωπίζουν και τη βελτίωση της φερεγγυότητάς τους. Επίσης εκτεταµένες ήταν οι προσαρµογές που εφάρµοσαν στα συστήµατα πληροφορικής που διαθέτουν, στο πλαίσιο της προετοιµασίας τους για την υποβολή στις εποπτικές αρχές των απαιτούµενων από τη Φερεγγυότητα ΙΙ στοιχείων και αναφορών από το 2016.
Η πτώση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ συνεχίζει να δηµιουργεί προκλήσεις για την κερδοφορία και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, ειδικά για αυτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειές τους για την κάλυψη των επιτοκίων που έχουν εγγυηθεί στους ασφαλισµένους τους.
Στην Ελλάδα, η παρατεταµένη ύφεση και η µείωση του πραγµατικού εισοδήµατος των καταναλωτών συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη του τοµέα ιδιωτικής
ασφάλισης. Η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα την Ελλάδα, µε στοιχεία 30.9.2015, ήταν χαµηλότερη κατά 92,7 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014.
Αιτία της µείωσης ήταν πρωτίστως η φθίνουσα δραστηριότητα στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών, και κυρίως στους κλάδους ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και χερσαίων οχηµάτων, όπου ο εντεινόµενος ανταγωνισµός στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων οδήγησε το µέσο ασφάλιστρο σε περαιτέρω πτώση. Η δραστηριότητα ασφαλίσεων ζωής, κυρίως στους κλάδους υγείας, οµαδικών συνταξιοδοτικών προγραµµάτων και ασφαλίσεων που συνδέονται µε επενδύσεις (unit linked – UL), παρουσίασε ελαφρά αύξηση κατά µόλις 20,6 εκατ. ευρώ. Mε τα διαθέσιµα στοιχεία 30.9.2015, τα συνολικά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 2,9 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 1,54 δισεκ. ευρώ (52,9%) προέρχονται από τη δραστηριότητα ασφαλίσεων κατά ζηµιών και 1,37

Κατά τη διετία 2014-2015 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα:
α) εστίασαν στη βελτίωση του τεχνικού αποτελέσµατος, ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριότητάς τους, καθώς τα έσοδα επενδύσεων συνεχίζουν να αποτελούν µικρό
µέρος των εσόδων τους,
β) επέλεξαν την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων χωρίς µακροχρόνιες δεσµεύσεις και υψηλές εγγυήσεις, τάση που παρατηρείται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά ασφαλίσεων,
γ) κατέβαλαν σηµαντική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων και των διαδικασιών τους ώστε να βελτιώσουν την εταιρική διακυβέρνηση και να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ,
δ) µέσω της επενδυτικής τους πολιτικής επιδίωξαν τη µείωση των επενδυτικών κινδύνων.
Ευρωπαϊκά κρατικά οµόλογα, εταιρικά οµόλογα ξένων επιχειρήσεων, αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού και προθε σµιακές καταθέσεις αποτελούν τις βασικές επιλογές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο.
Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µε βάση τον εποπτικό ισολογισµό στις 30.9.2015, ανήλθε σε 15,61 δισεκ. ευρώ και το σύνολο των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (τεχνικών αποθεµάτων) διαµορφώθηκε σε 11,85 δισεκ. ευρώ, παρουσιάζοντας ελαφρά µείωση.
Από αυτά, 8,4 δισεκ ευρώ αφορούν ασφαλίσεις ζωής, εκ των οποίων τα 2,1 δισεκ. ευρώ ασφαλιστικές προβλέψεις συµβολαίων UL, τα δε υπόλοιπα 3,45 δισεκ. ευρώ αφορούν τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά ζηµιών.
Η επάρκεια κεφαλαίων της ασφαλιστικής αγοράς παραµένει σταθερή παρά το δυσµενές
οικονοµικό περιβάλλον, γεγονός που οφείλεται στις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι
διοικήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την προσαρµογή και συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις του νοµοθετικού πλαισίου της Φερεγγυότητας ΙΙ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 30.9.2015, τα διαθέσιµα εποπτικά κεφάλαια ανέρχονταν σε 2,51 δισεκ. ευρώ, έναντι απαιτούµενων 0,8 δισεκ. ευρώ για το σύνολο της αγοράς. Τα αντίστοιχα µεγέθη στις 31.12.2014 ανέρχονταν σε 2,64 δισεκ. ευρώ και 0,82 δισεκ. ευρώ.
Στην εγχώρια αγορά ιδιωτικής ασφάλισης στις 31.12.2015 δραστηριοποιούνταν 64 ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε καθεστώς εγκατάστασης: 45 µε έδρα στην Ελλάδα, 2 υποκαταστήµατα τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ-ΕΟΧ) και 17 υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα σε κράτη-µέλη της ΕΕ-ΕΟΧ που εποπτεύονται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τουςΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *