ΤτΕ: Στις ΕΠΥ το 17% του μεριδίου στην αστική ευθύνη αυτοκινήτων και αύξηση του δείκτη ζημιών το 2019

Το προφίλ της Ελληνικής Ασφαλιστικής αγοράς παρουσιάζει η Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2019.

Από τα στοιχεία που παρατίθενται στην Έκθεση προκύπτει ότι 38 ασφαλιστικές εταιρίες έχουν έδρα την Ελλάδα και 246 ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.(Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών(ΕΠΥ)- Υποκαταστήματα) 

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η εγχώρια ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση κύρια από τις εταιρίες που ασκούν μικτή δραστηριότητα (ζωής και ζημιών) καθώς οι 5 μεγαλύτερες εξ αυτών κατέχουν το 80% της σχετικής αγοράς, ενώ οι 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, κατέχουν μερίδιο που ανέρχεται σε 46%.

Ακόμη η έκθεση διαπιστώνει ότι στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα, στις 30.9.2019 ο δείκτης ζημιών ανήλθε στο 53% και ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) στο 43%, έναντι 44% και 56% αντίστοιχα στις 30.9.2018.

Διαβάστε παρακάτω τα βασικά στοιχεία από το τμήμα της έκθεσης που καταγράφει βασικά στοιχεία από το προφίλ της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα:
Στις 30.9.2019 δραστηριοποιούνταν στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης 38 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι 39 στις 30.9.2018, οι οποίες κατηγοριοποιούνται βάσει της άδειας λειτουργίας και των ασφαλιστικών τους εργασιών σε τρεις κατηγορίες, ως εξής: 

• 2 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής, 

• 19 επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών και 

•17 επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών (συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις ζωής που, εκ των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ασκούν αποκλειστικά αυτές των κλάδων “Ατυχήματα” και “Ασθένειες”). 

Από τις ως άνω 38 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 36 λειτουργούν και εποπτεύονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία “Φερεγγυότητα ΙΙ”, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από 1.1.2016, ενώ 2 επιχειρήσεις εξαιρούνται, λόγω μεγέθους, από την εφαρμογή πλήθους απαιτήσεων που αφορούν και τους τρεις βασικούς πυλώνες της Φερεγγυότητας ΙΙ. 4 Τέσσερις από τις 36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν λάβει έγκριση να εφαρμόζουν τα μεταβατικά μέτρα του ν. 4364/2016 και υποχρεούνται να γνωστοποιούν την επίπτωση από τη χρήση των μέτρων αυτών στην Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), την οποία και δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4364/2016.

Εκ των 36 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στις διατάξεις της Φερεγγυότητας II, οι 13 ανήκουν σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό και 5 σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στην Ελλάδα. Επίσης, 5 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σε λοιπές χώρες της ΕΕ με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, δραστηριότητα στην Ελλάδα ασκούν και 246 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους. 

Στα τέλη του 2018, η ετήσια παραγωγή των επιχειρήσεων αυτών (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ανερχόταν σε 807 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 18% του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. 

Τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται κατωτέρω αφορούν μόνο τις 36 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά και που υπόκεινται στην, κατά Φερεγγυότητα ΙΙ, εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και στις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών, καθώς οι 5 μεγαλύτερες εξ αυτών κατέχουν το 80% της σχετικής αγοράς, σε όρους τεχνικών προβλέψεων, ενώ οι 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, κατέχουν μερίδιο που ανέρχεται σε 46% της σχετικής αγοράς.

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019 ανήλθε σε 1,5 δισεκ. ευρώ, αυξημένη κατά 13% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Από το ανωτέρω ποσό, 0,32 δισεκ. ευρώ συνδέονται με επενδύσεις, αποτελώντας ποσοστό 21% επί των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων δραστηριοτήτων ζωής, έναντι 19% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Αναφορικά με την παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής, μικρή μείωση καταγράφηκε μόνο στις ασφαλίσεις ασθένειας, που πωλούνται ως συμπληρωματικές σε βασικές ασφαλίσεις, και στις αντασφαλίσεις ζωής.

Τα ασφάλιστρα των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 1,5 δισεκ. ευρώ, κυμάνθηκαν δηλαδή στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να οφείλεται στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (38%), ακολουθούμενες από τις ασφαλίσεις πυρός (20%).

Σημειώνεται ωστόσο ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2018 τα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων αποτελούσαν το 40% της συνολικής παραγωγής των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων κατά ζημιών, ενώ κατ’ αντιστοιχία τα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων πυρός το 21%. 

Την ίδια περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019, οι επισυμβάσες αποζημιώσεις ανήλθαν σε ποσό 1,0 δισεκ. ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής και σε 0,6 δισεκ. ευρώ για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 19 δισεκ. ευρώ στις 30.9.2019, αυξημένο κατά 11,2% συγκριτικά με τις 30.9.2018. 

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση των επενδύσεων σε κρατικά ομόλογα και των επενδύσεων για ασφαλίσεις των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι.

Το ενεργητικό των επιχειρήσεων που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και των επιχειρήσεων που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών αυξήθηκε κατά 11,8%, ενώ των επιχειρήσεων που ασκούν αποκλειστικά εργασίες ασφαλίσεων κατά ζημιών αυξήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό, 6,0%

Από το σύνολο του ενεργητικού, 8,9 δισεκ. ευρώ ήταν τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα (47%) και 2,4 δισεκ. ευρώ σε εταιρικά ομόλογα (13%). Επιπλέον, ποσό 2,7 δισεκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις για ασφαλίσεις των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι (14%), εκ των οποίων 63% επενδύθηκαν σε αμοιβαία κεφάλαια και 16% σε χρηματικά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τις 30.9.2018, παρατηρήθηκε αύξηση των επενδύσεων για ασφαλίσεις των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι, συγκεκριμένα σε χρηματικά διαθέσιμα και σε κρατικά ομόλογα. 

Αντίστοιχα, οι συνολικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ανήλθαν σε 15,3 δισεκ. ευρώ, με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνεται σε 14,1 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 11,0 δισεκ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3,1 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Από τις τεχνικές προβλέψεις ζωής, το 26% αφορά ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

 Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ο δείκτης ζημιών της αγοράς στις 30.9.2019 ανήλθε στο 46% των αντίστοιχων δεδουλευμένων ασφαλίστρων της ίδιας περιόδου και ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) στο 46%, έναντι 42% και 55% αντίστοιχα στις 30.9.2018. Ειδικότερα, στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα, ο δείκτης ζημιών ανήλθε στο 53% και ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) στο 43%, έναντι 44% και 56% αντίστοιχα στις 30.9.2018.

Η αύξηση του δείκτη οφείλεται στην αύξηση των επισυμβασών αποζημιώσεων, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των ασφαλίστρων στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς, στις 30.9.2019 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) ανήλθε σε 1,9 δισεκ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,3 δισεκ. ευρώ.

Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισεκ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,2 δισεκ. ευρώ.

Από άποψη ποιότητας, τα επιλέξιμα κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς σε ποσοστό 96% ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1), ενώ όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης σε επίπεδα σημαντικώς υψηλότερα του 100%. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει 3 ασφαλιστικούς ομίλους η μητρική επιχείρηση των οποίων έχει έδρα στην Ελλάδα. 

Στους εν λόγω ομίλους περιλαμβάνονται 7 (ασφαλιστικές και μη) επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και 5 με έδρα στην Κύπρο ή τη Ρουμανία. 

Το συνολικό ύψος της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) των ομίλων αυτών ανήλθε στις 30.9.2019 σε 0,3 δισεκ. ευρώ, ενώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαιά τους διαμορφώθηκαν σε 0,5 δισεκ. ευρώ. Εντός του 2019, αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος μέλος με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης στην αγορά των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και ανήλθε σε 17% (από 16,1% το 2018). 

Με στόχο τη μείωση των συνολικών τους κεφαλαιακών απαιτήσεων και την προσαρμογή στο περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενέτειναν περαιτέρω την προσπάθεια περιορισμού των εγγυήσεων που παρέχουν στα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, ενίσχυσαν τις πρακτικές συντονισμού των επενδύσεών τους με τις υποχρεώσεις τους, ενώ παράλληλα συνέχισαν τις προσπάθειες διαμόρφωσης νέων ευέλικτων νοσοκομειακών προϊόντων ασφάλισης με δυνατότητα ετήσιου επαναπροσδιορισμού των ασφαλίστρων. 

Τέλος, με σκοπό τον περιορισμό του κόστους, την επίσπευση των αποφάσεων ασφάλισης και την καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν, προχώρησαν, σε πολλές των περιπτώσεων, σε αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με τους πελάτες τους. 

Σχετικό links: Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2019Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *